Artikkelit joiden kirjoittaja on Jarno Keskinen

Rei­tit­ti­men sala­sa­nan nol­laa­mi­nen on jo kansalaistaito

Kodin lan­ga­ton verk­ko syn­tyy, kun koti­rei­ti­tin jakaa joko kiin­teän tai lan­gat­to­man inter­ne­tyh­tey­den kai­kil­le kodin lait­teil­le. Koti­verk­koon pää­se­mi­sek­si lait­tee­seen pitää kui­ten­kin osa­ta syöt­tää oikea sala­sa­na aina­kin jokai­sen lait­teen ensim­mäi­sel­lä käyt­tö­ker­ral­la. Tämän jäl­keen lai­te muis­taa rei­tit­ti­men sala­sa­nan, jos sen tal­len­taa koti­verk­koa käyt­tä­vään laitteeseen.

Lue lisää

Stres­si iskee, kun emme saa kes­kit­tyä työhömme

Stres­si on tut­tua var­sin­kin monil­le tie­to­työ­läi­sil­le. Stres­si kum­pu­aa hyvin usein kii­rees­tä ja sii­tä, että työ­päi­vät täyt­ty­vät niin monen­lai­ses­ta pie­nes­tä sälästä,.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Onnis­tu­nees­sa puu­kau­pas­sa on mon­ta vaihetta

Puu­kaup­pa on käy­nyt koh­tuul­li­sen hyvin. Lisään­ty­vä kar­ton­ki­pak­kaus­ten käyt­tö sekä puu­kui­tu­jen hyö­dyn­tä­mi­nen teks­tii­li­teol­li­suu­des­sa ovat nos­ta­neet mas­sa­tuot­tei­den ja sitä myö­ten kui­tu­puun kysyntää,.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausTek­nii­kan kehi­tys teki mobii­lis­ta tur­val­li­sim­man tavan käyt­tää pankkipalveluita

Juu­ri kun pank­kien vii­mei­set­kin asiak­kaat alkoi­vat oppia hoi­ta­maan pank­ki­asioi­taan ver­kos­sa, alkoi mobii­li­pank­kien esiin­mars­si. Kän­ny­käl­lä tai muul­la äly­lait­teel­la hal­lit­ta­va mobii­li­pank­ki on.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Mök­kiym­pä­ris­tö lait­taa lei­kit­kin uusik­si – Tee haku MLL:n Leik­ki­pan­kis­ta ennen kuin suun­taat kesämökille

Mök­kiym­pä­ris­tö on var­sin­kin kau­pun­ki­lais­lap­sil­le ihmeel­li­nen ja kieh­to­va ympä­ris­tö. Jos lap­sen omas­ta leik­ki­pan­kis­ta löy­ty­vät lei­kit istu­vat kui­ten­kin parem­min raken­net­tuun ympä­ris­töön tai.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Mon­ta­ko pol­tin­ta, mil­lais­ta mate­ri­aa­lia, miten hoi­de­taan ja min­ne sijoi­te­taan – näis­tä piir­teis­tä tun­nis­tat hyvän kaasugrillin

Gril­li kuu­luu kesään, mut­ta huo­nol­la gril­lil­lä ei ole kiva gril­la­ta. Vähän hei­kom­pi­kin gril­li voi toi­mia satun­nai­ses­sa käy­tös­sä koh­tuul­li­ses­ti, mut­ta heikot.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus