Artikkelit joiden kirjoittaja on Jarno Keskinen

Mik­si tuu­li kul­kee puuskissa?

Tuu­len­puus­kat kuu­lu­vat var­sin­kin syk­syyn. Mut­ta mis­tä puus­ka saa voi­man­sa ja mik­si puus­ka aika­naan myös pysäh­tyy? Kysyim­me asi­aa Ilma­tie­teen lai­tok­sen asiantuntijalta.

Lue lisää

Isän­päi­vä lähes­tyy, mil­lai­nen isä tilas­tois­ta löytyy?

Tilas­to­jen valos­sa suo­ma­lai­set isät eivät ole mikään yhte­näi­nen jouk­ko. Ihme se oli­si­kin, sil­lä Suo­mes­sa on yli 1,2 mil­joo­naa isää. 15−81-vuotiaista mie­his­tä yli puo­lel­la, noin 57 pro­sen­til­la, on lap­sia. Yli 64-vuo­tiais­ta mie­his­tä yli 80 pro­sent­tia on isiä. Isät ja per­heet viet­tä­vät isän­päi­vää tänä vuon­na 13. marraskuuta.Pelien tili­si­don­nai­suus tap­poi käy­tet­ty­jen PC-pelien kaupan

Käyt­tä­jän Steam-tiliin sido­tul­la tie­to­ko­ne­pe­lil­lä ei ole jäl­leen­myyn­tiar­voa. Peliä ei voi myy­dä, kos­ka sitä voi pela­ta ainoas­taan alku­pe­räi­sen osta­jan tilil­tä. Samal­la meni mah­dol­li­suus ostaa usei­den kym­me­nien euro­jen arvoi­sia tie­to­ko­ne­pe­le­jä hal­vem­mal­la käy­tet­ty­nä sekä mah­dol­li­suus pelien lai­nai­luun kave­rien kesken.Yksi­kin kesä­ka­na tuo muka­naan aimo sal­kul­li­sen byrokratiaa

Kesä­ka­na on kiva kave­ri, mut­ta kanan otta­mi­nen ei onnis­tu aivan het­ken mie­li­joh­tees­ta. Kano­jen pitä­mi­seen liit­tyy mel­koi­nen mää­rä perus­tel­tua byro­kra­ti­aa, joka kos­kee myös väliai­kai­ses­ti kesä­ka­no­ja pitä­vää eikä ole riip­pu­vai­nen kano­jen määrästä.Käy­tet­ty kas­vo­mas­ki lähe­te­tään poltettavaksi

Käy­tet­ty­jä mas­ke­ja näkyy yhä katu­ku­vas­sa ja tei­den var­sil­la, vaik­ka mas­kien käyt­tö on jon­kin ver­ran vähen­ty­nyt. Ker­ta­käyt­töi­nen mas­ki pitää lait­taa ros­ka­pus­siin, pus­si pitää sul­kea tii­viis­ti ja vie­dä polt­toon mene­vään jät­tee­seen. Aivan yksit­täis­pak­kaa­maan mas­ke­ja ei sen­tään tar­vit­se läh­teä, vaan mas­kin työn­tä­mi­nen syväl­le kodin ros­ka­pus­siin riittää.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Min­kä levyi­sen ren­kaan voi lait­taa vanteelle?

Van­teen leveys mää­rit­tää, miten leveän ren­kaan sil­le voi asen­taa. Van­teen mer­kit­se­vä leveys mita­taan van­teen kau­lus­osan sisä­puo­lel­ta. Useim­mat eivät ole täs­tä levey­des­tä tie­toi­sia, mut­ta onnek­si ren­kaat sopi­vat hyvin eri­le­vyi­sil­le­kin van­teil­le. Ne kui­ten­kin toi­mi­vat sitä parem­min, mitä opti­maa­li­sem­pi van­teen leveys asen­net­ta­val­le ren­kaal­le on.


Saa­ko kuu­lok­keet pääs­sä hypä­tä auton rattiin?

Suu­ri­ko­koi­set vas­ta­me­lu­kuu­lok­keet kuu­lu­vat jo lähes jokai­seen akti­vi­teet­tiin yhtä tii­viis­ti kuin kän­nyk­kä kes­ki­ver­to­kan­sa­lai­sen käteen. Kaik­ki uudet tek­no­lo­giat näky­vät jos­sain vai­hees­sa myös lii­ken­tees­sä, niin­pä kuu­lok­keet pääs­sä on nyt alet­tu ajaa myös autoa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus