Miten nuo­hoo­ja pitäi­si vali­ta?

Pii­ri­nuo­hous­jär­jes­tel­mäs­tä luo­pu­mi­sen siir­ty­mä­ai­ka päät­tyi 30.6.2019. Tuon päi­vä­mää­rän jäl­keen jokai­nen nuo­hoo­jan pal­ve­lui­ta tar­vit­se­va on kaik­kial­la Suo­mes­sa voi­nut vapaas­ti vali­ta, kuka hänen huus­hol­lis­saan nuo­ho­aa. Samal­la sekä asiak­kaat että nuo­hoo­jat itse jou­tui­vat uuden tilan­teen eteen.

Asiak­kaat jou­tu­vat nyt ensi ker­taa päät­tä­mään, mil­lä perus­teil­la he nuo­hoo­jan valit­se­vat. Nuo­hoo­jat taas saa­vat päh­käil­lä oman osaa­mi­sen mark­ki­noin­tia. Eteen tule­va tilan­ne nousi esiin myös lain­muu­tos­ta val­mis­tel­taes­sa, Nuo­housa­lan Kes­kus­liit­to ry:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Han­nu Mur­to­ka­re ker­too.

– Asiak­kaal­le on haas­teel­lis­ta tode­ta nuo­hous­pal­ve­lun tar­joa­jan päte­vyys. Sisä­mi­nis­te­riö aset­ti­kin lain­muu­tok­sen vai­ku­tuk­sia seu­raa­maan seu­ran­ta­ryh­män. Ryh­mä seu­raa tilan­net­ta vuo­teen 2021 asti, Mur­to­ka­re ker­too.

Usein muut­tu­vat mark­ki­na­ti­lan­teet tuo­vat alal­le kuin alal­le monen­lai­sia toi­mi­joi­ta. Lain­muu­tok­sen jäl­kei­se­nä vuo­te­na nuo­housa­lal­le ehti tul­la jo 40 uut­ta yri­tys­tä, joten moni kiin­teis­tö­no­mis­ta­ja saa täl­lä het­kel­lä tar­jouk­sia uusil­ta toi­mi­joil­ta. Jos nuo­hoo­jan valin­ta epäi­lyt­tää, yksi kei­no var­mis­tua teki­jän osaa­mi­ses­ta on pyy­tää näh­tä­väk­si nuo­hoo­jan kou­lu­tuk­ses­ta todis­ta­vat pape­rit.

– Pelas­tus­la­ki mää­rää nuo­hoo­jan päte­vyy­des­tä, hänel­lä on olta­va suo­ri­tet­tu­na sovel­tu­va ammat­ti­tut­kin­to. Päte­viä nuo­hoo­jia löy­tää myös osoit­tees­ta www.nuohoojat.fi, mut­ta siel­lä on lis­tat­tu­na vain Nuo­housa­lan Kes­kus­lii­ton jäse­net, Mur­to­ka­re neu­voo.

Alan oma päte­vyys­re­kis­te­ri voi­si rat­kais­ta ongel­maa, mut­ta päte­vyys­re­kis­te­riä ei aina­kaan tois­tai­sek­si ole ole­mas­sa. Yksi tapa pääs­tä peril­le nuo­hoo­jan päte­vyy­des­tä on kysel­lä pai­kal­li­sel­ta pelas­tus­lai­tok­sel­ta tun­net­tu­jen ammat­ti­lais­ten perään.

Ongel­ma saat­taa rat­ke­ta itses­tään, jos nuo­hoo­jaa etsi­vä asuu paik­ka­kun­nal­la, jos­sa toi­mii edel­leen vain se yksi ja ainoa nuo­hoo­ja. Onko valin­nan­va­paus toteu­tu­nut koko maas­sa?

– Jos­kus jou­tuu kyse­le­mään vähän kau­em­paa ja hake­maan sil­lä taval­la vaih­toeh­toa, jos lain­muu­tos ei ole tuo­nut omal­le paik­ka­kun­nal­le kil­pai­lua.

Ei vel­vol­li­suut­ta nuo­ho­ta mis­sään

Pii­ri­nuo­hous­jär­jes­tel­män pois­tu­mi­nen aiheut­ti samal­la sen, että kel­lään ei enää ole vel­vol­li­suut­ta läh­teä nuo­hoa­maan vaik­ka­pa erä­maa­mö­kin hor­me­ja. Nuo­hoo­jat toi­mi­vat nyt nor­maa­lil­ta yrit­tä­jä­poh­jal­ta, eikä esi­mer­kik­si sadan kilo­met­rin edes­ta­kai­sen mat­kan aja­mi­nen yhden, syr­jäs­sä ole­van pii­lo­pir­tin nuo­hoa­mi­sek­si ole hyvää bis­nes­tä. Apu saat­taa löy­tyä naa­pu­rien yhteis­toi­min­nas­ta.

”Suo­sit­te­lem­me, että esi­mer­kik­si mök­kiyh­dys­kun­nat jär­jes­täi­si­vät nuo­houk­sen niin, että pai­kal­le tule­va nuo­hoo­ja hoi­taa ker­ral­la kaik­kien nuo­houk­sen. Sel­lai­nen toi­min­ta­ta­pa oli­si kai­kil­le paras”, Mur­to­ka­re vink­kaa.

Val­mis­tau­du nuo­hoo­jan tuloon

Nuo­hoo­jan tuloon val­mis­tau­tu­mi­ses­sa koros­tuu kak­si asi­aa. Ensim­mäi­sek­si tulee huo­leh­tia estee­tön pää­sy tuli­si­joil­le. Toi­sek­si pitää var­mis­taa, että tik­kaat ja kat­to­sil­lat ovat tur­val­li­ses­sa kun­nos­sa. Lisäk­si oli­si hyvä vara­ta nuo­hous­jät­teel­le metal­li­nen, mie­lel­lään kan­nel­li­nen astia.

Omia sano­ma­leh­tiä ei tar­vit­se vara­ta val­miik­si.

– Monel­la nuo­hoo­jal­la on jo käy­tös­sä leh­det kor­vaa­va kes­to­mat­to, mut­ta toki sano­ma­leh­teä­kin yhä käy­te­tään, Mur­to­ka­re tie­tää.