Artikkelit joiden kirjoittaja on Anu Kauppila

Mape toi­mii!

Iin kun­ta tie­dot­ti vii­me vii­kol­la, että kun­nan kou­lu­jen ja päi­vä­ko­tien ruo­ka­lis­tat löy­ty­vät nyt käte­väs­ti myös uudes­ta Mape-sovel­luk­ses­ta. Sovel­luk­ses­ta luva­taan löy­ty­vän ruo­ka­lis­to­jen lisäk­si ruo­kien aller­gee­nit ja ravin­to­si­säl­löt reaa­liai­kai­ses­ti. Lisäk­si sovel­luk­ses­ta pitäi­si löy­tyä koo­tus­ti suo­si­tuim­pien kou­lu- ja päi­vä­ko­ti­ruo­kien resep­te­jä ja palau­tet­ta­kin sovel­luk­sen kaut­ta voi antaa.


Iin kun­ta aut­taa Pos­tia löy­tä­mään rat­kai­sun postipalveluihin

Iin kun­nan­val­tuus­ton maa­nan­tai­ses­sa kokouk­ses­sa kun­nan­joh­ta­ja Mar­juk­ka Man­ni­nen ava­si pal­jon iiläis­ten kes­kuu­des­sa kes­kus­te­lua herät­tä­nyt­tä Pos­ti-asi­aa kun­nan osal­ta. Man­ni­nen tote­si, että Met­ka­tuo­te hoi­ti Pos­ti­pal­ve­lui­ta tyy­lik­kääs­ti osa­na koko­nai­suut­ta, vaik­ka se vaa­ti­kin ajoit­tain pal­jon resurs­se­ja ja isot tilat.Ran­ta­poh­ja­tur­naus pela­taan jälleen

Perin­tei­käs Ran­ta­poh­ja­tur­naus jär­jes­te­tään jäl­leen muu­ta­man vuo­den tauon jäl­keen tule­va­na lau­an­tai­na 20.4. Hau­ki­pu­taal­la jää­hal­lil­la. Tois­ta kaut­taan Hau­ki­pu­taan Ahmo­jen puheen­joh­ta­ja­na toi­mi­va Joona.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Oijär­ven nuo­ri­so­seu­ra valit­tiin vuo­den Poh­jois-Poh­ja­lai­sek­si nuorisoseuraksi

Vuo­den 2024 nuo­ri­so­seu­ra tun­nus­tus jaet­tiin vii­me vii­kol­la Pudas­jär­vel­lä jär­jes­te­tys­sä Nuo­ri­so­seu­ro­jen Lii­ton kevät­ko­kouk­ses­sa. Oijär­ven nuo­ri­so­seu­ran sih­tee­ri Kaler­vo Södö osal­lis­tui kokouk­seen yhdes­sä vara­pu­heen­joh­ta­ja Tert­tu Rie­kin kans­sa ja tun­nus­tus tuli molem­mil­le yllätyksenä.
Eläk­kees­tä saa vain haaveilla

Kes­kus­te­lu ja uuti­soin­ti eläk­kei­den leik­kaa­mi­ses­ta on kiih­ty­nyt vii­mei­sen parin vii­kon aika­na ja kävin­pä sii­tä ins­pi­roi­tu­nee­na kat­so­mas­sa vas­ti­kään mil­lon sitä mah­dol­li­ses­ti sai­si itse jää­dä eläk­keel­le. Hen­ki­lö­koh­tai­sen elä­kear­vio­ni mukaan voin jää­dä eläk­keel­le aikai­sin­taan 1.12.2059 eli 35 vuo­den pääs­tä, jol­loin ikää mit­ta­riin on sii­nä vai­hees­sa ker­ty­nyt 69 vuot­ta ja 2 kuukautta.


Iin stra­te­gi­nen yleis­kaa­va 2040 ehdo­tus­vai­he esillä

Iin kun­nan­hal­li­tus päät­ti hel­mi­kuun lopun kokouk­ses­saan aset­taa yleis­kaa­van ehdo­tus­vai­heen aineis­ton jul­ki­ses­ti näh­tä­vil­le. Kun­ta­lai­sil­la on muil­la osal­li­sil­la on mah­dol­lis­ta jät­tää ehdos­tusai­neis­tos­ta kir­jal­li­nen muis­tu­tus 28.4. men­nes­sä. Kaa­va-aineis­ton esit­te­ly­ti­lai­suus jär­jes­tet­tiin vii­me vii­kol­la ja tilai­suu­des­sa esi­tel­tiin muun muas­sa luon­nos­vai­heen jäl­keen teh­ty­jä muutoksia.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus