Artikkelit joiden kirjoittaja on Anu Kauppila

Onko vies­ti ilman hymy­naa­maa tyly?

Puhe­lin kilah­taa saa­pu­neen vies­tin mer­kik­si. Avaan vies­tin ja yllä­tyn. Sii­nä lukee vain “Kii­tos.” Muis­tu­tin vel­jeä­ni äitim­me tule­vas­ta syn­ty­mä­päi­väs­tä ja sii­nä vas­taus. Tyly ja kyl­mä pelk­kä kii­tos. Mis­sä ovat emo­jit, joi­den perus­teel­la tie­dän vel­je­ni ole­van kii­tol­li­nen muis­tu­tuk­ses­ta sekä iloi­nen tär­keäs­tä tapah­tu­mas­ta? Hymiöi­den ja emo­jien käyt­tö on yleis­ty­nyt äly­pu­he­li­mien ja eri­lais­ten vies­ti­so­vel­lus­ten myö­tä ja nyt pelk­kä asia­pi­toi­nen ja kie­lio­pil­li­ses­ti oikein kir­joi­tet­tu vas­taus voi tun­tua louk­kaa­val­ta eten­kin kes­ki-ikäis­ten ja sitä nuo­rem­pien vies­ti­jöi­den keskuudessa.

Lue lisää

Kel­loon avau­tuu uusi parturi

Kel­lon kaup­pa­kes­kuk­seen eloa tuo uusi mie­hil­le suun­nat­tu par­tu­ri Kel­lon Bar­bers­hop. Yrit­tä­jä Baros Dos­ki odot­taa innol­la, että pää­see työn tou­huun ja pal­ve­le­maan asiak­kai­ta. Uudes­sa par­tu­ris­sa on tilat kah­del­le työn­te­ki­jäl­le ja Dos­ki sanoo­kin, ettei asiak­kai­den tar­vit­se kau­aa odot­taa vuo­ro­aan. Odo­tel­les­sa voi juo­da vaik­ka kahvit.


Elä­män inspiroima

Kun ava­si näyt­te­ly­ti­la Gal­le­ria 33:n oven, ei tien­nyt min­ne kat­seen sijoit­tai­si. Ensin vas­taan tuli tum­man puhu­vaa gra­fiik­kaa, amut­ta samal­la tilas­ta huo­kui värit ja kat­se vael­te­li teok­ses­ta toi­seen. Hau­ki­pu­taa­lais­ten Jus­si Tukiai­sen ja Sirk­ku Han­he­lan pitä­mäs­sä Gal­le­ria 33:ssa oli hel­mi­kuun ajan näy­til­lä tai­tei­li­ja, kuvit­ta­ja, kuva­tai­dep­sy­ko­te­ra­peut­ti ja psy­koa­na­lyyt­ti­sen psy­ko­te­ra­peut­ti Aino-Mai­ja Niku­lan Elä­mi­sen ja ole­mi­sen kuvia ‑näyt­te­ly. Jo lap­se­na alka­nut piir­tä­mi­nen jat­kuu yhä edel­leen ja Niku­la käyt­tää tai­det­ta työ­ka­lu­naan myös päivätyössään.


Uusia vau­va- ja per­heuin­ti­ryh­miä Vesi-Jatuliin

Oulun kau­pun­gin lii­kun­ta­pal­ve­lut tie­dot­ta­vat uusis­ta alka­vis­ta vau­vauin­ti- ja per­heuin­ti­ryh­mis­tä. Vesi-Jatu­lis­sa pidet­tä­viin uusiin vau­va- ja per­heuin­ti­ryh­miin ilmoit­tau­tu­mi­nen alkaa tors­tai­na 2.3.2023 kel­lo 8.00. Hau­ki­pu­taal­la aloit­taa kak­si tors­tai­sin pidet­tä­vää vau­vauin­ti­ryh­mää 3–6 kuu­kau­den ikäi­sil­le sekä yksi per­heuin­ti­ryh­mä 1–2‑vuotiaille. Rak­si­lan uima­hal­lis­sa Oulus­sa pidet­tä­viin uusiin kes­ki­vii­kon ja lau­an­tain vau­vauin­ti­ryh­miin ilmoit­tau­tu­mi­nen on alka­nut maa­nan­tai­na 27.2, jon­ka lisäk­si tar­jol­la on muu­ta­ma paik­ka vau­vauin­nin sisa­rus­ryh­miin. Sun­nun­tain 1–2‑vuotiaiden ja 3–4‑vuotiaiden per­heuin­ti­ryh­miin ilmoit­tau­tu­mi­nen alkaa tiis­tai­na 28.2.2023 klo 8.00.


Blind Chan­nel läh­tee val­loit­ta­maan maailmaa

Suo­mea kak­si vuot­ta sit­ten euro­vii­suis­sa edus­ta­nut Blind Chan­nel jul­kai­si vii­me per­jan­tai­na uuden Flat­li­ne-kap­pa­leen ja yhtye val­mis­tau­tuu maa­lis­kuus­sa alka­vaan maa­il­man­kier­tu­ee­seen­sa. Uut­ta kap­pa­let­ta on työs­tet­ty niin Suo­mes­sa kuin Yhdys­val­lois­sa­kin yhteis­työs­sä kan­sain­vä­li­sen mai­net­ta niit­tä­neen kir­joit­ta­ja­duo Bly­nen kans­sa. Bly­ne on ollut kir­joit­ta­mas­sa kap­pa­lei­ta isoil­le nimil­le, kuten David Guet­tal­le ja Robin Schulzil­le. Bly­ne ker­toi, ettei­vät he tien­neet mitä odot­taa Hel­sin­kiin tul­les­saan, sil­lä he yleen­sä työs­ken­te­le­vät eri gen­reis­sä Blind Chan­ne­lin kans­sa, eikä yhteis­työs­tä koko­nai­sen bän­din kans­sa ollut aiem­paa koke­mus­ta. Kui­ten­kin ensim­mäi­ses­tä päi­väs­tä läh­tien stu­dios­sa yhdes­sä vie­tet­ty aika oli help­poa ja hauskaa.


Meri­nie­men ja Kel­lon­lah­den ase­ma­kaa­va etenee

Kes­ki­viik­ko­na 15.2. jär­jes­tet­ty kaa­va­luon­nok­sen tie­do­tus- ja kes­kus­te­lu­ti­lai­suus herät­ti mie­len­kiin­toa isos­sa jou­kos­sa alu­een asuk­kai­ta. Meri­nie­men ja Kel­lon­lah­den kaa­va­luon­nos on nyt val­mis­te­lu­vai­hees­sa ja se on näh­tä­vil­lä 6.3.2023 saak­ka. Nopeim­mil­laan kaa­va voi val­mis­tua jo kulu­van vuo­den loppupuolella.


Pak­ka­nen ei hidas­ta­nut Kel­lon laskiaisriehassa

Tiis­tai­na Kel­lon kou­lul­le ker­tyi san­koin jou­koin väkeä las­ke­maan mäkeä sekä syö­mään mak­ka­raa ja las­kiais­pul­lia. Kel­lon kou­lun van­hem­pain­toi­mi­kun­ta Vii­sa­rin, Kel­lo-Kivi­nie­mi alu­een asu­ka­syh­dis­tys ry:n sekä Kel­lon kyläyh­dis­tys ry:n yhdes­sä jär­jes­tä­mäs­sä tapah­tu­mas­sa pää­si niin rat­su­jen sel­kään ja Säl­li-hevo­sen vetä­män reen kyy­tiin kuin myös pyö­rit­tä­mään onnen­pyö­rää ja hyp­pää­mään keppareilla.


Vauh­di­kas vii­kon­lop­pu ladulla

Vir­pi­nie­mes­sä otet­tiin vii­kon­lop­pu­na mit­taa niin hiih­tä­jien kuin myös koi­rien­kin kun­nos­ta Oulun Pal­ve­lus­koi­rayh­dis­tyk­sen jär­jes­tä­mis­sä koi­ra­hiih­don SM-kisois­sa. Vii­kon­lo­pun kes­tä­nees­sä kisas­sa kisat­tiin sekä koi­ra­hiih­dos­sa että pulk­ka­hiih­dos­sa useas­sa eri sarjassa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hau­ki­pu­taan Hei­ton uima­jaos­to kuu­luu nii­den 20 seu­ran jouk­koon, jol­la Olym­pia­ko­mi­tean Täh­ti­merk­ki on hallussaan

Hau­ki­pu­taan Hei­ton uima­jaos­to kan­taa Olym­pia­ko­mi­tean Täh­ti­merk­ke­jä ylpei­nä ja merk­kien raa­mit ovat osa joka­päi­väis­tä toi­min­taa. Seu­ran toi­min­nan­joh­ta­ja Han­nu Sai­kan­mä­ki ker­toi Täh­ti­merk­kien mer­kit­se­vän seu­ral­le pal­jon, sil­lä ne ker­to­vat laa­duk­kaas­ta, avoi­mes­ta ja hyvin teh­dys­tä työstä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Oma­ko­ti­ta­loa­su­mi­ses­ta ympä­ri­vuo­ti­seen vaunuelämään

Kol­men tun­nin viik­ko­sii­vous vaih­tui vii­den minuu­tin lumi­töi­hin ja lisään­ty­nee­seen vapaa-aikaan. Alun perin vit­sis­tä ilta­nuo­tiol­la läh­te­nyt aja­tus muut­taa asu­maan asun­to­vau­nuun on nyt muut­tu­nut todek­si Kat­ja ja Vil­le Ulan­de­ril­la. Vir­pi­nie­mes­sä Ran­ta­sar­kan kara­vaa­na­ria­lu­eel­la vajaan kuu­kau­den päi­vät par­kis­sa ollut LMC Musica 675 E ‑asun­to­vau­nus­sa tava­rat ovat löy­tä­neet paik­kan­sa eikä 150 neliön oma­ko­ti­ta­loon ole ikä­vä. Vuo­kra­lai­set­kin van­haan kotiin löy­tyi­vät sama­na ilta­na, kun ilmoi­tus laitettiin.