Lähi­ju­na-aja­tus­ta ei ole Iis­sä ja muu­al­la Oulun seu­dul­la hau­dat­tu, vaik­ka Tra­ficom arvioi kan­nat­ta­vuu­den heikoksi

Jää nähtäväksi syntyykö Oulun seudun raiteille jonain päivänä lähijunaliikennettä.Jää nähtäväksi syntyykö Oulun seudun raiteille jonain päivänä lähijunaliikennettä.

Suo­men val­tion tavoit­tee­na on hii­li­neut­raa­liu­den saa­vut­ta­mi­nen vuo­teen 2035 men­nes­sä. Kun­nat ovat mer­kit­tä­vä osa tämän tavoit­teen aikaan­saa­mis­ta, sil­lä useat ilmas­toon vai­kut­ta­vis­ta toi­men­pi­teis­tä lii­ken­ne­jär­jes­tel­mis­tä ener­gian­käyt­töön ovat kun­tien vastuulla. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus