Artikkelit joiden kirjoittaja on Aliisa Alatossava

Kupla puh­ke­aa

Monel­le kes­ki­ke­sä tar­koit­taa lomien alkua. Huo­le­ton­ta mök­kei­lyä, mat­kus­te­lun iloa, jää­te­lön­ma­kui­sia päi­viä ja vii­len­tä­viä iltauin­te­ja. Juhan­nuk­se­na nau­tis­kel­laan kesän her­kuis­ta, luon­nos­ta, ehkä.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Onnis­tu­neen kai­vaus­ke­sän hedelmiä

Kie­ri­kis­sä on ollut hyvä kai­vaus­ke­sä. Alu­eel­ta on löy­det­ty muun muas­sa savi­ruu­kun pala­sia, kivi­nen tal­tan­kär­ki ja kiven­pa­la­nen, jota on käy­tet­ty oletettavasti.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Viran­hal­ti­jois­ta eläkeläisiksi

Kak­si Iin kun­nan pit­kän lin­jan viran­hal­ti­jaa on jää­mäs­sä eläk­keel­le loka­kuun tie­noil­la. Vesi­lii­ke­lai­tok­sen Pek­ka Paa­so ja hyvin­voin­ti­joh­ta­ja Tar­ja Rah­ko­la lähes­ty­vät työuran…Iiläi­nen cheer­tans­si­ja muka­na voit­ta­mas­sa EM-pronssia

Hei­nä­kuun alus­sa kil­pail­tiin cheer­lea­din­gin Euroo­pan mes­ta­ruuk­sis­ta Atee­nas­sa. Oulu­lai­nen NL Ladies Dance Team tans­si itsen­sä tuol­loin mita­li­si­joi­tuk­sel­le. Koko kil­pai­lu­jen suu­rim­mas­ta sarjasta.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Säh­kön hin­ta nousee ja saa­ta­vuus huo­les­tut­taa – näin säh­köä voi sääs­tää tehokkaasti

Säh­kö on nyt kal­lis­ta, hin­ta­käy­rien ennus­ta­mat luvut kau­his­tut­ta­vat. Eivät­kä hin­nat ole ainoa huo­le­nai­he. Medias­sa on väläy­tel­ty säh­kön sään­nös­te­lyn mah­dol­li­suut­ta, jos.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vuo­ton Jout­sen täyt­tää pyöreitä

Moni­puo­li­ses­ta tar­jon­nas­taan tun­net­tu Vuo­ton Jout­sen viet­tää juh­la­vuot­taan. Ola­vi ja Anja Hent­tu­nen ovat toi­mi­neet yrit­tä­ji­nä Yli­vuo­tol­la jo 30 vuot­ta.  Yri­tyk­sen luontomatkailupalvelut.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hir­si­päi­vä­ko­ti Iihin

Pil­ke päi­vä­ko­tien uusi hir­si­päi­vä­ko­ti avat­tiin Iihin Kaup­pa­tiel­le. Tah­dik­si kut­sut­tuun musiik­ki­pai­not­tei­seen päi­vä­ko­tiin mah­tuu nel­jä ryh­mää ja 72 0–5‑vuotiasta las­ta.  Kun­nan entisen…


Vii­kin­kien ja mam­mut­tien markkinat

Mui­nais­mark­ki­nat ovat perin­tei­ses­ti Kie­rik­ki­kes­kuk­sen vuo­den pää­ta­pah­tu­ma, jos­sa par­haim­pi­na vuo­si­na on käy­nyt tuhan­sia vie­rai­li­joi­ta. Tänä vuon­na mark­ki­na­lau­an­tain huo­no keli rokot­ti kävijämäärää,.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus