Artikkelit joiden kirjoittaja on Jarno Keskinen

Droneinfo.fi on vas­tuul­li­sel­le len­nät­tä­jäl­le tut­tu sivus­to – Mobii­li­so­vel­lus ker­too oman len­nä­ty­sa­lu­ee­si säännöt

Moni inno­kas dro­nen omis­ta­ja ei miel­lä, että lelun len­nät­tä­mi­nen onkin lail­la sään­nel­tyä ilmai­lua. Lii­ken­teen tur­val­li­suus­vi­ras­to Tra­fi perus­ti vuon­na 2017 Droneinfo.fi-sivuston valis­ta­maan dro­nei­li­joi­ta len­nät­tä­mi­sen sään­nöis­tä yti­mek­kääs­ti ja sel­keäs­ti. Sit­tem­min tar­jon­taa lisät­tiin saman­ni­mi­sel­lä mobiilisovelluksella.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Mikä sink­ki aut­taa fluns­saan? Ei ole saman­te­ke­vää, mil­loin syöt sink­kia­se­taat­tia ja mil­loin sinkkisitraattia

Isoi­na annok­si­na nau­tit­tu sink­ki lyhen­tää fluns­saa, kun sink­kiä ale­taan ottaa heti ensim­mäis­ten fluns­sa­oi­rei­den ilmaan­nut­tua. Oike­aan aikaan, riit­tä­vän isol­la annok­sel­la ja riit­tä­vän tiheäs­ti otet­tu sink­ki lyhen­tää fluns­san kes­toa muu­ta­mil­la päi­vil­lä. Tut­ki­mus­ten mukaan sink­kia­se­taat­ti lyhen­tää fluns­saa jopa 40 pro­sent­tia ja sink­kiglu­ko­naat­ti 28 prosenttia.


Elä­män­muu­tos toi­mii, kun se tapah­tuu pie­nin aske­lin ja perus­tuu aitoon haluun muuttua

Pit­kien vapai­den jäl­keen aloi­te­taan jäl­leen luke­ma­ton mää­rä elä­män­muu­tok­sia. Hii­la­rit pudo­te­taan pois ruo­ka­va­lios­ta ja uut­ta sali­kort­tia vin­gu­te­taan nel­jä­kin ker­taa vii­kos­sa. Muu­ta­man vii­kon kulut­tua kaik­ki on taas enti­sel­lään. Mik­si niin moni elä­män­muu­tos jää lähtötelineeseen?Miten pik­ku­lin­tu sel­vi­ää pakkasessa?

Suo­mes­sa tal­veh­ti­mi­nen on pik­ku­lin­nul­ta stra­te­gi­sen tason pää­tös ja kovaa uhka­pe­liä, joka onnis­tues­saan pal­kit­see ruh­ti­naal­li­ses­ti. Jos peli onnis­tuu, on tal­veh­ti­ja kevääl­lä hyvä­kun­toi­se­na val­taa­mas­sa par­haat reviirit.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausOsaat­ko hyö­dyn­tää sijoi­tusa­sun­non rahoi­tus­vas­tik­keen verotuksessa?

Yhtä tai muu­ta­maa asun­toa vuo­kraa­va pien­si­joit­ta­ja har­voin osaa edes haa­veil­la sijoi­tusa­sun­non osta­mi­ses­ta uudis­koh­tees­ta. Uudis­koh­teis­sa sijain­nit ovat yleen­sä hyviä, asu­mi­sen taso kor­kea ja vuo­kra­lais­ten löy­ty­mi­nen itses­tään­sel­vyys. Sel­keäs­ti van­ho­ja talo­ja kor­keam­mat neliö­hin­nat kui­ten­kin kar­kot­ta­vat pien­si­joit­ta­jat. Uudis­koh­de on kui­ten­kin yleen­sä hyvä sijoi­tus, jos osaa hyö­dyn­tää koh­tee­seen toden­nä­köi­ses­ti kuu­lu­van rahoitusvastikkeen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Aggre­gaat­tiin voi kyt­keä vaik­ka koko oma­ko­ti­ta­lon sähköverkon

Aggre­gaa­tin tär­keim­piä omi­nai­suuk­sia on sen tuot­ta­ma jat­ku­va teho. Aggre­gaa­tin omi­nai­suuk­sis­ta riip­puen jat­ku­va teho on noin 85 pro­sent­tia koneen tuot­ta­mas­ta mak­si­mi­te­hos­ta. Ylei­sim­mät teho­luo­kat ovat 2000, 3000 tai 6000 wat­tia. Osta­jan pitää sovit­taa tämä luku omaan tar­pee­seen­sa, siis nii­den säh­kö­lait­tei­den vaa­ti­maan tehoon, joi­ta halu­taan käyt­tää myös sii­nä tapauk­ses­sa, että val­ta­kun­nan­ver­kos­ta ei säh­köä tule.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Miten nuo­hoo­ja pitäi­si valita?

Pii­ri­nuo­hous­jär­jes­tel­mäs­tä luo­pu­mi­sen siir­ty­mä­ai­ka päät­tyi 30.6.2019. Tuon päi­vä­mää­rän jäl­keen jokai­nen nuo­hoo­jan pal­ve­lui­ta tar­vit­se­va on kaik­kial­la Suo­mes­sa voi­nut vapaas­ti vali­ta, kuka hänen huus­hol­lis­saan nuo­ho­aa. Samal­la sekä asiak­kaat että nuo­hoo­jat itse jou­tui­vat uuden tilan­teen eteen. 


Sisus­tus ja valo kul­ke­vat käsi kädessä

Suu­ren osan vuo­des­ta pimey­den kes­kel­lä asu­vat suo­ma­lai­set ovat valais­tus­suun­nit­te­lun suh­teen ennem­min edel­lä­kä­vi­jöi­tä kuin peräs­sä­hiih­tä­jiä. Valai­sin­de­sig­nia Suo­meen tuo­daan ulko­mail­ta, mut­ta valon käy­tön osaam­me hie­nos­ti itsekin.Kodin valais­tuk­sen miet­ti­mi­nen ei rajoi­tu asuin­ne­liöi­hin. Piha­ra­ken­nuk­sen ja var­sin­kin pihan valais­tus on yhtä tär­ke­ää kuin sisä­ti­lo­jen. Pihan valais­tuk­sen yksi tar­koi­tus on lisä­tä pihan turvallisuutta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus