Artikkelit joiden kirjoittaja on Aliisa Alatossava

Vii­kin­kien ja mam­mut­tien markkinat

Mui­nais­mark­ki­nat ovat perin­tei­ses­ti Kie­rik­ki­kes­kuk­sen vuo­den pää­ta­pah­tu­ma, jos­sa par­haim­pi­na vuo­si­na on käy­nyt tuhan­sia vie­rai­li­joi­ta. Tänä vuon­na mark­ki­na­lau­an­tain huo­no keli rokot­ti kävijämäärää,.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Hir­si­päi­vä­ko­ti Iihin

Pil­ke päi­vä­ko­tien uusi hir­si­päi­vä­ko­ti avat­tiin Iihin Kaup­pa­tiel­le. Tah­dik­si kut­sut­tuun musiik­ki­pai­not­tei­seen päi­vä­ko­tiin mah­tuu nel­jä ryh­mää ja 72 0–5‑vuotiasta las­ta.  Kun­nan entisen…Perin­ne­ra­ken­ta­mi­nen innos­ti Ylikiimingissä

Yli­kii­min­gis­sä pääs­tiin useam­man päi­vän aika­na tutus­tu­maan Suve­ka Kymä­läi­sen joh­dol­la saven eri käyt­tö­ta­poi­hin perin­ne­ra­ken­ta­mi­ses­sa. Kymä­läi­nen piti osal­lis­tu­jil­le kurs­se­ja savi­laas­tin ja ‑maa­lin…


Kesä on Hui­lin­gin aikaa

Hui­lin­gin laval­la riit­ti kii­ret­tä vii­me vii­kon­lop­pu­na. Per­jan­tain ylei­söä viih­dyt­ti­vät Kesä­po­jat stan­­dup-kier­­tu­eel­­laan, lau­an­tai­na ja sun­nun­tai­na laval­la näh­tiin Kui­va­nie­men Roo­lin­vaih­ta­jien Uunon kuumat.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kar­hun­saa­ren lava elää pai­kal­lis­ten muistoissa

Kar­hun­saa­ren lava oli ennen van­haan Poh­­jois-Iin veto­nau­la. Tans­sit päät­tyi­vät 1975, kun aluet­ta ei enää vuo­krat­tu lavan omis­ta­neel­le Iin Jär­jes­töyh­dis­tyk­sel­le. Tanssien.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Uusi yrit­tä­jä, uudet tuulet

Yli­kii­min­gin SEO vaih­toi omis­ta­jaa noin kuu­kausi sit­ten. Tai­ja Käh­kö­sel­lä yrit­tä­jyys on ollut mie­les­sä jo tovin. Entis­ten omis­ta­jien myyn­ti­suun­ni­tel­mis­ta hän sai…Läh­de?

Pää­asial­li­se­na yli­o­pis­­to-opis­­ke­­li­­ja­­na läh­de­mer­kin­nät aiheut­ta­vat kak­si­ja­koi­sia tun­tei­ta. Ymmär­rän läh­de­viit­tei­den anta­vat väit­teil­le päte­vyyt­tä. Samal­la ihmet­te­len, mik­si “vaa­li­pu­heet ovat vai­kut­ta­maan pyr­ki­viä puhei­ta” on…


Mikä on Havu­lan asuk­kai­den kohtalo?

Yli­kii­min­gin Omais­hoi­ta­jat ry on hakeu­tu­nut vapaa­eh­toi­seen kon­kurs­siin, mikä tar­koit­taa sekä yhdis­tyk­sen että Havu­lan asu­mis­pal­ve­lu­yk­si­kön toi­min­nan lak­kaa­mis­ta. Vuon­na 2001 toi­min­tan­sa aloit­ta­nee­seen Havu­laan kuu­luu 17 asukaspaikkaa. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus