Koro­na-aika voi kui­vat­taa kädet

*** Local Caption *** KŠsien ihossa on luonnostaan kosteutta ja rasvaa, josta noin puolet menetetŠŠn joka kerta kun kŠdet pestŠŠn.

Kädet kui­vu­vat sitä hel­pom­min, mitä enem­män nii­tä pitää pes­tä. Jos käsiä pes­tään useam­min kuin kah­den tun­nin välein, käsien luon­tai­nen kos­teu­tus­me­ka­nis­mi ei pää­se toi­mi­maan. Käsien ihos­sa on luon­nos­taan kos­teut­ta ja ras­vaa, jos­ta noin puo­let mene­te­tään joka ker­ta kun kädet pestään.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus