Artikkelit joiden kirjoittaja on Anu Kauppila

Toi­min­nan kehit­tä­mis­tä perin­tei­tä kunnioittaen

Hau­ki­pu­taan Optiik­ka ja Sil­mä­lää­kä­ri­kes­kuk­sel­la on pit­kät perin­teet Hau­ki­pu­taan kyläl­lä ja tänä vuon­na yri­tys täyt­tää 35 vuot­ta. Lii­ke on sijain­nut alus­ta, eli vuo­des­ta 1988 saak­ka samas­sa pai­kas­sa Kirk­ko­tiel­lä. Yri­tyk­ses­sä puhal­taa nyt uudis­tus­ten tuu­let, sil­lä yri­tyk­sen perus­ta­jiin kuu­lu­nut Esko Vat­jus on jää­nyt eläk­keel­le ja hänen osak­keen­sa on osta­nut Johan­na Räi­hä. Yksin Johan­nan ei tar­vit­se pär­jä­tä, sil­lä yhtiö­kump­pa­ni Riku Vat­juk­sel­la tulee tänä vuon­na kak­si­kym­men­tä vuot­ta täy­teen yrityksessä.

Lue lisää

Kel­lon­me­ren jät­ti­pil­keis­sä run­sas saalis

Sun­nun­tai­na KTU:n jal­ka­pal­lo­jaos­ton jär­jes­tä­mät Kel­lon­me­ren jät­ti­pilk­kei­hin otti osaa 115 pilk­ki­jää. Pilk­ki­ki­so­jen suo­sio kas­voi vii­me vuo­des­ta, sil­lä vii­me vuon­na osal­lis­tu­jia oli 80.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Koko­nais­val­tais­ta hoi­toa mie­lel­le ja keholle

Kau­neus ja Hie­ron­ta Ade­le Kii­min­gis­sä täyt­tää huh­ti­kuun alus­sa kym­me­nen vuot­ta. Yrit­tä­jä Outi Har­ti­kai­nen ker­too vuo­si­kym­me­nen men­neen lois­ta­vas­ti, jois­ta hän kiit­tää­kin asiak­kai­taan. Alal­la hän on ollut yli 25 vuot­ta ja halu tuot­taa koko­nais­val­tai­sia hoi­to­ja ajaa edel­leen eteen­päin. Vii­kol­la 13 hoi­to­las­sa on tuo­te­tar­jouk­sia ja avoi­met ovet 31.3. klo 10–17 synt­tä­rei­den kunniaksi.


Tiuk­kaa vään­töä kelkkareiteistä

Hau­ki­pu­taal­ta pää­see Kii­min­kiin moot­to­ri­kel­kal­la vain Kii­min­ki­jo­kea pit­kin, eikä asi­aan ole tulos­sa muu­tos­ta näil­lä näky­min lähi­tu­le­vai­suu­des­sa. Hau­ki­pu­taan Moot­to­ri­kelk­kai­li­jat ry:n hal­li­tuk­ses­sa ole­va Jan­ne Han­nus sanoo, että Hau­ki­pu­das-Kii­min­ki rei­til­le oli­si kui­ten­kin kysyn­tää ja oikea viral­li­nen reit­ti lisäi­si lii­ken­ne­tur­val­li­suut­ta ja yhteyk­siä mui­hin alu­een reit­tei­hin. Oulun seu­dun ympä­ris­tö­toi­mi ‑lii­ke­lai­tok­sen joh­to­kun­ta on vään­tä­nyt Kiiminki–Ouluzone ja Mäkikangas–Ylikiiminki välin kelk­ka­rei­teis­tä jo yli kak­si vuotta.


Perin­tei­sis­tä hiih­don Tal­vi­ki­sois­ta menes­tys­tä Ran­ta­poh­jan alueelle

Hau­ki­pu­taan Veik­ko­jen perin­tei­set Vir­pi­nie­men Tal­vi­ki­sat hiih­det­tiin sun­nun­tai­na 19.3. Tal­vi­ki­soi­hin oli ilmoit­tau­tu­nut mel­kein 140 eri ikäis­tä hiih­tä­jää. Koti­la­dul­laan hiih­ti myös Riit­ta-Lii­sa Ropo­nen nais­ten ylei­ses­sä sar­jas­sa vii­den kilo­met­rin mat­kal­la kome­aan voit­toon mel­kein minuu­tin erol­la toi­se­na tul­lee­seen Hau­ki­pu­taan Veik­ko­jen Maria Har­juun.


Hau­ki­pu­taan Hei­ton juh­lauin­neis­sa kisa­ra­jat paukkuivat

Vii­me sun­nun­tai­na Hau­ki­pu­taan Hei­ton jär­jes­tä­mät juh­lauin­nit kerä­si mel­kein 300 uima­ria yhteen yhdes­tä­tois­ta eri seu­ras­ta. Kisat meni­vät seu­ran toi­min­nan­joh­ta­ja Han­nu Sai­kan­mäen mukaan todel­la hyvin ja moni seu­ran uima­ri alit­ti aika­ra­jo­ja ja ui omia ennätyksiä.


Tor­pan­mäel­lä ennä­tys­mää­rä kiihdyttäjiä

Tor­pan­mäel­lä moot­to­ri­kelk­kan­sa huip­pu­no­peu­teen kiih­dyt­ti­vät lajin pio­nee­rien lisäk­si tänä vuon­na myös junio­rit. Tapah­tu­man jär­jes­tä­jä Hau­ki­pu­taan Moot­to­ri­kelk­kai­li­jat ry on perus­tet­tu jo vuon­na 1990 ja toi­min­taa on ollut ajan saa­tos­sa enem­män ja vähem­män. Aktii­vi­se­na kelk­kai­li­jat ovat kui­ten­kin olleet koko ajan ja tämä vuo­den kiih­dy­tys­ki­soi­hin osal­lis­tui kelk­kai­li­joi­ta ennä­tys­mää­rä. Osal­lis­tu­jia oli 66 ja läh­tö­jä ajet­tiin 106.


Tal­vi­ta­pah­tu­mat sai­vat ihmi­set liikkeelle

Sun­nun­tai­na 19.3. jär­jes­tet­tiin Ran­ta­poh­jan alu­eel­la useam­pi­kin tal­vi­ta­pah­tu­ma. Jää­lin­ma­jal­la koko per­heen tapah­tu­man jär­jes­ti­vät yhteis­työs­sä Lions Club Jää­li, Jää­lin asu­ka­syh­dis­tys ja Kii­min­gin-Jää­lin vesien­hoi­to­yh­dis­tys. Mar­tin­nie­men kyläyh­dis­tys jär­jes­ti myös Ukko­lan­ran­nas­sa perin­tei­sen Tala­vi­rie­han, jos­sa ohjel­mas­sa oli muun muas­sa Marlinkia.


Rust­vil­la tuo väriä Ylikiiminkiin

Eija Ukon­maa­na­ho haa­vei­li pit­kään yrit­tä­jyy­des­tä ja huo­men­na kes­ki­viik­ko­na on iso päi­vä, kun hänen oma vaa­te­tusa­lan Rust­vil­la-myy­mä­län­sä avaa oven­sa kel­lo 10 Yli­kii­min­gin kyläl­lä. Ukon­maa­na­ho ker­too olleen­sa aina yrit­tä­jä­hen­ki­nen ja tun­ne omas­ta yri­tyk­ses­tä on kas­va­nut vuo­sien saatossa.


Tor­pan­mäel­lä aurin­ko ja mak­ka­ra läm­mit­ti laskijoita

Kym­men­kun­ta pak­ka­sas­tet­ta ei tun­tu­nut vii­me tiis­tai­na Tor­pan­mäel­lä, sil­lä kirk­kaal­ta tai­vaal­ta porot­ta­va aurin­ko sekä tar­jo­tut läm­mik­keet läm­mit­ti­vät ulkoi­li­joi­ta. Tor­pan­mä­ki oli kovas­sa käy­tös­sä ja las­ku­vä­li­nei­tä oli eri­lai­sis­ta liu­ku­reis­ta rat­tis­koi­hin ja pulk­kiin. Vaik­ka menoa mäes­sä riit­ti, yhteen­tör­mäyk­sil­tä väl­tyt­tiin ja kaik­ki las­ki­vat sulas­sa sovus­sa. Mäen moni­puo­li­suus hou­kut­te­li monen ikäis­tä las­ki­jaa ja hur­ja­päi­sim­mät las­ki­jat valit­si­vat mäen jyr­kim­män las­ku­koh­dan ja hyp­py­rien puo­lel­la nau­ru rai­kui haus­kois­ta laskuista.