Artikkelit joiden kirjoittaja on Jarno Keskinen

Osaat­ko hyö­dyn­tää sijoi­tusa­sun­non rahoi­tus­vas­tik­keen verotuksessa?

Yhtä tai muu­ta­maa asun­toa vuo­kraa­va pien­si­joit­ta­ja har­voin osaa edes haa­veil­la sijoi­tusa­sun­non osta­mi­ses­ta uudis­koh­tees­ta. Uudis­koh­teis­sa sijain­nit ovat yleen­sä hyviä, asu­mi­sen taso kor­kea ja vuo­kra­lais­ten löy­ty­mi­nen itses­tään­sel­vyys. Sel­keäs­ti van­ho­ja talo­ja kor­keam­mat neliö­hin­nat kui­ten­kin kar­kot­ta­vat pien­si­joit­ta­jat. Uudis­koh­de on kui­ten­kin yleen­sä hyvä sijoi­tus, jos osaa hyö­dyn­tää koh­tee­seen toden­nä­köi­ses­ti kuu­lu­van rahoitusvastikkeen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Aggre­gaat­tiin voi kyt­keä vaik­ka koko oma­ko­ti­ta­lon sähköverkon

Aggre­gaa­tin tär­keim­piä omi­nai­suuk­sia on sen tuot­ta­ma jat­ku­va teho. Aggre­gaa­tin omi­nai­suuk­sis­ta riip­puen jat­ku­va teho on noin 85 pro­sent­tia koneen tuot­ta­mas­ta mak­si­mi­te­hos­ta. Ylei­sim­mät teho­luo­kat ovat 2000, 3000 tai 6000 wat­tia. Osta­jan pitää sovit­taa tämä luku omaan tar­pee­seen­sa, siis nii­den säh­kö­lait­tei­den vaa­ti­maan tehoon, joi­ta halu­taan käyt­tää myös sii­nä tapauk­ses­sa, että val­ta­kun­nan­ver­kos­ta ei säh­köä tule.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Miten nuo­hoo­ja pitäi­si valita?

Pii­ri­nuo­hous­jär­jes­tel­mäs­tä luo­pu­mi­sen siir­ty­mä­ai­ka päät­tyi 30.6.2019. Tuon päi­vä­mää­rän jäl­keen jokai­nen nuo­hoo­jan pal­ve­lui­ta tar­vit­se­va on kaik­kial­la Suo­mes­sa voi­nut vapaas­ti vali­ta, kuka hänen huus­hol­lis­saan nuo­ho­aa. Samal­la sekä asiak­kaat että nuo­hoo­jat itse jou­tui­vat uuden tilan­teen eteen. 


Sisus­tus ja valo kul­ke­vat käsi kädessä

Suu­ren osan vuo­des­ta pimey­den kes­kel­lä asu­vat suo­ma­lai­set ovat valais­tus­suun­nit­te­lun suh­teen ennem­min edel­lä­kä­vi­jöi­tä kuin peräs­sä­hiih­tä­jiä. Valai­sin­de­sig­nia Suo­meen tuo­daan ulko­mail­ta, mut­ta valon käy­tön osaam­me hie­nos­ti itsekin.Kodin valais­tuk­sen miet­ti­mi­nen ei rajoi­tu asuin­ne­liöi­hin. Piha­ra­ken­nuk­sen ja var­sin­kin pihan valais­tus on yhtä tär­ke­ää kuin sisä­ti­lo­jen. Pihan valais­tuk­sen yksi tar­koi­tus on lisä­tä pihan turvallisuutta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kiin­nos­tai­si­ko saa­da ajo­kort­ti jo 17-vuotiaana?

Ajo­kor­tin on voi­nut van­han ajo­kort­ti­lain mukaan saa­da jo 17-vuo­ti­aa­na, jos sil­le on ollut eri­tyi­sen pai­na­vat syyt. Hei­nä­kuus­sa 2018 astui voi­maan uusi ajo­kort­ti­la­ki, joka teki poik­keus­lu­van saa­mi­sen huo­mat­ta­vas­ti entis­tä hel­pom­mak­si. Eri­tyi­sen pai­na­vien syi­den sijas­ta riit­tä­vät nyt eri­tyi­set syyt. Tämä näkyy myös Tra­fin myön­tä­mien ikä­poik­keus­lu­pien mää­ris­sä. Van­han lain aikaan 17-vuo­tiail­le myön­net­tiin ajo­kort­te­ja pää­sään­töi­ses­ti alle 10 vuo­des­sa. Uuden lain tul­tua voi­maan lupia myön­net­tiin nel­jän ensim­mäi­sen kuu­kau­den aika­na 800.


Hotel­li Hyön­tei­nen on pölyt­tä­jien pelas­tus — Nik­ka­roi itsel­le­si hyönteishotelli

Hyön­teis­ho­tel­lin nik­ka­roin­nis­ta hyö­ty­vät sekä hyön­tei­set että koti­puu­tar­hu­ri. Ihmi­nen hyö­tyy var­sin­kin, jos hotel­lin hyväk­sy­vät kesä­pe­säk­seen sekä tal­veh­ti­mis­pai­kak­seen peto­pis­tiäi­set ja lep­pä­ker­tut. Nii­den ruo­ka­lis­tal­le kuu­lu­vat esi­mer­kik­si lehtikirvat.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tor­kut­ta­jan sisäi­nen kel­lo voi olla pielessä

Tor­kut­ta­mi­nen, herää­mi­sen siir­tä­mi­nen muu­ta­ma minuut­ti ker­ral­laan eteen­päin, aiheut­taa eni­ten ongel­mia tor­kut­ta­jal­le itsel­leen. Samas­sa huo­nees­sa nuk­ku­van puo­li­son uni­kin jää vajaak­si, mut­ta unen lop­pu­met­reil­le osu­va heräi­ly har­voin aiheut­taa mer­kit­tä­viä hait­to­ja unen laa­tuun tai määrään.Torkuttaminen voi rasit­taa pari­suh­det­ta, jos samas­sa sän­gys­sä nuk­ku­vat aamu- ja ilta­virk­ku. Tor­kut­ta­jal­le itsel­leen tor­kut­ta­mi­sen vai­ku­tuk­set eivät kui­ten­kaan ole pel­käs­tään negatiivisia.


Kau­ko­kul­keu­tu­nut sii­te­pö­ly aiheut­taa oirei­ta jopa epä­suo­rien kon­tak­tien kautta

Kevään ensim­mäi­set aller­gia­oi­reet aiheu­tu­vat taval­li­ses­ti leh­ti­pui­den sii­te­pö­lys­tä. Niin kut­su­tun kau­ko­kul­keu­man joh­dos­ta her­kim­mät aller­gi­kot saa­vat oirei­ta jo hyvin aikai­sin kevät­tal­vel­la. Bal­tias­ta, Ruot­sis­ta ja Tans­kas­ta asti kul­keu­tu­vaa sii­te­pö­lyä on havait­tu aina­kin Tam­pe­reen kor­keu­del­la asti. Turun mit­taus­a­se­mal­la on teh­ty havain­to­ja jopa Sak­sas­ta saak­ka kul­keu­tu­nees­ta sii­te­pö­lys­tä. Kau­ko­kul­keu­ma on mah­dol­lis­ta leh­ti­pui­den sii­te­pö­lyn hyvien lei­jun­tao­mi­nai­suuk­sien vuok­si, mut­ta se ei vie­lä yksin riitä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Suo­ma­lai­nen hakee ren­kaan­sa kivi­ja­las­ta, net­ti­kaup­pa on suo­ma­lai­sel­le ren­gas­liik­keel­le mah­dol­li­suus, ei uhka

Ren­kai­den net­ti­kaup­pa on mah­dol­lis­ta­nut pie­nil­le­kin ren­gas­liik­keil­le nopean kas­vun suu­rem­mak­si teki­jäk­si. Net­ti­kaup­paa teke­viä ren­gas­liik­kei­tä on Suo­mes­sa kui­ten­kin hyvin vähän, Auton­ren­gas­lii­ton hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja Jar­mo Nuo­ra kertoo.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus