Hir­si­päi­vä­ko­ti Iihin

Pil­ke päi­vä­ko­tien uusi hir­si­päi­vä­ko­ti avat­tiin Iihin Kaup­pa­tiel­le. Tah­dik­si kut­sut­tuun musiik­ki­pai­not­tei­seen päi­vä­ko­tiin mah­tuu nel­jä ryh­mää ja 72 0–5‑vuotiasta lasta. 

Kun­nan enti­sen päi­vä­ko­din pur­ka­mi­sen myö­tä syn­ty­nee­seen tar­pee­seen läh­det­tiin hake­maan uut­ta rat­kai­sua. Neu­vot­te­luis­sa pää­dyt­tiin raken­ta­maan hir­si­päi­vä­ko­ti enti­sen päi­vä­ko­din tilal­le. Päi­vä­ko­ti Tah­tiin voi hakea kun­nan pal­ve­luse­te­liä. Asia­kas­mak­su on saman suu­rui­nen kuin kun­nal­li­ses­sa varhaiskasvatuksessa.

Hir­res­tä raken­net­tu päi­vä­ko­ti tar­jo­aa lap­sil­le ja työn­te­ki­jöil­le tilat, jot­ka ovat eko­lo­gi­ses­ti kes­tä­vät. Hir­si mate­ri­aa­li­na on home­ris­ki­tön ja anti­bak­tee­ri­nen, joten hir­si­ra­ken­nuk­sis­sa väl­ty­tään sisäil­maon­gel­mil­ta. Hyvät akus­ti­set olo­suh­teet sopi­vat hyvin musiik­ki­päi­vä­ko­din tarpeisiin.

Musii­kil­li­nen pai­no­tus tar­koit­taa käy­tän­nös­sä lau­la­mis­ta, soit­ta­mis­ta, musii­kin kuun­te­lua, lorui­lua, impro­vi­soin­tia, tans­si­mis­ta ja liik­ku­mis­ta. Tavoit­tee­na on tar­jo­ta musii­kil­li­sia elä­myk­siä, val­miuk­sia ja tai­to­ja sekä virik­kei­tä musiik­ki­har­ras­tuk­siin tart­tu­mi­seen. Musiik­ki­pai­no­tus vali­koi­tui Tah­tiin hyväk­si tode­tun toi­min­ta­mal­lin ansios­ta. Alu­eel­ta löy­tyy myös hyvin musii­kin ja musiik­ki­kas­va­tuk­sen osaamista.

– Mie­tit­tiin, että musiik­ki voi­si kiin­nos­taa per­hei­tä, Pilk­keen asiak­kuus­joh­ta­ja Riik­ka Matts­son kertoo.

Musi­soin­nin lisäk­si toi­min­taan kuu­luu mui­ta akti­vi­teet­te­ja kuten lii­kun­taa, ret­kiä, teat­te­ria, askar­te­lua, tai­tei­lua ja lepohetkiä.

– Las­ten päi­vään sisäl­tyy musiik­ki­kas­va­tuk­sen lisäksi

moni­puo­lis­ta toi­min­taa uuden päi­vä­ko­din sisä­ti­lois­sa, pihal­la ja ret­kil­lä var­hais­kas­va­tus­suun­ni­tel­man mukai­ses­ti, Matts­son kuvaa.

Päi­vä­ko­ti avat­tiin tors­tai­na 4. elo­kuu­ta. Toi­min­ta on läh­te­nyt lupaa­vas­ti käyn­tiin. Hake­muk­sia on tul­lut muka­vas­ti ja tilat on todet­tu hyviksi.

– Meil­lä on kaik­ki läh­tö­koh­dat laa­duk­kaan var­hais­kas­va­tuk­sen toteut­ta­mi­seen: toi­mi­vat tilat, hyvä hen­ki­lös­tö, suju­va yhteis­työ kun­nan kans­sa ja ennen kaik­kea, iha­nat lap­set ja per­heet, Matts­son tiivistää.