Artikkelit joiden kirjoittaja on Anu Kauppila

Marian palat­sit kie­too kat­so­jan mys­ti­sen tosi­ta­ri­nan pauloihin

Teat­te­ri­kuo­pan laval­la näh­dään tule­vi­na vii­kon­lop­pui­na jäl­leen uusi näy­tel­mä, kun Marian palat­sit ja teat­te­ri Levo­luu­tio val­loit­ta­vat tilan niin vah­val­la aiheel­la kuin tul­kin­nal­laan, jota sävyt­tä­vät tun­teet surus­ta pel­koon. Näy­tel­män ohjaa­ja Jen­ni Met­so ker­too, että näy­tel­mää on har­joi­tel­tu vuo­si, jon­ka lisäk­si näy­tel­män valit­se­mi­seen käy­tet­tiin aikaa useam­pi kuukausi. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ahmo­jen edus­tuk­sen vah­vuus on hyvä ja tii­vis ryhmähenki

Hau­ki­pu­taan Ahmo­jen edus­tus­jouk­kue val­mis­tau­tuu kau­den avauk­seen ja ensim­mäi­seen koti­pe­liin, joka pela­taan lau­an­tai­na 23.9. Koti­pe­lit pela­taan vii­me vuo­des­ta poi­ke­ten jäl­leen Ahma­hal­lil­la, jos­sa jää on saa­tu val­miik­si. Jouk­ku­een maa­li­vah­ti­na pelaa­va Jan­ne Väi­säs­tä ei vie­lä jän­ni­tä ja hän ker­too jouk­ku­een ole­van iloi­nen uudes­ta taus­ta­jouk­koi­hin liit­ty­nees­tä vah­vis­tuk­ses­ta, eli val­men­ta­ja Juk­ka Var­juk­ses­ta. Jouk­kue hakee vie­lä kesän jäl­keen tun­tu­maa jää­hän ja har­joit­te­lee moni­puo­li­ses­ti eri osa-alueita.

Tee se itse

Käsis­sä­si ole­vaa raken­nus­tee­ma-leh­teä oli eri­tyi­sen muka­va teh­dä, sil­lä uusia ideoi­ta ja vink­ke­jä tuli jut­tu­kei­koil­la vuo­laas­ti. Oma kesä­lo­ma­ni on vie­lä edes­sä ja perin­tei­ses­ti­hän se tar­koit­taa myös aikaa uudel­le raksaprojektille.´Kierrättäminen ja van­ho­jen huo­ne­ka­lu­jen tuu­naa­mi­nen on lisään­ty­nyt vii­me vuo­sien aika­na ja olen itse­kin mel­koi­nen tee se itse-tyyp­pi. Työn jäl­jes­tä en mene takuuseen ja on enem­män sään­tö kuin poik­keus, että jou­dun aina aloit­ta­ma­ni pro­jek­tin ede­tes­sä kui­ten­kin soit­ta­maan isä­ni auttamaan.
Vaih­toon läh­tö avar­si maailmankatsomusta

Hau­ki­pu­taan lukion tois­ta luok­kaa käy­vä Moo­na Ala­nie­mi viet­ti hei­nä­kuus­sa kol­me viik­koa vaih­dos­sa Ita­lian Tosca­nas­sa Lions Nuo­ri­so­vaih­don kaut­ta. Lukion reh­to­rin lait­ta­ma Wil­ma-vies­ti vaih­to­mah­dol­li­suu­des­ta kiin­nos­ti Moo­naa, mut­ta 17 vuo­den ikä­ra­ja mietitytti.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Luon­to­muis­to­ja ja taidetta

Tiis­tai­na pal­ve­lu­kes­kus Joki­ran­nas­sa asuk­kaat pää­si­vät tai­tei­le­maan luon­non­ma­te­ri­aa­le­ja hyö­dyn­täen Nii­na Ahon ja Satu Suvan­non ohjauk­ses­sa. Tai­tei­li­jat käy­vät Joki­ran­nan pal­ve­lu­kes­kuk­ses­sa yhteen­sä kol­me ker­taa osa­na Suku­pol­vet Iin­joen var­rel­la ‑tai­de­pi­lot­tia. Suvan­to ker­toi pilo­tin ole­van yksi Poh­jois-Poh­jan­maan lii­ton Kulttuurikenno-hankkeista.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus