Viih­dear­voa ja yhteis­kun­nal­lis­ta kri­tiik­kiä vaa­lean­pu­nai­ses­sa paketissa

Kuu­kausia sit­ten alka­nut odo­tus hui­pen­tui vii­me vii­kon­lop­pu­na, kun Bar­bie-elo­ku­va sai vih­doin ensi-iltan­sa Suo­mes­sa. Elo­ku­van luo­ma innos­tus ja yhtei­söl­li­syys näkyi­vät pink­kiin­pu­keu­tu­nees­sa ylei­sös­sä. Bar­bie sen osoit­taa, sekä yhtei­sös­sä että yksi­löl­li­syy­des­sä on voimaa.

Mar­got Rob­bie ja Ryan Gos­ling omak­su­vat Bar­bien ja Kenin roo­lit tari­nas­sa, joka vie nuket unel­ma­maa­il­mas­ta ihmis­ten todel­li­suu­teen. Mat­kan var­rel­le mah­tuu juo­nen­kään­tei­ta ja kom­mel­luk­sia yhteis­kun­nal­lis­ta kom­men­taa­ria unoh­ta­mat­ta. Elo­ku­va tekee syvä­luo­tauk­sen suku­puo­lien väli­sen epä­ta­sa-arvon ideo­lo­gi­aan ja vai­ku­tuk­siin samal­la tar­jo­ten viih­det­tä ja rei­lus­ti viit­tauk­sia klas­sik­ko­nu­ken historiaan.

Ohjaa­ja ja käsi­kir­joit­ta­ja Gre­ta Gerwig on uran­sa aika­na kehit­ty­nyt indie­oh­jaa­jas­ta yhdek­si elo­ku­va-alan huip­pu­ni­mis­tä. Bar­bie on tai­don­näy­te kome­dian ja draa­man, fik­tion ja todel­lis­ten ongel­mien toi­mi­vas­ta yhdis­tel­mäs­tä, joka on ohjaa­jal­le omi­nai­nen. Hänel­tä osa­taan jo odot­taa laa­tua, eikä hän petä nyt­kään. Bar­bie oli odo­tuk­sen arvoinen.