Artikkelit joiden kirjoittaja on Aliisa Alatossava

Kesä on Hui­lin­gin aikaa

Hui­lin­gin laval­la riit­ti kii­ret­tä vii­me vii­kon­lop­pu­na. Per­jan­tain ylei­söä viih­dyt­ti­vät Kesä­po­jat stan­­dup-kier­­tu­eel­­laan, lau­an­tai­na ja sun­nun­tai­na laval­la näh­tiin Kui­va­nie­men Roo­lin­vaih­ta­jien Uunon kuumat.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kar­hun­saa­ren lava elää pai­kal­lis­ten muistoissa

Kar­hun­saa­ren lava oli ennen van­haan Poh­­jois-Iin veto­nau­la. Tans­sit päät­tyi­vät 1975, kun aluet­ta ei enää vuo­krat­tu lavan omis­ta­neel­le Iin Jär­jes­töyh­dis­tyk­sel­le. Tanssien.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Uusi yrit­tä­jä, uudet tuulet

Yli­kii­min­gin SEO vaih­toi omis­ta­jaa noin kuu­kausi sit­ten. Tai­ja Käh­kö­sel­lä yrit­tä­jyys on ollut mie­les­sä jo tovin. Entis­ten omis­ta­jien myyn­ti­suun­ni­tel­mis­ta hän sai…


Läh­de?

Pää­asial­li­se­na yli­o­pis­­to-opis­­ke­­li­­ja­­na läh­de­mer­kin­nät aiheut­ta­vat kak­si­ja­koi­sia tun­tei­ta. Ymmär­rän läh­de­viit­tei­den anta­vat väit­teil­le päte­vyyt­tä. Samal­la ihmet­te­len, mik­si “vaa­li­pu­heet ovat vai­kut­ta­maan pyr­ki­viä puhei­ta” on…


Mikä on Havu­lan asuk­kai­den kohtalo?

Yli­kii­min­gin Omais­hoi­ta­jat ry on hakeu­tu­nut vapaa­eh­toi­seen kon­kurs­siin, mikä tar­koit­taa sekä yhdis­tyk­sen että Havu­lan asu­mis­pal­ve­lu­yk­si­kön toi­min­nan lak­kaa­mis­ta. Vuon­na 2001 toi­min­tan­sa aloit­ta­nee­seen Havu­laan kuu­luu 17 asukaspaikkaa. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Koti­seu­tu­museol­la muis­tel­tiin kouluaikoja

Sun­nun­tai­na 17. hei­nä­kuu­ta Kui­va­nie­men koti­seu­tu­museol­la kerään­nyt­tiin kat­so­maan kou­lu­ku­va­näyt­te­lyä ja muis­te­le­maan men­nei­tä. Kau­niis­sa ilmas­sa Kui­va­nie­men koti­seu­tu­yh­dis­tyk­sel­lä oli vie­rai­li­joil­le tar­jol­la let­tu­kah­vit ja.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Mark­ki­nat teki­vät paluun Kuivaniemelle

Kui­va­nie­men kesä­mark­ki­nat jär­jes­tet­tiin kulu­nee­na vii­kon­lop­pu­na kah­den vuo­den tauon jäl­keen kävi­jöi­den ilok­si. Kui­va­nie­men nuo­ri­so­seu­ran puheen­joh­ta­ja Rai­mo Iko­nen ker­too mark­ki­noil­la käy­neen arviolta…


Kui­va­nie­men kesä­mark­ki­nat lähes­ty­vät tauon jälkeen

Kui­va­nie­men kesä­mark­ki­nat palaa­vat kah­den vuo­den tauol­ta tule­va­na lau­an­tai­na. Ensim­mäis­tä ker­taa nuo­ri­so­seu­ran jär­jes­tä­mät mark­ki­nat jär­jes­te­tään yksi­päi­väi­se­nä, joten jär­jes­tä­jät odot­ta­vat ylei­sö­mää­rän olevan…


Leik­ki­puis­to­toi­min­ta alkaa jälleen

Man­ner­hei­min Las­ten­suo­je­lu­lii­ton perin­tei­nen leik­ki­puis­to­toi­min­ta on tänä­kin kesä­nä voi­mis­saan. Ensim­mäi­nen sat­si ohjaa­jia yllä­pi­ti toi­min­taa kesä­kuun puo­lel­la aurin­koi­sis­sa keleis­sä ja hyvis­sä tunnelmissa.…… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus