Lem­mi­kin kyn­sien lyhen­tä­mis­tä empi­vä omis­ta­ja voi tart­tua myös kynsiviilaan

Vaikka yksi tassu illassa. Jos kynsien trimmaus on opettelua sekä omistajalle että lemmikille, kannattaa hoitaa vaikka yksi tassu illassa ja muistaa palkita lemmikki.Vaikka yksi tassu illassa. Jos kynsien trimmaus on opettelua sekä omistajalle että lemmikille, kannattaa hoitaa vaikka yksi tassu illassa ja muistaa palkita lemmikki.

Koi­ra on ylei­sin lem­mik­ki, jon­ka kyn­net kai­paa­vat sil­loin täl­löin lyhen­tä­mis­tä. Käy­tän­nös­sä kaik­ki sisä­lem­mi­kin lep­poi­saa elä­mää viet­tä­vät eläin­la­jit voi­vat kui­ten­kin jos­kus olla kyn­sien trim­mauk­sen tar­pees­sa. Kyn­net eivät sisä­ti­lois­sa kulu, ja ammat­ti­lais­ten trim­mat­ta­vak­si voi­daan tuo­da hyvin­kin yllät­tä­viä eläinlajeja.

– Kun olin liik­kees­sä töis­sä, meil­le tuo­tiin ker­ran jopa kil­pi­kon­na. Se oli hor­rok­ses­sa, joten asia­kas oli aika help­po, Maa­rit Kar­hu-Teis­ko­nen lem­mik­kie­läin­lii­ke Mus­tis­ta ja Mir­ris­tä kertoo.

Yksi eläin­la­ji on poik­keus. Koti­kis­sal­le kyn­net ovat tär­keä työ­ka­lu ja se osaa hoi­taa omat kyn­ten­sä myös sisä­ti­lois­sa, mut­ta tar­vit­see sii­hen vähän omis­ta­jan­sa apua.

– Kis­sal­le paras­ta kyn­sien hoi­toa on jär­jes­tää sil­le mah­dol­li­suus teroit­taa kyn­si­ään johon­kin, esi­mer­kik­si raa­pi­ma­puu­hun. Sil­loin ne kulu­vat luonnollisesti.

Lem­mi­kin kyn­sien lyhen­tä­mi­sen aloit­ta­mi­nen voi herät­tää omis­ta­jas­sa epäi­ly­jä omas­ta osaa­mi­ses­ta. Epä­röi­vä omis­ta­ja taas saa lem­mi­kin her­mos­tu­maan. Kyn­sien lyhen­tä­mi­seen kan­nat­taa alkaa ope­tel­la heti pen­nus­ta alkaen, jol­loin sii­tä muo­dos­tuu tut­tu ja tur­val­li­nen rutii­ni sekä lem­mi­kil­le että omistajalle. 

Jot­ta toi­men­pi­de sujuu molem­min puo­lin mal­lik­kaas­ti, omis­ta­jan pitää­kin sel­vit­tää, miten temp­pu teh­dään. Tär­kein­tä on, että kyn­siä ei lyhen­nä liikaa.

– Kyn­nen sisäl­lä kul­kee veri­suo­ni. Tär­kein­tä on, että lei­ka­taan vain sitä osaa, jos­sa ei kul­je suon­ta. Kan­nat­taa ottaa hyvin varo­vas­ti vähän kär­jes­tä, jos vas­ta opet­te­lee, Kar­hu-Teis­ko­nen neu­voo alkuun.

Esi­mer­kik­si vaa­lea­kyn­ti­sen koi­ran kyn­nes­sä veri­suo­nen voi näh­dä hyväs­sä valos­sa. Jos kyn­si on tum­ma, kan­nat­taa kat­soa kynt­tä ala­puo­lel­ta. Sil­loin huo­maa, että kyn­nen muo­to muut­tuu kär­keä koh­ti. Tyves­tä kyn­si on kove­ram­pi, lei­kat­ta­va veri­suo­ne­ton kär­kio­sa on piikkimäinen.

– Oppia ja neu­vo­ja voi kysyä ammat­ti­lai­sil­ta. Kyn­sien huol­to kuu­luu lem­mi­kin perus­hoi­toon, mut­ta asian kans­sa ei tar­vit­se olla yksin. Apua saa kyl­lä jos sitä tar­vit­see. Huo­noa omaa­tun­toa ei tar­vit­se tun­tea, jos ei asi­aa osaa. Pää­asia, että kyn­net tulee hoi­det­tua sään­nöl­li­ses­ti ja tar­vit­taes­sa hom­man voi hyvin antaa ammattilaisille.

Jos hom­man on val­mis opet­te­le­maan, var­sin­kin pen­tu­jen kans­sa toi­men­pi­det­tä kan­nat­taa har­joi­tel­la tihe­ään ja har­joi­tus­ta kart­tuu sekä pen­nul­le että kynnenleikkaajalle.

– Pen­nuil­la kyn­siä voi vähän lyhen­tää jopa ker­ran vii­kos­sa. Ne kas­va­vat todel­la nopeas­ti. Aikui­sen eläi­men kyn­sien kas­vuun vai­kut­ta­vat yksi­löl­li­set omi­nai­suu­det ja lii­kun­nan mää­rä, Kar­hu-Teis­ko­nen tietää.

Teki­pä kyn­sien­leik­kuun omis­ta­ja tai ammat­ti­lai­nen, lem­mi­kin kyn­sien huol­ta­mi­nen kuu­luu var­sin­kin koi­ran koh­dal­la perus­teh­tä­viin. Kyn­sien lyhen­tä­mi­nen on tär­ke­ää lem­mi­kin hyvin­voin­nin vuok­si. Jos kyn­net eivät pää­se luon­nol­li­ses­ti kulu­maan eikä nii­tä lei­ka­ta, kyn­net voi­vat kas­vaa jopa korkkiruuville.

– Ympä­ri asti kie­pil­le kier­ty­vä kyn­si alkaa pai­naa eläi­men var­vas­ta. Sii­nä on yksi­löl­li­siä ero­ja, mut­ta lopul­ta riit­tä­vän pit­käk­si, jopa ympä­ri kas­va­va kyn­si voi aiheut­taa käve­ly­tyy­lin muu­tok­sia, kipua ja jopa tulehduksia.

Kos­ka eläin­ten kyn­net ovat muo­dol­taan aivan eri­lai­set kuin ihmi­sen kyn­net, myös työ­vä­li­neet ovat hyvin eri­lai­sia. Taval­li­sil­la sak­sil­la ei kan­na­ta yrit­tää lem­mi­kin kyn­siä lyhentää.

– Niil­lä kyn­si mur­tuu. Kyn­si­leik­ku­rei­den terä on kou­run mal­li­nen. Leik­ku­rin ohel­la voi kokeil­la myös lem­mi­kin kyn­sil­le tar­koi­tet­tu­ja kyn­si­vii­lo­ja tai kyn­sit­rim­me­riä, Kar­hu-Teis­ko­nen sanoo.