Artikkelit joiden kirjoittaja on Aliisa Alatossava


Vede­na­lais­ta luon­toa kar­toi­te­taan Perämerellä

Perä­me­ren ran­nik­koa­luei­den luon­non moni­muo­toi­suut­ta ovat kat­sas­ta­neet kesä­kau­den aika­na kirk­kaan­vä­ri­sis­tä haa­la­reis­ta tun­nis­tet­ta­vat kar­toit­ta­jat. Tut­ki­mus­ta teh­dään Oulun seu­dul­la Limin­gan­lah­den, Oulun­sa­lon, Hai­luo­don ja.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Liik­ku­va auto­pe­su tuo pal­ve­lun suo­raan kotipihaan

Liik­ku­vaa auto­pe­sua har­joit­ta­va Rät­ti ja Sää­mis­kä tar­jo­aa kai­ken­ko­kois­ten auto­jen omis­ta­jil­le pal­ve­lui­taan Iin alu­eel­la. Kesä­töi­tä etsies­sään 18-vuo­­tias yrit­tä­jä Robert Taka­rau­tio pohti,…


Myrs­kyt aiheut­ti­vat tuho­ja met­sis­sä — met­sä­no­mis­ta­jan syy­tä tar­kas­taa tilanne

Vii­me viik­koi­set myrs­kyt jät­ti­vät jäl­ken­sä myös Ran­ta­poh­jan alu­een met­siin. Oulun poh­jois­puo­li vält­tyi suu­rem­mil­ta tuhoil­ta. Aluei­den met­sän­hoi­to­yh­dis­tyk­sen toi­mi­jat Kii­min­gis­sä, Yli-Iis­sä ja Iis­sä ker­to­vat vahin­ko­jen olleen vain yksit­täi­siä kaa­tu­nei­ta puita. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausTur­val­li­suus ensin, juhannuksenakin!

Kesä on iha­naa aikaa! Luon­to kukois­taa, läm­pö hel­lii ja Tur­­val­­li­­suus- ja kemi­kaa­li­vi­ras­to Tukes antaa neu­vo­ja tur­val­li­seen juhan­nuk­sen viet­toon. Voi­si­ko olla…