Syk­syn pää­tök­sen­te­koa lähes­ty­tään Iis­sä stra­te­gian ja bud­je­tin mukaan

Iin kunnanjohtajan Marjukka Mannisen mukaan kunnan tämän vuoden budjetti pitää. Kuva on viime syksyltä.Iin kunnanjohtajan Marjukka Mannisen mukaan kunnan tämän vuoden budjetti pitää. Kuva on viime syksyltä.

Vie­lä on kesää jäl­jel­lä. Syk­syn hil­jal­leen lähes­tyes­sä palaa­vat viral­li­set asiat päi­vä­jär­jes­tyk­seen. Min­kä­lais­ten asioi­den äärel­le kun­nan päät­tä­jät kokoon­tu­vat tule­va­na syk­sy­nä Iissä?

Kun­nan­joh­ta­ja Mar­juk­ka Man­ni­sen mukaan tule­van syk­syn työ­jär­jes­tyk­ses­sä ede­tään näil­lä näky­min stra­te­gian mukai­ses­ti. Syk­syn aika­na pöy­däl­le nouse­vat Man­ni­sen mukaan aina­kin niin kun­nan kuin val­tion väy­lä­jär­jes­te­lyt, edun­val­von­ta ja elin­kei­no­po­li­tiik­ka. Kun­nan inves­toin­ti­tar­peet tule­vat myös ole­maan kes­kiös­sä, niis­tä mai­nit­ta­vis­sa ovat Ran­nan alu­een kehit­tä­mi­nen, Val­ta­rin kou­lu ja Nät­te­po­rin toiminnot.

Yhdys­kun­ta­pal­ve­luis­sa sekä stra­te­gi­ses­sa maan­käy­tös­sä on vii­me aikoi­na tapah­tu­nut pal­jon ja teh­tä­vää riit­tää yhä. Kou­lu­ver­kon osal­ta Olha­van kou­lua­si­aan on Man­ni­sen mukaan saa­ta­va päätös.

Luon­nol­li­ses­ti kun­nan talous­ar­vio­ta ryh­dy­tään miet­ti­mään heti alus­ta alkaen. Vuo­den 2022 tulos oli odo­tet­tua parem­pi. Alku­pe­räi­sen bud­je­tin mukaan kun­ta odot­ti ali­jää­mäis­tä tulos­ta, mut­ta tiu­kal­la talou­den­pi­dol­la ja hyväl­lä tulo­ker­ty­mäl­lä vuo­si saa­tiin plus­san puo­lel­le. Plus­saa oli useam­pia sato­ja­tu­han­sia euro­ja. Edel­lis­vuo­den tulos tar­jo­aa hyvän poh­jan kun­nan talou­del­le, jos­sa on pit­käl­lä aika­jän­teel­lä ollut haasteita.

Näil­lä näky­min talous­ar­vio pitää. Kui­ten­kin kuk­ka­ron nyö­rit pide­tään tiu­kal­la. Tuloar­vioi­den kans­sa kun­nas­sa ollaan varo­vai­sia, että tili­kau­den päät­tyes­sä ei tule ikä­viä yllätyksiä.

– Bud­je­tin sisäl­lä on tapah­tu­nut jon­kin ver­ran siir­to­ja, nii­hin vai­kut­taa muun muas­sa uusi stra­te­gia. Suu­rem­pia muu­tok­sia ei ole kui­ten­kaan tul­lut, sen puo­lel­la on koh­tuul­li­sen valoi­saa, Man­ni­nen kertoo.

Tule­vai­suu­den näky­miin tulee vai­kut­ta­maan uuden hal­li­tuk­sen ohjel­ma, jon­ka kon­kreet­ti­sis­ta vai­ku­tuk­sis­ta kun­ta­ta­lou­teen ei ole vie­lä tark­kaa tie­toa. Kun­ta­ta­lou­den ja val­tio­no­suuk­sien osal­ta ei tul­la näil­lä näky­min saa­maan tark­kaa tie­toa kovin­kaan nopeasti.

Man­ni­nen arvioi, että tiuk­kaa tulee joka tapauk­ses­sa ole­maan. Hyvin­voin­tia­lueil­la on jo käyn­nis­tyes­sään iso­ja haas­tei­ta talou­den kans­sa. Tähän hae­taan rat­kai­su­ja. Mah­dol­li­set lisä­ra­hoi­tuk­set ja leik­kauk­set hyvin­voin­tia­lueil­le vai­kut­ta­vast hel­pos­ti myös kun­tien rahoi­tuk­seen. Ole­tet­ta­vaa on, että muut­kin talous­po­liit­ti­set lin­jauk­set tule­vat näky­mään kun­tien toiminnassa.

– Se, kuin­ka tiuk­ka val­ta­kun­nal­li­nen talous­ku­ri on vai­kut­taa myös kun­nan talou­teen, Man­ni­nen tiivistää.