Miten eroon banaanikärpäsistä?

Banaanikärpästen torjuntaa voidaan tehdä myös pesemällä kaikki kaupasta kotiin tuotavat hedelmät ja vihannekset. Näin päästään eroon hedelmien kuorissa piileskelevistä banaanikärpäsen toukista ja munista.Banaanikärpästen torjuntaa voidaan tehdä myös pesemällä kaikki kaupasta kotiin tuotavat hedelmät ja vihannekset. Näin päästään eroon hedelmien kuorissa piileskelevistä banaanikärpäsen toukista ja munista.

Banaa­ni­kär­pä­nen on lop­pu­ke­sän ja syk­syn rie­sa. Banaa­ni­kär­pä­sen munat ja tou­kat kan­ne­taan kau­pas­ta kotiin hedel­mien muka­na. Aikui­nen yksi­lö saa­daan vai­voik­si naa­pu­ria­sun­nos­ta ilman­vaih­to­ka­na­van välityksellä.

Kär­pä­sen tor­jun­taan on syy­tä ryh­tyä heti ensim­mäi­sen yksi­lön havait­se­mi­sen jäl­keen, sil­lä banaa­ni­kär­pä­nen lisään­tyy hedel­mä­kul­hos­sa tai bio­jät­teis­sä tehok­kaas­ti. Ros­kien pois vie­mi­nen ja hedel­mä­kul­hon pyyh­ki­mi­nen eivät yleen­sä yksin rii­tä. Työn vii­meis­te­lyyn tar­vi­taan jon­kin­lai­nen banaanikärpäsansa.

Banaa­ni­kär­pä­nen har­voin len­te­lee ympä­ri asun­toa vaan pysyt­te­lee ravin­non­läh­teen lähel­lä. Niin­pä kär­päs­lou­kut­kin tulee aset­taa joko hedel­mä­kul­hon tai bio­jä­teas­tian lähel­le. Par­haa­seen tulok­seen pääs­tään, kun ansa viri­te­tään molem­piin paikkoihin.

Ansa syn­tyy sekoit­ta­mal­la esi­mer­kik­si kah­vi­ku­pis­sa vet­tä, ome­na­vii­nie­tik­kaa ja muu­ta­ma tip­pa tis­kiai­net­ta. Jos kotoa ei löy­dy ome­na­vii­nie­tik­kaa, myös mehua voi kokeil­la. Taval­li­nen väki­vii­nie­tik­ka ei toi­mi. Sopi­va suh­de on 60 % vet­tä ja 40 % etik­kaa. Tis­kiai­neen tar­koi­tus on rik­koa pin­ta­jän­ni­tys seok­ses­ta, jol­loin banaa­ni­kär­pä­set uppoa­vat hel­pom­min seokseen. 

Toi­nen vaih­toeh­to on lait­taa muu­ta­ma tomaat­ti­loh­ko pie­neen, avo­nai­seen muo­vi­pus­siin. Tomaat­ti­pus­si jäte­tään avo­nai­se­na pöy­däl­le lähel­le paik­kaa, jos­sa banaa­ni­kär­pä­siä on. Seu­raa­va­na päi­vä­nä pus­si sul­je­taan ja vie­dään suo­raan ulos, ei ros­kik­seen. Ome­na­loh­ko­ja voi käyt­tää kuten tomaat­tia. Tomaa­tin ja ome­nan hou­kut­te­le­vuut­ta voi lisä­tä tiput­ta­mal­la loh­ko­jen pin­nal­le muu­ta­man pisa­ran bal­sa­mi­vii­nie­tik­kaa tai balsamicoa.

Myös kan­nel­li­sia banaa­ni­kär­päs­louk­ku­ja kan­nat­taa kokeil­la. Juo­ma­la­siin teh­dään vesi-etik­ka-pesuai­ne­seos, johon lisä­tään hedel­mä­loh­ko­ja. Hedel­mä­loh­ko­jen tuli­si jää­dä vähin­tään puo­lik­si nes­teen pin­nan alle. Lopuk­si juo­ma­la­sin pääl­le ase­te­taan kan­nek­si muo­vi­kel­mu ja kan­teen teh­dään pie­niä rei­kiä, jois­ta banaa­ni­kär­pä­set voi­vat kul­kea ansaan. Kan­nen käy­tön tar­koi­tuk­se­na on vai­keut­taa pyy­dyk­sen sisään pää­ty­nei­den kär­päs­ten poistumista.

Banaa­ni­kär­päs­ten tor­jun­taa voi­daan teh­dä myös pese­mäl­lä kaik­ki kau­pas­ta kotiin tuo­ta­vat hedel­mät ja vihan­nek­set. Näin pääs­tään eroon hedel­mien kuo­ris­sa pii­les­ke­le­vis­tä banaa­ni­kär­pä­sen tou­kis­ta ja munis­ta. Tär­kein­tä on pes­tä ne hedel­mät, joi­ta säi­ly­te­tään huo­neen­läm­mös­sä tai pide­tään esil­lä koreis­sa tai kulhoissa.