Hut­tu­ky­lään vii­koit­tai­sia kohtaamispaikkoja

Hut­tu­ky­län Nuo­ri­so­seu­ra ry alkaa ensi vii­kos­ta (28.8.) alkaen jär­jes­tää seu­ran­ta­lol­la koh­taa­mis­mah­dol­li­suuk­sia kai­kil­le aikui­sil­le ja ikäih­mi­sil­le maa­nan­tai­sin kel­lo 12–14. Ylä­kou­lu­lai­sil­le ja sitä van­hem­mil­le nuo­ril­le on oma koh­taa­mis­paik­ka tar­jol­la maa­nan­tai­sin kel­lo 18–19.

Koh­taa­mis­paik­ko­jen toi­min­ta on osal­lis­tu­jien toi­veis­ta ja tar­peis­ta läh­te­vää ja ver­tais­tuel­lis­ta. Aikuis­ten ja ikäih­mis­ten koh­taa­mi­sis­sa anne­taan mah­dol­li­suus vapaa­muo­toi­sel­le yhdes­sä­olol­le ja jutus­te­lul­le. Ohjaa­jan avus­tuk­sel­la ja asian­tun­ti­ja­vie­rai­den kans­sa sel­vi­tel­lään tar­vit­taes­sa myös hyvin­voin­tia tuke­via rat­kai­su­ja arkeen. Nuor­ten olk­ka­ris­sa on pai­kal­la aina luo­tet­ta­va aikui­nen, ja luvas­sa on myös ajan­koh­tai­sia vie­rai­ta sekä tie­toa kävi­jöi­tä kiin­nos­ta­vis­ta aiheista.

Koh­taa­mis­paik­ka­toi­min­taan on saa­tu Poh­teen jär­jes­tö­avus­tus­ta. Kes­ki­viik­ko­na 23.8. kel­lo 18 toi­min­nas­ta jär­jes­te­tään info­ti­lai­suus seurantalolla.