Musa-Vint­ti laa­jen­si ja uusi tilojaan

Musa-Vintin laajennuksen yhteydessä myös wc-tilat rakennettiin kokonaan uusiksi ja tilaa tuli moninkertaisesti lisää.Musa-Vintin laajennuksen yhteydessä myös wc-tilat rakennettiin kokonaan uusiksi ja tilaa tuli moninkertaisesti lisää.

Hau­ki­pu­taa­lais­ten toi­sen olo­huo­neen eli Musa-Vin­tin laa­jen­nus avau­tui pit­kän odot­ta­mi­sen jäl­keen vii­me lau­an­tai­na live-musii­kin säes­tä­mä­nä. Uusien tilo­jen vas­taan­ot­to oli asiak­kai­den palaut­teen perus­teel­la erit­täin posi­tii­vi­nen ja yrit­tä­jä ja Musa-Vin­tin omis­ta­ja Päi­vi Sale­nius on erit­täin onnel­li­nen pit­kään mie­les­sä olleen unel­man valmistumisesta.

– Sii­tä saak­ka, kun ostin pai­kan olen halun­nut laa­jen­taa tilo­ja, jot­ta voi­sim­me pal­vel­la asiak­kai­ta vie­lä parem­min, Sale­nius kertoo.

Iso urak­ka vaa­ti pal­jon suun­nit­te­lua ja apua lähei­sil­tä sekä työn­te­ki­jöil­tä, joi­ta Sale­nius halu­aa­kin eri­tyi­ses­ti kiittää.

– Ei tämä oli­si onnis­tu­nut ilman mah­ta­via taus­ta­jouk­ko­ja ja kovan luo­kan ammat­ti­lai­sia, eli kun­nia kuu­luu myös heil­le, Sale­nius sanoo.

Help­poa laa­jen­nuk­sen val­mis­te­le­mi­nen ja raken­ta­mi­nen ei ollut, mut­ta ammat­ti­tai­tois­ten teki­jöi­den käsis­sä hom­mat val­mis­tui­vat ajois­sa. Laa­jen­nuk­sen myö­tä asiak­kai­den wc-tilat monin­ker­tais­tui­vat ja istu­ma­paik­ko­ja tuli pal­jon lisää myös pubin tans­si- ja bil­jar­di­puo­lel­le ja bän­dit sai­vat uudet backstage-tilat.

– Visio on aina ollut luo­da asiak­kail­le toi­nen olo­huo­ne, mis­sä kaik­ki viih­ty­vät. Tän­ne ei tar­vit­se täl­lä­tä, saa lau­laa tai olla lau­la­mat­ta. Me ollaan kaik­ki taval­li­sia ihmi­siä tulim­me mis­tä tahan­sa ikä- tai yhteis­kun­ta­luo­kas­ta. Tääl­lä useas­ti­kin tit­te­lit ja amma­tit unoh­tu­vat, sil­lä ihmi­set halua­vat vain viih­tyä, Sale­nius toteaa.

Sale­nius uskal­si inves­toi­da omaan unel­maan­sa, sil­lä hänel­lä on täy­si luot­to omaan näke­myk­seen­sä ja työ­hön­sä, pai­kal­li­siin ja kan­ta-asiak­kai­siin sekä eri­tyi­ses­ti työn­te­ki­jöi­hin­sä. Ravin­to­la­pääl­lik­kö Nina Siu­ruai­nen on ollut kuun­te­le­va­na kor­va­na ja oikea­na käte­nä alus­ta saakka.

– Nin­nul­le on aina voi­nut ker­toa hul­luim­mat­kin aja­tuk­set ja yhdes­sä olem­me voi­neet pal­lo­tel­la ideoi­ta. Voin myös luot­taa Nin­nun ammat­ti­tai­toon, Sale­nius sanoo.

– On ollut todel­la muka­va suun­ni­tel­la Päi­vin kans­sa sisus­tus­ta ja miet­tiä mit­kä asiat sopi­vat Vin­til­le, Siu­ruai­nen lisää.

Vaik­ka tilo­jen laa­jen­nus on ollut mie­les­sä jo pidem­pään, suun­ni­tel­mat sai­vat uuden vaih­teen sil­mään koro­nan aika­na, kun tal­vel­la jono ulko­na kas­voi kas­va­mis­taan. Sale­nius alkoi miet­ti­mään, miten mah­dol­lis­tai­si asiak­kail­le väl­jem­mät tilat. Laa­jen­nus on myös vähen­tä­nyt tis­kin edus­tan ruuh­kau­tu­mis­ta lisään­ty­nei­den istu­ma­paik­ko­jen myötä.

– Tulos­sa on vie­lä tämän vuo­den puo­lel­la pie­ni remont­ti, kun van­hat wc:t pure­taan ja tilal­le tulee ilmai­nen narik­ka, johon voi jät­tää kas­sit ja takit. Sii­nä on riit­tä­väs­ti muu­tok­sia het­keen, Sale­nius hymyilee.

Palau­te niin asiak­kail­ta kuin lau­an­tai­na uuden laa­jen­nus­osan ja backs­ta­gen kor­kan­neil­ta Roc­ka­bul­lies ‑ja Ben­son Boo­gie Band ‑yhty­eil­tä oli pelk­kää posi­tii­vis­ta. Uudel­la bäk­kä­ril­lä on enem­män tilaa ja myös ilma kier­tää entis­tä parem­min. Ravin­to­la­pääl­lik­kö Siu­ruai­nen ker­too uudel­leen sijoi­te­tun bäk­kä­rin hel­pot­ta­van myös työil­to­ja, sil­lä tis­kin taka­na ei enää käy saman­lai­nen kuhina.

– Kyl­lä­hän se vai­kut­taa, kun ris­teä­vää lii­ken­net­tä ei enää ole tis­kin taka­na ja se vähen­tää myös tapa­tur­mien mah­dol­li­suut­ta, Siu­ruia­nen toteaa.

Myös Piri­ta-Maria Haa­pa­lai­nen ker­too olleen­sa vai­kut­tu­nut eten­kin uusis­ta wc-tilois­ta, jois­sa nyt mah­tuu useam­pi­kin nai­so­le­tet­tu asioi­maan yhtä aikaa ja mal­lai­le­maan ison koko­var­ta­lo­pei­lin eteen.

– Tääl­lä on iha­nan näköis­tä ja nyt bil­jar­dia pela­tes­sa on pal­jon enem­män tilaa istua ja kat­sel­la peliä, Haa­pa­lai­nen sanoo.

Ravin­to­la­pääl­lik­kö Siu­ruai­nen ker­too monien ihas­tel­leen uusia tila­via wc-tilo­ja ja sisus­tus­ta. Nais­ten ves­sas­ta löy­tyy myös mas­sii­vi­nen soh­va, jon­ka Sale­nius ker­toi hank­ki­neen­sa ilman sen kum­mem­pia mittauksia.

– Sanoin raken­nus­mie­hil­le, että olen sil­mä­mää­räi­ses­ti kat­so­nut, että soh­va mah­tuu sil­le suun­ni­tel­tuun tilaan. No kyl­lä se sin­ne saa­tiin lopul­ta kol­mes­sa osas­sa ja pie­nel­lä fik­saa­mi­sel­la, Sale­nius nauraa.

– Sel­väs­ti asiak­kaat osa­si­vat hakeu­tua jo laa­jen­ne­tul­le puo­lel­le ja he viih­tyi­vät siel­lä. Olen onnel­li­nen asiak­kai­den puo­les­ta, että heil­lä on nyt oikeas­ti hyvät ja kook­kaat ves­sat, jois­sa on hyvä ja muka­va asioi­da, Siu­ruai­nen lisää.

Remont­ti alkoi kesä­kuus­sa ja vas­taa­va­na työn­joh­ta­ja­na ja pää­suun­nit­te­li­ja­na toi­mi Annii­na Aula, jon­ka yri­tys Savu­la Oy toi­mii myös Haukiputaalla.

– Annii­na hoi­ti kai­ken erit­täin mal­lik­kaas­ti. Ilman hän­tä suun­ni­tel­mat oli­si­vat jää­neet teke­mät­tä ja pii­rus­tuk­set piir­tä­mät­tä, Sale­nius sanoo.

Sisus­tuk­ses­sa Sale­nius on halun­nut säi­lyt­tää pubi­mai­sen tun­nel­man ja laa­jen­nus­osa myö­täi­lee hyvin koko ravin­to­laa. Molem­mat Sale­nius sekä Siu­ruai­nen oli­vat sitä miel­tä, että koko­nai­suu­den hah­mot­ta­mi­nen oli han­ka­laa ja sisus­tus tulee­kin vie­lä hie­man elämään.

– Ei osan­nut oikein näh­dä miten kaik­ki istuu yhteen ja jotain pie­niä sisus­tus­jut­tu­ja pitää vie­lä päi­vit­tää, nai­set totesivat.

Val­mis remont­ti ja asiak­kai­den sel­vä tyy­ty­väi­syys uusiin tiloi­hin saa hymyn yrit­tä­jän ja ravin­to­la­pääl­li­kön huulille.

– Kun luo­daan uut­ta, niin kyl­lä­hän se antaa sysäyk­sen ja piris­tys­ruis­keen kaik­keen ja se luo iha­naa posi­tii­vis­ta hyri­nää. Se myös luo jat­ku­moa ja tun­net­ta sii­tä, että men­nään eteen­päin ja kehi­te­tään toi­min­taa, mikä on aina posi­tii­vis­ta, Siu­ruai­nen sanoo.

– Tun­tuu hyväl­tä, kun näkee asiak­kai­den naut­ti­vat tilois­ta ja kyl­lä­hän ne ovat niin vim­pan pääl­le teh­ty, että kel­paa kyl­lä ihas­tel­la, Sale­nius tiivistää.