Artikkelit joiden kirjoittaja on Jarno Keskinen

Pelien tili­si­don­nai­suus tap­poi käy­tet­ty­jen PC-pelien kaupan

Käyt­tä­jän Steam-tiliin sido­tul­la tie­to­ko­ne­pe­lil­lä ei ole jäl­leen­myyn­tiar­voa. Peliä ei voi myy­dä, kos­ka sitä voi pela­ta ainoas­taan alku­pe­räi­sen osta­jan tilil­tä. Samal­la meni mah­dol­li­suus ostaa usei­den kym­me­nien euro­jen arvoi­sia tie­to­ko­ne­pe­le­jä hal­vem­mal­la käy­tet­ty­nä sekä mah­dol­li­suus pelien lai­nai­luun kave­rien kesken.

Lue lisää

Yksi­kin kesä­ka­na tuo muka­naan aimo sal­kul­li­sen byrokratiaa

Kesä­ka­na on kiva kave­ri, mut­ta kanan otta­mi­nen ei onnis­tu aivan het­ken mie­li­joh­tees­ta. Kano­jen pitä­mi­seen liit­tyy mel­koi­nen mää­rä perus­tel­tua byro­kra­ti­aa, joka kos­kee myös väliai­kai­ses­ti kesä­ka­no­ja pitä­vää eikä ole riip­pu­vai­nen kano­jen määrästä.Käy­tet­ty kas­vo­mas­ki lähe­te­tään poltettavaksi

Käy­tet­ty­jä mas­ke­ja näkyy yhä katu­ku­vas­sa ja tei­den var­sil­la, vaik­ka mas­kien käyt­tö on jon­kin ver­ran vähen­ty­nyt. Ker­ta­käyt­töi­nen mas­ki pitää lait­taa ros­ka­pus­siin, pus­si pitää sul­kea tii­viis­ti ja vie­dä polt­toon mene­vään jät­tee­seen. Aivan yksit­täis­pak­kaa­maan mas­ke­ja ei sen­tään tar­vit­se läh­teä, vaan mas­kin työn­tä­mi­nen syväl­le kodin ros­ka­pus­siin riittää.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Min­kä levyi­sen ren­kaan voi lait­taa vanteelle?

Van­teen leveys mää­rit­tää, miten leveän ren­kaan sil­le voi asen­taa. Van­teen mer­kit­se­vä leveys mita­taan van­teen kau­lus­osan sisä­puo­lel­ta. Useim­mat eivät ole täs­tä levey­des­tä tie­toi­sia, mut­ta onnek­si ren­kaat sopi­vat hyvin eri­le­vyi­sil­le­kin van­teil­le. Ne kui­ten­kin toi­mi­vat sitä parem­min, mitä opti­maa­li­sem­pi van­teen leveys asen­net­ta­val­le ren­kaal­le on.


Saa­ko kuu­lok­keet pääs­sä hypä­tä auton rattiin?

Suu­ri­ko­koi­set vas­ta­me­lu­kuu­lok­keet kuu­lu­vat jo lähes jokai­seen akti­vi­teet­tiin yhtä tii­viis­ti kuin kän­nyk­kä kes­ki­ver­to­kan­sa­lai­sen käteen. Kaik­ki uudet tek­no­lo­giat näky­vät jos­sain vai­hees­sa myös lii­ken­tees­sä, niin­pä kuu­lok­keet pääs­sä on nyt alet­tu ajaa myös autoa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Live-esit­te­lyt asun­to­näyt­tö­jen uusin suuntaus

Asun­to­jen videoe­sit­te­lyt ovat yleis­ty­neet sitä mukaa kun tek­niik­ka on mah­dol­lis­ta­nut videoi­den strii­mauk­sen. Videoe­sit­te­ly on kui­ten­kin saa­nut jo kak­si­kin tuo­reem­paa kil­pai­li­jaa, jois­ta var­sin­kin live-esit­te­ly saat­taa olla tule­vai­suu­den tapa tutus­tua myyn­nis­sä ole­viin asun­toi­hin. Aloi­te­taan kui­ten­kin uusiin tek­nii­koi­hin tutus­tu­mi­nen 3D-virtuaaliesittelyistä.


Man­si­kan ostos­sa tär­kein­tä on löy­tää omaan suu­hun sopi­va marja

Sato­kau­den olles­sa par­haim­mil­laan myyn­ti­pöy­dät not­ku­vat iso­ja ja mehuk­kai­ta man­si­koi­ta. Kylän komein man­sik­ka ei ehkä kui­ten­kaan ole se, mikä kan­nat­taa ostaa. Man­si­kat pitäi­si ostaa sen mukaan, mene­vät­kö ne sel­lai­si­naan syö­tä­vik­si vai vaik­ka­pa pakkaseen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus