Miten nimen­vaih­to ete­nee vih­ki­mi­sen jälkeen?

Suomessa vaihdetaan vuosittain nimeä noin 15 000 kertaa, eivätkä tässä luvussa ole mukana vihkimisen yhteydessä uuden nimen tai sukunimiyhdistelmän ottavia.Suomessa vaihdetaan vuosittain nimeä noin 15 000 kertaa, eivätkä tässä luvussa ole mukana vihkimisen yhteydessä uuden nimen tai sukunimiyhdistelmän ottavia.

Jos tuo­re avio­pa­ri on päät­tä­nyt vaih­taa toi­sen tai molem­pien osa­puol­ten suku­ni­men vih­ki­mi­sen yhtey­des­sä, nimi­tie­to muut­tuu viral­li­sek­si hyvin nopeasti. 

Jos vih­ki­mi­nen tapah­tuu mai­straa­tis­sa eli nykyi­sin oikeam­min Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tos­sa, nimi­tie­to päi­vi­te­tään jär­jes­tel­mään käy­tän­nös­sä heti. Vii­väs­tyk­siä aiheu­tuu lähin­nä sil­loin, jos vih­ki­mi­nen tapah­tuu vii­kon­lop­pu­na, vir­ka-ajan ulko­puo­lel­la tai kir­kos­sa. Täl­löin­kin vii­ve on lyhyt, usein tie­to siir­tyy kirk­ko­her­ran­vi­ras­tois­ta­kin väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mään seu­raa­va­na työpäivänä.

Väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mään vie­ty tie­to päi­vit­tyy kai­kil­le väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mää käyt­tä­vil­le viran­omai­sil­le. Näi­tä ovat esi­mer­kik­si ELY-kes­kuk­set, Elä­ke­tur­va­kes­kus ja Kansaneläkelaitos.

– Jär­jes­tel­mäs­tä tie­to­jaan päi­vit­tä­vät myös useat yri­tyk­set ja yhtei­söt, kuten monet pan­kit ja vakuu­tus­yh­tiöt, laki­mies Kat­ja Mäke­läi­nen Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tos­ta kertoo.

Täy­del­li­set lis­tat nimi­tie­to­jen päi­vit­ty­mis­tä seu­raa­vis­ta viran­omai­sis­ta, yri­tyk­sis­tä ja yhtei­söis­tä ovat näh­tä­vil­lä Dvv:n verk­ko­si­vuil­la osoit­tees­sa dvv.fi/tietojen-luovuttaminen.

Päi­vi­tet­ty nimi­tie­to näkyy myös nimen­vaih­ta­jan lom­pa­kos­sa. Auto­maat­ti­ses­ti sin­ne tulee vain uusi Kela-kort­ti, val­tao­sa eri­lai­sis­ta kor­teis­ta ja mat­kus­tus­asia­kir­jois­ta on uusit­ta­va itse.

– Uusi Kela-kort­ti tulee pos­tis­sa nor­maa­lis­ti noin kah­den vii­kon kulues­sa. Itse uusit­ta­via ovat esi­mer­kik­si pas­si, hen­ki­lö­kort­ti ja ajo­kort­ti, Mäke­läi­nen listaa.

Lom­pa­kos­sa muu­tos näkyy myös kus­tan­nus­ten kaut­ta. Val­tao­sa viran­omais­ten ja mui­den taho­jen myön­tä­mien kort­tien uusi­mis­ku­luis­ta tulee nime­ään vaih­ta­neen mak­set­ta­vak­si. Mitään arvio­ta nimen vaih­dok­ses­ta joh­tu­vien kus­tan­nus­ten mää­räs­tä on kui­ten­kaan mah­do­ton­ta ker­toa. Kus­tan­nuk­set riip­pu­vat esi­mer­kik­si sii­tä, onko nimen­vaih­ta­jal­la ajo­kort­ti, joka tulee uusia tai onko hänel­lä tar­vet­ta pas­sil­le tai opiskelijakortille.

Kos­ka kort­tien uusi­mi­nen on Kela-kort­tia lukuun otta­mat­ta kiin­ni nimen­vaih­ta­jas­ta itses­tään ja Kela-kort­tia­kin jou­tuu odot­ta­maan, ollaan tilan­tees­sa, jos­sa hen­ki­lö esit­tää ehkä useam­paa­kin kort­tia, jois­sa on tosia­sial­li­ses­ti vää­rä nimi. Yleen­sä tämä ei muo­dos­tu ongelmaksi.

– On tapaus­koh­tais­ta, miten toi­mi­val­tai­nen viran­omai­nen hyväk­syy kor­tin. Viral­li­sis­sa kor­teis­sa on kui­ten­kin myös hen­ki­lö­tun­nus, joka säi­lyy nimen­vaih­dos­ta huo­li­mat­ta ennal­laan. Sii­hen kiin­ni­te­tään kort­tia käy­tet­täes­sä huomiota.

Nimen­vaih­to­ja tapah­tuu yllät­tä­vän pal­jon. Suo­mes­sa vaih­de­taan vuo­sit­tain nimeä noin 15 000 ker­taa, eivät­kä täs­sä luvus­sa ole muka­na vih­ki­mi­sen yhtey­des­sä uuden nimen tai suku­ni­miyh­dis­tel­män ottavia.

– Täs­sä ryh­mäs­sä on esi­mer­kik­si tyt­tö­ni­men­sä uudel­leen käyt­töön otta­via, suvun van­han nimen käyt­töön otta­via ja etu­ni­mien­sä jär­jes­tys­tä viral­li­ses­ti muut­ta­via, Mäke­läi­nen kertoo.

Nimi ei vaih­du vih­ki­mi­sen yhtey­des­sä auto­maat­ti­ses­ti. Jos nimeä halu­taan vaih­taa tai ottaa käyt­töön avio­puo­li­soi­den suku­ni­miyh­dis­tel­mä, kyse on kui­ten­kin avio­lii­ton sol­mi­mi­sen yhtey­des­sä pel­käs­tä ilmoi­tus­asias­ta, hake­mus­ta ei tar­vit­se teh­dä. Nimeä voi ilmoi­tuk­sel­la vaih­taa mor­sian, sul­ha­nen tai molemmat.