Artikkelit joiden kirjoittaja on Aliisa Alatossava
Moot­to­ri­sa­ha­tai­tei­lua Kierikissä

Moot­to­ri­sa­hat lau­la­vat ja sahan­pu­ru pöl­ly­ää, kun Kie­ri­kis­sä veis­tel­lään jo vii­det­tä vuot­ta tai­tei­li­ja Kari Tyk­ky­läi­sen joh­dol­la. Yhdek­sän hen­gen osal­lis­tu­ja­jouk­ko on työs­tä­mäs­sä veis­tok­si­aan tois­ta päi­vää, ja tai­de­teos­ten lopul­li­nen muo­to alkaa jo enem­män tai vähem­män näkyä pääl­le päin. Työn­te­ko on läh­te­nyt rul­laa­maan oikein mukavasti.


Nuo­ri­so­työs­tä elä­män­työ­pal­kin­to Paa­vo Kuvajalle

Nuo­ri­so­työ­hön kes­kit­ty­vä Pal­ve­luo­pe­raa­tio Saa­pas juh­lis­taa tänä vuon­na 50-vuo­tis­päi­vi­ään. Osa­na juh­lal­li­suuk­sia Las­ten- ja Nuor­ten­kes­kus, jon­ka alai­suu­des­sa Saa­pas toi­mii, jakoi­vat tun­nus­tuk­sia hen­ki­löil­le, joi­ta ilman toi­min­ta ei onnis­tui­si. Nuor­ten Popin toi­min­nas­ta tut­tu Paa­vo Kuva­ja oli yksi Saap­paan elä­män­työ­pal­kin­to­jen kah­des­ta­tois­ta saa­jas­ta. Kuva­ja on Saap­paan pit­kä­ai­kai­nen nuo­ri­so- ja vapaa-ajan ohjaa­ja, hän on ollut toi­min­nas­sa muka­na jo 33 vuot­ta. Mat­kan var­rel­le mah­tuu mon­ta muis­toa saa­pas­per­heen yhtei­sis­tä ajo­mat­kois­ta puu­ko­tuk­seen, joka joh­ti ala­ke­hon halvaantumiseen.