Artikkelit joiden kirjoittaja on Aliisa Alatossava

Lähi­ju­na-aja­tus­ta ei ole Iis­sä ja muu­al­la Oulun seu­dul­la hau­dat­tu, vaik­ka Tra­ficom arvioi kan­nat­ta­vuu­den heikoksi

Suo­men val­tion tavoit­tee­na on hii­li­neut­raa­liu­den saa­vut­ta­mi­nen vuo­teen 2035 men­nes­sä. Kun­nat ovat mer­kit­tä­vä osa tämän tavoit­teen aikaan­saa­mis­ta, sil­lä useat ilmas­toon vai­kut­ta­vis­ta toi­men­pi­teis­tä lii­ken­ne­jär­jes­tel­mis­tä ener­gian­käyt­töön ovat kun­tien vastuulla. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Uusi jal­ka­hoi­to­la avan­nut oven­sa Iissä

Kau­neus- ja hyvin­voin­ti­ta­los­sa on aloit­ta­nut uusi jal­ka­hoi­to­la. Alaa opis­ke­le­val­la Jen­ni Koi­vu­vaa­ral­la oli oman hoi­to­lan perus­ta­mi­nen mie­les­sä jo het­ken ajan. Oikea aika ja mah­dol­li­suus sat­tui koh­dal­le alku­ke­säs­tä. Tulok­se­na on Jal­ka­hoi­to­la Nup­pu, joka avat­tiin elo­kuun alus­sa. Alku meni suju­vas­ti, ja uusi yrit­tä­jä uskoo Iis­sä ole­van kysyn­tää Nupun palveluille.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kan­sal­lis­pu­kua ulkoi­lut­taes­sa jat­ke­taan kan­san ja per­heen historiaa

Kan­sal­lis­pu­ku­jen ulkoi­lu­tus on perin­teek­si muo­dos­tu­nut elo­kuun vii­den­nen päi­vän akti­vi­teet­ti. Iin Hami­nas­sa tun­tuu kuin oli­si palan­nut taka­pe­rin ajas­sa, kun kah­vi­lan teras­sin asiak­kaat sekä kadun vas­taan­tu­li­jat ovat perin­ne­pu­vut pääl­lä. Kau­niin aurin­koi­se­na kesä­päi­vä­nä kan­sal­lis­pu­vut herät­tä­vät koti­seu­tu­museon ympä­ris­tön henkiin. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Päät­tä­jät Maak­run­ni­sää­tiön vie­raa­na Pihlajakarissa

Kun­nan edus­ta­jat kävi­vät tutus­tu­mas­sa Ulkok­run­nin saa­reen Maak­run­ni­sää­tiö kut­su­ma­na 2. elo­kuu­ta. Vie­rai­lul­la Maak­run­ni­sää­tiön puheen­joh­ta­ja Tais­to Ris­ki ja sää­tiön hal­li­tuk­sen jäse­net Jouni.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hau­kun­ta­har­joi­tus vail­la vertaa

Hauk­ku rai­kaa Yli­kii­min­gis­sä tiis­tai­se­na alkuil­ta­na. Hau­kun­ta kuu­luu Sep­po Tuu­na­sen piha­pii­ris­sä sijait­se­val­la aida­tul­la met­sä­alu­eel­la jär­jes­tet­tä­väs­tä hau­kun­ta­har­joi­tuk­ses­ta. Kone­hir­vi Köpi tai sen kar­hu­ka­ve­ri Grizz­ly rul­laa kau­ko-ohjat­tu­na vapaa­na aitauk­ses­sa juok­se­van koi­ran kans­sa omis­ta­jan seu­ra­tes­sa koi­ran työs­ken­te­lyä aidan toi­sel­ta puo­len. Tar­koi­tuk­se­na on näh­dä, miten koi­ra rea­goi eläi­meen luonnossa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Fris­bee­golf kiin­nos­taa ikään katsomatta

Fris­bee­gol­fin kas­vat­taes­sa suo­sio­taan myös nuo­rem­pia alkaa innos­taa lajiin tutus­tu­mi­nen. Nuo­rem­mil­le suun­nat­tu fris­bee­gol­fin ope­tus on kysyt­tyä myös Iissä. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Mat­ka­ma­ja­kan uusi osoite

Revon­tie 2 sai uuden vuo­kra­lai­sen mat­ka­toi­mis­to Mat­ka­ma­ja­kas­ta rei­lu kuu­kausi sit­ten. Yli 20 vuot­ta Revon­tie 15:ssa toi­mi­neen Mat­ka­ma­ja­kan muut­to ja uuteen osoit­tee­seen kotiu­tu­mi­nen meni toi­mi­tus­joh­ta­ja Sir­pa Lie­dek­sen mukaan mukavasti.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Viih­dear­voa ja yhteis­kun­nal­lis­ta kri­tiik­kiä vaa­lean­pu­nai­ses­sa paketissa

Kuu­kausia sit­ten alka­nut odo­tus hui­pen­tui vii­me vii­kon­lop­pu­na, kun Bar­bie-elo­ku­va sai vih­doin ensi-iltan­sa Suo­mes­sa. Elo­ku­van luo­ma innos­tus ja yhtei­söl­li­syys näkyi­vät pink­kiin­pu­keu­tu­nees­sa ylei­sös­sä. Bar­bie sen osoit­taa, sekä yhtei­sös­sä että yksi­löl­li­syy­des­sä on voimaa. Uppou­tu­mis­ta ja itsen­sä ilmaisua

Tai­de on kuu­lu­nut nuo­rel­ta iäl­tä Har­ri Nau­ma­sen elä­mään. Tai­val­kos­ken kas­va­tin ja nykyi­sen Yli­kii­min­ki­läi­sen kiin­nos­tus tai­tee­seen alkoi jo kou­lui­käi­se­nä. Mie­len­kiin­to joh­ti opin­toi­hin alan paris­sa sekä maa­lauk­sen jat­ka­mi­seen aikui­siäl­lä­kin ajan salliessa.