Rant­si­kan kir­ja­vink­ki: Kepler62: Kutsu

Kirja: Kepler62: Kutsu. Kirjailijan nimi: Timo Parvela. Sivumäärä: 128. Tyylilaji: Kotimainen lapset ja nuoret, Scifi.

Kir­ja ker­too 13-vuo­ti­aas­ta Aris­ta, joka huo­leh­tii sai­raas­ta vel­jes­tään Jonis­ta. Vel­jek­set asu­vat maa­il­mas­sa, jos­sa luon­non­va­rat ovat hävin­neet mel­kein kokonaan.

Ari ja Joni pelaa­vat uut­ta Kepler-peliä, joka on kaik­kien huu­lil­la. Vel­jek­set pää­se­vät nii­den har­vo­jen jouk­koon, jot­ka ovat pelan­neet Kepler-pelin läpi. Kukaan ei tie­dä mitä tapah­tuu, kun pelin on pääs­syt läpi, mut­ta sii­tä kul­kee mitä vil­leim­piä huhuja.

Kysees­sä ei ehkä ole­kaan pelk­kä peli, vaan kut­su. Mut­ta kuka on kut­su­ja ja min­ne se hei­dät vie?

Kir­ja on hyvä niin lap­sil­le kuin nuo­ril­le. Kir­ja on mukaan­sa tem­paa­va ja erittäin

kou­kut­ta­va. Kir­jas­tot­kin tar­joa­vat tätä kir­ja­sar­jaa paljon.

Oska­ri Sanak­se­na­ho, Kuivaniemi