Artikkelit joiden kirjoittaja on Anu Kauppila

Tor­pan­mäel­lä ennä­tys­mää­rä kiihdyttäjiä

Tor­pan­mäel­lä moot­to­ri­kelk­kan­sa huip­pu­no­peu­teen kiih­dyt­ti­vät lajin pio­nee­rien lisäk­si tänä vuon­na myös junio­rit. Tapah­tu­man jär­jes­tä­jä Hau­ki­pu­taan Moot­to­ri­kelk­kai­li­jat ry on perus­tet­tu jo vuon­na 1990 ja toi­min­taa on ollut ajan saa­tos­sa enem­män ja vähem­män. Aktii­vi­se­na kelk­kai­li­jat ovat kui­ten­kin olleet koko ajan ja tämä vuo­den kiih­dy­tys­ki­soi­hin osal­lis­tui kelk­kai­li­joi­ta ennä­tys­mää­rä. Osal­lis­tu­jia oli 66 ja läh­tö­jä ajet­tiin 106.


Tiuk­kaa vään­töä kelkkareiteistä

Hau­ki­pu­taal­ta pää­see Kii­min­kiin moot­to­ri­kel­kal­la vain Kii­min­ki­jo­kea pit­kin, eikä asi­aan ole tulos­sa muu­tos­ta näil­lä näky­min lähi­tu­le­vai­suu­des­sa. Hau­ki­pu­taan Moot­to­ri­kelk­kai­li­jat ry:n hal­li­tuk­ses­sa ole­va Jan­ne Han­nus sanoo, että Hau­ki­pu­das-Kii­min­ki rei­til­le oli­si kui­ten­kin kysyn­tää ja oikea viral­li­nen reit­ti lisäi­si lii­ken­ne­tur­val­li­suut­ta ja yhteyk­siä mui­hin alu­een reit­tei­hin. Oulun seu­dun ympä­ris­tö­toi­mi ‑lii­ke­lai­tok­sen joh­to­kun­ta on vään­tä­nyt Kiiminki–Ouluzone ja Mäkikangas–Ylikiiminki välin kelk­ka­rei­teis­tä jo yli kak­si vuotta.


Tal­vi­ta­pah­tu­mat sai­vat ihmi­set liikkeelle

Sun­nun­tai­na 19.3. jär­jes­tet­tiin Ran­ta­poh­jan alu­eel­la useam­pi­kin tal­vi­ta­pah­tu­ma. Jää­lin­ma­jal­la koko per­heen tapah­tu­man jär­jes­ti­vät yhteis­työs­sä Lions Club Jää­li, Jää­lin asu­ka­syh­dis­tys ja Kii­min­gin-Jää­lin vesien­hoi­to­yh­dis­tys. Mar­tin­nie­men kyläyh­dis­tys jär­jes­ti myös Ukko­lan­ran­nas­sa perin­tei­sen Tala­vi­rie­han, jos­sa ohjel­mas­sa oli muun muas­sa Marlinkia.


Rust­vil­la tuo väriä Ylikiiminkiin

Eija Ukon­maa­na­ho haa­vei­li pit­kään yrit­tä­jyy­des­tä ja huo­men­na kes­ki­viik­ko­na on iso päi­vä, kun hänen oma vaa­te­tusa­lan Rust­vil­la-myy­mä­län­sä avaa oven­sa kel­lo 10 Yli­kii­min­gin kyläl­lä. Ukon­maa­na­ho ker­too olleen­sa aina yrit­tä­jä­hen­ki­nen ja tun­ne omas­ta yri­tyk­ses­tä on kas­va­nut vuo­sien saatossa.


Tor­pan­mäel­lä aurin­ko ja mak­ka­ra läm­mit­ti laskijoita

Kym­men­kun­ta pak­ka­sas­tet­ta ei tun­tu­nut vii­me tiis­tai­na Tor­pan­mäel­lä, sil­lä kirk­kaal­ta tai­vaal­ta porot­ta­va aurin­ko sekä tar­jo­tut läm­mik­keet läm­mit­ti­vät ulkoi­li­joi­ta. Tor­pan­mä­ki oli kovas­sa käy­tös­sä ja las­ku­vä­li­nei­tä oli eri­lai­sis­ta liu­ku­reis­ta rat­tis­koi­hin ja pulk­kiin. Vaik­ka menoa mäes­sä riit­ti, yhteen­tör­mäyk­sil­tä väl­tyt­tiin ja kaik­ki las­ki­vat sulas­sa sovus­sa. Mäen moni­puo­li­suus hou­kut­te­li monen ikäis­tä las­ki­jaa ja hur­ja­päi­sim­mät las­ki­jat valit­si­vat mäen jyr­kim­män las­ku­koh­dan ja hyp­py­rien puo­lel­la nau­ru rai­kui haus­kois­ta laskuista.


Instru­men­ta­rium Hau­ki­pu­taal­la jo 15-vuotta

Hau­ki­pu­taan Instru­men­ta­rium ava­si oven­sa vuon­na 2008 ja on onnis­tu­nut vakiin­nut­ta­maan paik­kan­sa alu­een katu­ku­vas­sa. Kehys­muo­din ja mal­lien lisäk­si pal­ve­lut ovat kehit­ty­neet muut­tu­van maa­il­man muka­na. Liik­keen myy­mä­lä­pääl­lik­kö Riit­ta Jau­ho­la-Mar­jo­mä­ki ker­too tek­no­lo­gian mah­dol­lis­ta­van muun muas­sa tar­kem­mat näöntarkastukset.


Vaa­li­huu­maa minis­te­rin kanssa

Hau­ki­pu­taan SEOl­le ker­tyi maa­nan­tai aamu­na laa­ja jouk­ko vaa­li­vä­keä. Eve­lii­na Les­ke­län aamu­kah­vi­ta­pah­tu­ma kir­voit­ti kes­kus­te­lua ehdok­kaan kes­tä­vyys­tee­mas­ta sekä yhden­ver­tai­sis­ta palveluista.


Uudes­sa raken­ta­mis­lais­sa huo­mioi­daan ilmastovaikutukset

Uusi raken­ta­mis­la­ki hyväk­syt­tiin edus­kun­nas­sa 1.3.2023. Laa­jaa koko­nai­suut­ta on val­mis­tel­tu vuo­sia ja sen on tar­koi­tus tul­la voi­maan 1.1.2025. Kiin­teis­tö­no­mis­ta­jia ja raken­nut­ta­jia edus­ta­van Raklin mukaan lain val­mis­te­lun aika­na ei toteu­tet­tu riit­tä­vää vai­ku­tus­te­nar­vioin­tia, joten käy­tän­nön vai­ku­tuk­sis­ta ei ole vie­lä tark­kaa tietoa. 


Asun­to­kaup­pa on jat­ku­vaa oppimista

Asun­to­kaup­pa digi­ta­li­soi­tuu, mut­ta hen­ki­lö­koh­tai­nen kon­tak­ti on yhä edel­leen tär­ke­ää Kiin­teis­tö­hak­kion Ossi Kan­niai­sel­le. Asun­to- ja kiin­teis­tö­kaup­paa teke­vä yri­tys täyt­tää ensi kesä­nä 30 vuot­ta, mut­ta Hau­ki­pu­taal­la yri­tys on toi­mi­nut vas­ta rei­lun kuu­kau­den. Kan­niai­nen osti yri­tyk­sen seit­se­män vuot­ta sit­ten kiin­teis­tö­alan oppi-isiltään.