Iis­sä kaik­ki­aan 26 koronatartuntaa

Oulun­kaa­ren alu­eel­la koro­na­tar­tun­to­jen mää­rä on vii­me vii­kos­ta nous­sut vain Iis­sä, jos­sa vii­kon­lo­pun aika­na tuli esil­le kak­si uut­ta tar­tun­taa. Kes­ki­viik­koon men­nes­sä Iis­sä oli 26 tartuntaa.

Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­ri on päi­vit­tä­nyt sote-pal­ve­lu­yk­si­köi­den vie­rai­li­joil­le tar­koi­tet­tu­ja ohjei­taan. Sen mukai­ses­ti vie­rai­lu­ja Oulun­kaa­ren asu­mis­pal­ve­lu- ja hoi­vayk­si­köis­sä sekä ter­veys­a­se­man akuut­ti­vuo­deo­sas­tol­la on edel­leen syy­tä vält­tää 18.12. asti. Mikä­li vie­rai­le­mi­nen on tar­peen, on sii­tä aina erik­seen sovit­ta­va hen­ki­lö­kun­nan kans­sa. Vie­rai­li­jal­la ei saa olla hen­gi­ty­sin­fek­tio-oirei­ta ja vie­rai­lul­la tulee käyt­tää suu-nenä­suo­jus­ta, jon­ka saa tar­vit­taes­sa yksi­kös­tä. Vie­rai­lut oli­si hyvä pitää lyhyi­nä. Hen­ki­lö­kun­ta ohjeis­taa vie­rai­li­joi­ta lisää vie­rai­lu­jen yhteydessä.

Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin vii­kon­lop­pu­näyt­teen­ot­to, jos­sa myös Iiläi­set voi­vat asioi­da, on siir­ty­nyt Orit­ka­ris­ta Limin­gan­tul­liin osoit­tee­seen Nuot­ta­saa­ren­tie 5. Näyt­tei­tä ote­taan yli 2‑vuotiailta lau­an­tai­sin ja sun­nun­tai­sin kel­lo 8–14. Näyt­teen­ot­toon tulee vara­ta aika etu­kä­teen Nord­la­bin ajan­va­raus­jär­jes­tel­män kaut­ta. Link­ki ajan­va­raus­jär­jes­tel­mään löy­tyy esi­mer­kik­si Oulun­kaa­ren Koro­nain­fo-sivul­ta. Koro­na­tes­teis­sä käy­dään ensi­si­jai­ses­ti omas­sa kun­nas­sa, mut­ta arki­sin vir­ka-ajan ulko­puo­lel­la myös Oulun seu­dun yhteis­päi­vys­tyk­sen (OSYP) koro­na­näyt­teen­ot­to on avoin­na kel­lo 21 saak­ka. Näyt­tee­seen pää­see ajan­va­rauk­sel­la, mut­ta jos voin­ti hei­ken­tyy sel­väs­ti, voi päi­vys­tyk­sen näyt­teen­ot­toon men­nä myös ilman ajanvarausta.

Oulu­kaa­ren alu­een koro­na­ti­lan­net­ta voi seu­ra­ta arki­sin päi­vit­ty­väl­lä Koro­nain­fo-sivul­la: http://www.oulunkaari.com/koronainfo/