Artikkelit joiden kirjoittaja on Jarno Keskinen

Live-esit­te­lyt asun­to­näyt­tö­jen uusin suuntaus

Asun­to­jen videoe­sit­te­lyt ovat yleis­ty­neet sitä mukaa kun tek­niik­ka on mah­dol­lis­ta­nut videoi­den strii­mauk­sen. Videoe­sit­te­ly on kui­ten­kin saa­nut jo kak­si­kin tuo­reem­paa kil­pai­li­jaa, jois­ta var­sin­kin live-esit­te­ly saat­taa olla tule­vai­suu­den tapa tutus­tua myyn­nis­sä ole­viin asun­toi­hin. Aloi­te­taan kui­ten­kin uusiin tek­nii­koi­hin tutus­tu­mi­nen 3D-virtuaaliesittelyistä.

Lue lisää

Man­si­kan ostos­sa tär­kein­tä on löy­tää omaan suu­hun sopi­va marja

Sato­kau­den olles­sa par­haim­mil­laan myyn­ti­pöy­dät not­ku­vat iso­ja ja mehuk­kai­ta man­si­koi­ta. Kylän komein man­sik­ka ei ehkä kui­ten­kaan ole se, mikä kan­nat­taa ostaa. Man­si­kat pitäi­si ostaa sen mukaan, mene­vät­kö ne sel­lai­si­naan syö­tä­vik­si vai vaik­ka­pa pakkaseen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausKai­kis­sa läm­mi­tys­jär­jes­tel­mis­sä on omat heik­kou­ten­sa, jos­pa säh­kö­läm­mi­tys ei ole­kaan paha

Moni asun­no­net­si­jä koh­te­lee säh­kö­läm­mi­tys­ta­loa kuin spi­taa­lis­ta. Netin asun­non­vä­li­tys­pal­ve­lut tar­joa­vat mah­dol­li­suu­den raja­ta haku­tu­lok­sia läm­mi­tys­jär­jes­tel­män mukaan. Jos asun­no­net­si­jä käyt­tää mah­dol­li­suut­taan raja­ta säh­kö­läm­mi­tys­ta­lot haku­tu­los­ten ulko­puo­lel­le, hänel­tä jää näke­mät­tä mel­koi­nen osa tarjonnasta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hal­jen­nut tuu­li­la­si joh­taa har­voin ajokieltoon

Kat­sas­tus­ta tar­vit­see har­voin jän­nit­tää, vaik­ka tuu­li­la­si oli­si hal­jen­nut. Kat­sas­tuk­sen arvos­te­lu­pe­rus­tei­den mukaan tuu­li­la­sin kun­to voi joh­taa ajo­kiel­toon, jos tuu­li­la­si on niin vaka­vas­ti vau­rioi­tu­nut, että se vaa­ran­taa mer­kit­tä­väs­ti lii­ken­ne­tur­val­li­suut­ta, puut­tuu koko­naan tai on puut­teel­li­ses­ti kiinnitetty.


Uuden ystä­vän voi löy­tää ikään katsomatta

Ystä­vyys on tär­keä osa jokais­ta elä­män­vai­het­ta. Lap­suu­des­sa sitä tar­vi­taan oman minä­ku­van raken­ta­mi­seen, nuo­ruu­des­sa hel­pot­ta­maan irrot­tau­tu­mis­ta lap­suu­den­per­hees­tä ja kyp­sem­mäl­lä iäl­lä pitä­mään näkö­alat avarina.


Kas­ki muut­ti iki­met­sän hedel­mäl­li­sek­si viljelymaaksi

Ensim­mäi­set mer­kit vil­je­lys­tä Suo­mes­sa ovat 7 000 vuo­den takaa. Tuol­ta ajal­ta ovat van­him­mat löy­de­tyt tat­ta­rin sii­te­pö­ly­hiuk­ka­set. Tat­ta­rin sii­te­pö­ly on niin ras­kas­ta, että se tus­kin on tul­lut tuu­len muka­na kovin­kaan kau­kaa. Samoi­hin aikoi­hin ilmes­ty­vät myös ensim­mäi­set ohran sii­te­pö­lyt. Ensim­mäi­set vil­je­ly­ko­kei­lut teh­tiin kivi­kau­ti­sis­sa, pää­asial­li­ses­ti elan­ton­sa met­säs­tyk­ses­tä ja keräi­lys­tä saa­neis­sa yhtei­söis­sä. Toden­nä­köi­sim­min kas­ki­vil­je­lyä on alet­tu har­joit­taa Suo­mes­sa vii­meis­tään 2300–2000-luvulla ennen ajan­las­kun alkua.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Koro­na-aika voi kui­vat­taa kädet

Kädet kui­vu­vat sitä hel­pom­min, mitä enem­män nii­tä pitää pes­tä. Jos käsiä pes­tään useam­min kuin kah­den tun­nin välein, käsien luon­tai­nen kos­teu­tus­me­ka­nis­mi ei pää­se toi­mi­maan. Käsien ihos­sa on luon­nos­taan kos­teut­ta ja ras­vaa, jos­ta noin puo­let mene­te­tään joka ker­ta kun kädet pestään.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Rei­tit­ti­men sala­sa­nan nol­laa­mi­nen on jo kansalaistaito

Kodin lan­ga­ton verk­ko syn­tyy, kun koti­rei­ti­tin jakaa joko kiin­teän tai lan­gat­to­man inter­ne­tyh­tey­den kai­kil­le kodin lait­teil­le. Koti­verk­koon pää­se­mi­sek­si lait­tee­seen pitää kui­ten­kin osa­ta syöt­tää oikea sala­sa­na aina­kin jokai­sen lait­teen ensim­mäi­sel­lä käyt­tö­ker­ral­la. Tämän jäl­keen lai­te muis­taa rei­tit­ti­men sala­sa­nan, jos sen tal­len­taa koti­verk­koa käyt­tä­vään laitteeseen.


Stres­si iskee, kun emme saa kes­kit­tyä työhömme

Stres­si on tut­tua var­sin­kin monil­le tie­to­työ­läi­sil­le. Stres­si kum­pu­aa hyvin usein kii­rees­tä ja sii­tä, että työ­päi­vät täyt­ty­vät niin monen­lai­ses­ta pie­nes­tä sälästä,.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus