Live-esit­te­lyt asun­to­näyt­tö­jen uusin suuntaus

Asuntojen videoesittelyt löivät läpi koronan myötä. Edelleen kannattaa mennä paikan päälle. Vaikka kiinteistönvälityksen uudet teknologiat ovat näppäriä kohteiden esikarsinnassa, ainoastaan paikan päälle menemällä voi tutkia kohdetta kaikilla aisteillaan.Asuntojen videoesittelyt löivät läpi koronan myötä. Edelleen kannattaa mennä paikan päälle. Vaikka kiinteistönvälityksen uudet teknologiat ovat näppäriä kohteiden esikarsinnassa, ainoastaan paikan päälle menemällä voi tutkia kohdetta kaikilla aisteillaan.

Asun­to­jen videoe­sit­te­lyt ovat yleis­ty­neet sitä mukaa kun tek­niik­ka on mah­dol­lis­ta­nut videoi­den strii­mauk­sen. Videoe­sit­te­ly on kui­ten­kin saa­nut jo kak­si­kin tuo­reem­paa kil­pai­li­jaa, jois­ta var­sin­kin live-esit­te­ly saat­taa olla tule­vai­suu­den tapa tutus­tua myyn­nis­sä ole­viin asun­toi­hin. Aloi­te­taan kui­ten­kin uusiin tek­nii­koi­hin tutus­tu­mi­nen 3D-virtuaaliesittelyistä.

– 3D-kame­ral­la teh­tä­vät vir­tu­aa­lie­sit­te­lyt yleis­ty­vät samaan tah­tiin kuin esit­te­lyn teke­mi­seen tar­vit­ta­vat eri­kois­ka­me­rat­kin. Kame­rat ovat vie­lä kal­lii­ta, joten moni välit­tä­jä käyt­tää esit­te­lyi­den tekoon ammat­ti­ku­vaa­jia, Suo­men Kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jät ry:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Jus­si Man­ner­berg kertoo.

Vir­tu­aa­lie­sit­te­ly on siis se ensi vil­kai­sul­ta valo­ku­val­ta näyt­tä­vä tek­niik­ka, joka mah­dol­lis­taa kuvan kään­te­lyn ja kuvas­sa pai­kas­ta toi­seen hyp­pe­lyn. Jois­sain vir­tu­aa­lie­sit­te­lyis­sä on muka­na jopa mit­ta­nau­ha, jol­la voi jo vir­tu­aa­lie­sit­te­ly­vai­hees­sa tar­kis­taa, sopii­ko oma soh­va esi­tel­tä­vään asun­toon. Vir­tu­aa­lie­sit­te­ly syn­tyi sil­lä aja­tuk­sel­la, että esit­te­lyi­tä kat­sot­tai­siin vir­tu­aa­li­la­sit pääs­sä, ikään kuin esi­tel­tä­väs­sä asun­nos­sa sei­soen ja liikkuen.

– Täl­lai­nen esit­te­ly on erit­täin toi­mi­va työ­ka­lu esi­mer­kik­si koh­teis­sa, jot­ka sijait­se­vat kau­ka­na tai joi­hin on vai­kea pääs­tä. Koh­teet voi­vat olla vaik­ka saa­ri­mök­ke­jä tai sijai­ta ulko­mail­la, Man­ner­berg taustoittaa.

Vir­tu­aa­li­ses­ti voi siis teh­dä ensi­kat­se­lun, jon­ka perus­teel­la sit­ten päät­tää, kan­nat­taa­ko vara­ta len­to­li­put tai vuo­kra­ta vene.

– Perin­tei­sis­tä kuvis­ta koh­tei­ta ei aina hah­mo­ta. Vir­tu­aa­lie­sit­te­ly on erin­omai­nen kor­vi­ke pai­kan pääl­lä käymiselle.

Vir­tu­aa­lie­sit­te­lyi­den yleis­ty­mis­tä rajoit­taa tar­vit­ta­vaan tek­no­lo­gi­aan koh­dis­tu­va kova kysyn­tä. Eri­kois­ka­me­roi­den kysyn­tä pomp­pa­si maa­il­man­laa­jui­ses­ti, kun kai­kil­la alkoi yllät­täen tar­ve esi­tel­lä koh­tei­taan etä­nä. Eri­kois­ka­me­ra on väli­tys­liik­keel­le iso inves­toin­ti, joten yleen­sä sen hank­ki­mis­ta edel­tää har­kin­ta sii­tä, onko liik­keel­lä sen tyyp­pi­siä koh­tei­ta, joi­den esit­te­lys­sä sii­tä on hyötyä.

3D-kuvas­sa kat­so­ja näkee todel­la kaik­kial­le. Osa koh­teis­ta saat­taa näyt­tää sii­nä jopa huo­nom­mal­ta kuin taval­li­sis­sa kuvis­sa, jois­ta voi aina raja­ta esi­mer­kik­si pur­sua­van pyyk­ki­vuo­ren pois. Vir­tu­aa­lie­sit­te­ly vaa­tii siis myös koh­teen myy­jäl­tä panos­tus­ta esittelyyn.

– Välit­tä­jän pitää miet­tiä, onko vir­tu­aa­lie­sit­te­ly myy­jän etu. Osta­ja tie­tys­ti hakee unel­mia, asun­toa sel­lai­se­na kuin se voi­si par­haim­mil­laan olla. Tähän liit­tyen esit­te­ly­tek­niik­ka­na yleis­tyy myös koh­tei­den vir­tu­aa­li­ka­lus­tus, Man­ner­berg lisää.

Vir­tu­aa­li­ka­lus­tus sopii aina­kin tyh­jil­lään ole­vil­le ja uudis­koh­teil­le. Vir­tu­aa­li­ka­lus­tus pyr­kii samaan kuin asun­to­jen stai­laa­jat. Ammat­ti­lai­sen käsis­sä kuvis­ta voi­daan häi­vyt­tää nykyi­sen omis­ta­jan kulah­ta­nut sisus­tus ja näyt­tää koh­de sel­lai­se­na, mil­lai­nen se voi­si kevyel­lä lai­tol­la olla.

Aivan kaik­kien koh­tei­den myyn­nis­sä uusia tek­nii­koi­ta ei ehkä kan­na­ta hyödyntää.

– Esi­mer­kik­si yksiön esit­te­lys­sä vir­tu­aa­li- tai videoe­sit­te­ly voi usein olla pelk­kä tur­ha kus­tan­nus. Koh­teen näkee yleen­sä hyvin jo perin­tei­ses­tä kuvasta.

Asun­to­jen esit­te­lyi­hin ei rii­tä pelk­kä nyky­tek­niik­ka. Asun­to­jen väli­tys on pal­ve­luam­mat­ti, jos­sa mer­ki­tys­tä on hen­ki­löil­lä ja hei­dän väli­sil­lään kemioil­la. Asun­toe­sit­te­lyi­den uusin tek­niik­ka on yhdis­tel­mä näi­tä molem­pia. Huh­ti­kuus­sa 2020 Suo­mes­sa alkoi­vat yleis­tyä live-esit­te­lyt. Niis­sä välit­tä­jä tai välit­tä­jät ovat pai­kan pääl­lä koh­tees­sa, mut­ta ylei­sö osal­lis­tuu esit­te­lyyn reaa­lia­jas­sa, vaik­ka koti­soh­val­ta käsin.

Live-esit­te­lyis­sä hyö­dyn­ne­tään myös webi­naa­rien tek­niik­kaa. Ylei­sö voi lähet­tää esit­te­lyn aika­na välit­tä­jäl­le kysy­myk­siä, joi­hin välit­tä­jä vas­taa. Usein kuvaa­mi­nen ja kysy­mys­ten käsit­te­ly käy­tän­nös­sä edel­lyt­tää, että koh­det­ta esit­te­lee kak­si välittäjää.

– On sel­lai­nen olo, että tämä voi­si olla asun­non­vä­li­tyk­sen tule­vai­suut­ta. Tätä voi­tai­siin hyö­dyn­tää pidem­mäl­le. Live-esit­te­lys­sä ylei­sö saa enem­män kuin vir­tu­aa­lie­sit­te­lys­sä, Man­ner­berg näkee.

Live-esit­te­lyä teke­vä välit­tä­jä voi nap­saut­taa kame­ran pääl­le jo hyvis­sä ajoin ennen koh­teel­le saa­pu­mis­ta ja kuva­ta esi­mer­kik­si lähes­ty­mi­sen, pihan, rap­pu­jen nousun ja niin edel­leen. Halu­tes­saan välit­tä­jä voi tal­len­taa lähe­tyk­sen, jot­ta sitä pää­see kat­so­maan myös esit­te­lyn jälkeen.

– Live-esit­te­lyn tek­niik­kaa voi hyö­dyn­tää myös siten, että välit­tä­jä voi jopa antaa alus­ta­via hin­ta-arvioi­ta oman asun­ton­sa myyn­nis­tä kiin­nos­tu­neil­le etä­nä. Hei­dän tar­vit­see vain näyt­tää asun­to välit­tä­jäl­le puhe­li­men­sa video­ka­me­ran välityksellä.

Täs­sä koh­taa pitää kui­ten­kin muis­taa lain vel­voit­teet kuten selon­ot­to­vel­vol­li­suus eli välit­tä­jän tulee käy­dä asun­nos­sa pai­kan pääl­lä ennen myyn­nin aloittamista.

Joka tapauk­ses­sa live-esit­te­ly antaa myös välit­tä­jäl­le mah­dol­li­suuk­sia teh­dä työ­tään eli ymmär­tää asiak­kaan tar­peet. Live-esit­te­lys­sä ollaan jo hyvin lähel­lä video­neu­vot­te­lua. Man­ner­berg ei kui­ten­kaan usko tek­nii­kan kor­vaa­van oikei­ta tapaamisia.

– Kyl­lä ammat­ti­lai­nen halu­aa edel­leen asiak­kaan­sa tava­ta. Se on tär­ke­ää puo­lin ja toi­sin. Välit­tä­jäl­lä on suu­ri vas­tuu, oikeas­sa tapaa­mi­ses­sa hän voi luon­te­vas­ti käy­dä läpi kaik­ki pro­ses­siin liit­ty­vät asiat. Asiak­kaan kan­nal­ta taas kysees­sä on isot rahat, usein koko omaisuus.