Artikkelit joiden kirjoittaja on Anu Kauppila

Par­ti­saa­ni­vals­si nos­taa esiin suku­pol­vien väli­sen puhumattomuuden

Kel­lo­lai­nen kas­va­tusp­sy­ko­lo­gi ja kuva­tai­te­li­ja Anu Kol­mo­nen on nyt myös esi­kois­kir­jai­li­ja. Elo­kuus­sa jul­kais­tu Perä­poh­jo­laan sijoit­tu­va esi­kois­kir­ja Par­ti­saa­ni­vals­si nos­taa esiin suku­pol­vil­ta toi­sil­le siir­ty­vää hen­kis­tä taak­kaa ja vah­vo­ja naisia. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Nuor­ten yö kiin­nos­ti Jää­lin alu­een nuorisoa

Ensim­mäis­tä ker­taa Jää­lis­sä jär­jes­tet­ty Nuor­ten yö sai hyvän vas­taan­o­ton nuo­ril­ta sekä jär­jes­tä­jil­tä. Tapah­tu­man toi­vo­taan saa­van jat­koa ja alu­een toi­mi­joi­den toi­vo­taan otta­van kop­pia tapah­tu­man järjestysvastuusta. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hem­mot­te­lua avoi­min sydämin

Vii­me lau­an­tai­na rei­lut kym­me­nen vapaa­eh­toi­se­na Help Cen­ter Ukrai­ne Oulus­sa työs­ken­te­le­vää nais­ta pää­si­vät naut­ti­maan kel­lo­lai­ses­ta vie­raan­va­rai­suu­des­ta ja kau­niis­ta mil­jöös­tä. Illan tee­ma­na oli tar­jo­ta nai­sil­le sie­lun ja vat­san ruo­kaa sekä oma tila kes­kus­tel­la, naut­tia tois­ten­sa seu­ras­ta ja rauhasta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Asun­to­vau­nu­pro­jek­tis­sa ret­rous saa näkyä

Kym­me­ni­sen vuot­ta sit­ten Jou­ni Lie­vo­sen hank­ki­ma vuo­den 1984 Soli­fer Arc­tic 450 sai odot­taa seit­se­män vuot­ta, ennen kuin hän alkoi enti­söi­mään vau­nua yhdes­sä per­heen nuo­ri­son kans­sa koro­na-aika­na. Han­kin­ta­hin­ta vau­nul­le oli noin vii­ti­sen sataa eikä ret­ro­vau­nun kun­to ollut häävi.


Lii­ken­ne­va­lis­tuk­ses­ta­kin voi teh­dä hauskaa

Lii­ken­ne­tur­va­viik­koa muis­tet­tiin Kii­min­gin Ala­ky­län kou­lul­la lau­an­tai­na lii­ken­ne­tur­val­li­suus­ta­pah­tu­mas­sa. Ala­ky­län ja Tirin­ky­län kou­lun van­hem­pain­toi­mi­kun­nan jär­jes­tä­mä tapah­tu­ma oli menes­tys niin nuor­ten kuin jär­jes­tä­jien­kin mielestä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Hau­Pa seu­raa tark­kaan säh­kön hin­nan kehitystä

Hau­Pa-hal­li jat­kaa toi­min­taan­sa nor­maa­lis­ti kohon­neis­ta ener­gia­kus­tan­nuk­sis­ta huo­li­mat­ta. Seu­ran puheen­joh­ta­ja Mark­ku Koho­nen ker­toi seu­ran pär­jää­vän, vaik­ka kohon­neet läm­mi­tys­kus­tan­nuk­set kir­pai­se­vat­kin. Seu­ras­sa seu­ra­taan hin­to­jen kehi­tys­tä ja teh­dään las­kel­mia nii­den mukaan. Ympä­ri­vuo­ti­ses­ti käy­tös­sä ole­van hal­lin ala­ker­ta läm­pe­nee öljyl­lä, jon­ka hin­ta nousi vii­me vuonna. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus