Artikkelit joiden kirjoittaja on Jarno Keskinen

Kau­ko­kul­keu­tu­nut sii­te­pö­ly aiheut­taa oirei­ta jopa epä­suo­rien kon­tak­tien kaut­ta

Kevään ensim­mäi­set aller­gia­oi­reet aiheu­tu­vat taval­li­ses­ti leh­ti­pui­den sii­te­pö­lys­tä. Niin kut­su­tun kau­ko­kul­keu­man joh­dos­ta her­kim­mät aller­gi­kot saa­vat oirei­ta jo hyvin aikai­sin kevät­tal­vel­la. Bal­tias­ta, Ruot­sis­ta ja Tans­kas­ta asti kul­keu­tu­vaa sii­te­pö­lyä on havait­tu aina­kin Tam­pe­reen kor­keu­del­la asti. Turun mit­taus­a­se­mal­la on teh­ty havain­to­ja jopa Sak­sas­ta saak­ka kul­keu­tu­nees­ta sii­te­pö­lys­tä. Kau­ko­kul­keu­ma on mah­dol­lis­ta leh­ti­pui­den sii­te­pö­lyn hyvien lei­jun­tao­mi­nai­suuk­sien vuok­si, mut­ta se ei vie­lä yksin rii­tä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Suo­ma­lai­nen hakee ren­kaan­sa kivi­ja­las­ta, net­ti­kaup­pa on suo­ma­lai­sel­le ren­gas­liik­keel­le mah­dol­li­suus, ei uhka

Ren­kai­den net­ti­kaup­pa on mah­dol­lis­ta­nut pie­nil­le­kin ren­gas­liik­keil­le nopean kas­vun suu­rem­mak­si teki­jäk­si. Net­ti­kaup­paa teke­viä ren­gas­liik­kei­tä on Suo­mes­sa kui­ten­kin hyvin vähän, Auton­ren­gas­lii­ton hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja Jar­mo Nuo­ra ker­too.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Pai­no­voi­mai­nen ilman­vaih­to voi toi­mia parem­min­kin

Pai­no­voi­mai­sia ilman­vaih­to­jär­jes­tel­miä raken­net­tiin Suo­mes­sa 1970-luvul­le asti. Läm­pö­ti­la- ja kor­keus­e­roi­hin perus­tu­va jär­jes­tel­mä voi toi­mia oikeis­sa olo­suh­teis­sa mai­nios­ti. Mata­lis­sa raken­nuk­sis­sa kuten yksi­ker­rok­si­sis­sa rivi­ta­lois­sa jär­jes­tel­mä on ajoit­tain hyvin­kin teho­ton.