Rei­tit­ti­men sala­sa­nan nol­laa­mi­nen on jo kansalaistaito

Reitittimen salasanan vaihto kannattaa. Jos asetuksien muuttamisessa menee jokin pieleen, tehdasasetukset voi aina helposti ja nopeasti palauttaa.Reitittimen salasanan vaihto kannattaa. Jos asetuksien muuttamisessa menee jokin pieleen, tehdasasetukset voi aina helposti ja nopeasti palauttaa.

Kodin lan­ga­ton verk­ko syn­tyy, kun koti­rei­ti­tin jakaa joko kiin­teän tai lan­gat­to­man inter­ne­tyh­tey­den kai­kil­le kodin lait­teil­le. Koti­verk­koon pää­se­mi­sek­si lait­tee­seen pitää kui­ten­kin osa­ta syöt­tää oikea sala­sa­na aina­kin jokai­sen lait­teen ensim­mäi­sel­lä käyt­tö­ker­ral­la. Tämän jäl­keen lai­te muis­taa rei­tit­ti­men sala­sa­nan, jos sen tal­len­taa koti­verk­koa käyt­tä­vään laitteeseen.

Ongel­mia voi tul­la, jos kotiin oste­taan esi­mer­kik­si uusi tie­to­ko­ne ja ver­kon sala­sa­na on unoh­tu­nut. Sil­loin ainoa vaih­toeh­to voi olla rei­tit­ti­men sala­sa­nan nollaaminen.

– Sala­sa­nan unoh­ta­mi­nen on mel­kein­pä ainoa syy, mik­si rei­tit­ti­men sala­sa­na pitää uusia. Sekin vain sil­loin, jos käyt­tä­jä on rei­tit­ti­men ensim­mäi­sel­lä käyt­tö­ker­ral­la nou­dat­ta­nut ohjei­ta ja muut­ta­nut rei­tit­ti­men sala­sa­nan teh­das­a­se­tuk­sil­ta. Jos sala­sa­na on jätet­ty teh­das­a­se­tuk­sil­le, sen voi yleen­sä tar­kis­taa lait­teen kyl­jes­sä ole­vas­ta tar­ras­ta, Vil­le Par­ta­nen DNA:lta kertoo.

Vaik­ka rei­tit­ti­men sala­sa­nan nol­laa­mis­ta voi kut­sua kan­sa­lais­tai­dok­si, Par­ta­nen ei lopet­tai­si vie­lä siihen.

– Tie­to­tek­nii­kan aika­kau­del­la lait­teen kuin lait­teen palaut­ta­mi­nen teh­das­a­se­tuk­sil­le oli­si hyvä osa­ta. Usein meil­le­kin tulee asia­kas­pal­ve­lus­sa vas­taan lait­tei­ta, joi­den ase­tuk­siin asia­kas on teh­nyt muu­tok­sia ehkä täy­sin ymmär­tä­mät­tä, mitä on teke­mäs­sä. Jos niin käy, oli­si vain hel­poin­ta palaut­taa lai­te teh­das­a­se­tuk­sil­le, hän neuvoo.

Monien lait­tei­den kuten koti­rei­tit­ti­men nol­laa­mi­nen eli palau­tus teh­das­a­se­tuk­sil­le käy hel­pos­ti. Lait­teen kyl­jes­tä löy­tyy pie­ni rei­kä, jos­ta esi­mer­kik­si kuu­la­kär­ki­ky­nän kär­jel­lä pidem­pään pai­na­mal­la ase­tuk­set palau­tu­vat teh­das­a­se­tuk­sil­le. Omi­nai­suus ei saa Par­ta­sel­ta pelk­kiä kehuja.

– Todel­la pit­kään­hän sitä pitää pai­naa, jos joten­kin onnis­tuu pai­na­maan. Sil­ti aina­kin kym­me­nen vuot­ta kaik­ki lait­teet ovat olleet saman­lai­sia. Auki vään­net­ty klem­ma­ri on pai­na­mi­seen hyvä työkalu.

Noin 30 sekun­nin pai­na­mi­sen jäl­keen lait­teen valois­sa pitäi­si näkyä jota­kin eri­kois­ta. Valot voi­vat välk­kyä, syt­tyä tai sammua.

– Lait­teis­sa on ero­ja, mut­ta yhteis­tä on se, että valot teke­vät jota­kin sel­lais­ta, mitä ne eivät mil­loin­kaan nor­maa­lis­ti tee. Sii­tä tie­tää, että teh­das­a­se­tuk­sil­le palaut­ta­mi­nen on onnistunut.

Tämän jäl­keen lai­te tot­te­lee jäl­leen sitä sala­sa­naa, joka sen kyl­jes­sä ole­vas­sa tar­ras­sa ker­ro­taan. Nyt uuden­kin lait­teen liit­tä­mi­nen koti­verk­koon onnis­tuu tätä sala­sa­naa käyt­tä­mäl­lä. Jos työ halu­taan teh­dä kun­nol­la, ollaan kui­ten­kin vas­ta puolivälissä.

– Lait­tees­sa ole­va tar­ra yleen­sä myös ker­too, miten lai­tet­ta pääs­tään hal­lin­noi­maan. Tar­ras­ta kan­nat­taa tar­kis­taa, löy­tyi­si­kö sii­tä myös tie­to, mis­tä lait­teen manu­aa­lin saa ladat­tua ennen kuin palaut­taa lait­teen teh­das­a­se­tuk­sil­le. Hie­man van­hem­pien lait­tei­den muka­na nämä manu­aa­lit ovat vie­lä tul­leet paperimuodossa.

Tar­ra ohjaa yleen­sä verk­ko­si­vul­le, jos­sa lai­tet­ta hal­li­taan. Siel­lä käyt­tä­jä voi aset­taa lait­teel­leen uuden sala­sa­nan. Vas­ta kun se on käy­tös­sä, kan­nat­taa lait­tei­ta alkaa liit­tää uudel­leen koti­verk­koon. Näin tie­to­tur­va säi­lyy kor­keal­la tasol­la, kun ei käy­te­tä lai­te­val­mis­ta­jan oletussalasanaa.

Sala­sa­naa ei pidä iki­nä kir­joit­taa muis­tiin. Miten sit­ten voi estää itse­ään unoh­ta­mas­ta uudel­leen rei­tit­ti­men salasanaa?

– Voi käyt­tää sovel­luk­sia, jot­ka tal­len­ta­vat sala­sa­nat. Esi­mer­kik­si Chro­me-selai­men Key­Log­ger on hyvä. Sovel­lus­ta käyt­täes­sä pitää muis­taa pel­käs­tään yksi sala­sa­na eli se, jol­la kir­jau­tuu esi­mer­kik­si juu­ri Key­Log­ge­riin, Par­ta­nen neuvoo.

Muis­ta­mi­sen voi siis ulkois­taa lait­teel­le. Sovel­luk­set käyt­tä­vät niin moni­mut­kai­sia sala­sa­no­ja, että ne ovat yleen­sä parem­pia kuin käyt­tä­jän itsen­sä keksimät.

Toi­nen tapa on ope­tel­la muo­dos­ta­maan sala­sa­na jol­lain tie­tyl­lä taval­la. Näin lai­te itse voi taval­laan ker­toa käyt­tä­jäl­le, mikä sen sala­sa­na on.

– Tar­vi­taan muis­ti­sään­tö. Rei­tit­ti­men tapauk­ses­sa se voi olla esi­mer­kik­si ‘tämä lai­te muo­dos­taa kodin inter­ne­tin’. Sanois­ta voi ottaa vaik­ka ensim­mäi­set kir­jai­met sala­sa­nak­si. Itse käy­tän vas­taa­van kal­tais­ta muis­ti­sään­töä, Par­ta­nen sanoo.

Mik­si oma verk­ko­yh­teys kan­nat­taa edes sala­ta? Kun kes­ki­hin­tai­nen koti­mok­ku­la lupaa vaik­ka­pa 450 mega­bi­tin sekun­ti­no­peu­den ja pys­tyy­kin osaan sii­tä, ei perus­käyt­tä­jän surf­fai­lu käy­tä lähes­kään koko saa­ta­vil­la ole­vaa kais­taa. Niin­pä sitä­kään ei huo­maa, jos naa­pu­ri surf­faa samal­la aal­lol­la. Tämä on kui­ten­kin vas­ta osa­to­tuus, Vil­le Par­ta­nen muistuttaa.

Oma verk­ko­yh­tey­ten­sä kan­nat­taa sala­ta useas­ta syys­tä. Yksi niis­tä on jopa riko­soi­keu­del­li­sen vas­tuun vält­tä­mi­nen. Jos kaa­pat­tua verk­ko­yh­teyt­tä­si käy­te­tään vaik­ka­pa lait­to­man mate­ri­aa­lin lataa­mi­seen, voi olla mel­ko mah­do­ton todis­taa, että “en se minä ollut vaan naapuri”.