Iin val­tuu­te­tut nos­ti­vat syr­jäy­ty­mi­sen ja yksi­näi­syy­den ehkäi­syn kär­keen sote-kyselyssä

Iin kun­nan­val­tuu­te­tut vas­ta­si­vat kokouk­sen­sa yhtey­des­sä säh­köi­seen kyse­lyyn, jos­sa sel­vi­tet­tiin tule­van Poh­jois-Poh­jan­maan hyvin­voin­tia­lu­een sote-pal­ve­lustra­te­gi­aan nos­tet­ta­via kär­ki­ta­voit­tei­ta. Ne val­tuu­te­tut, jot­ka osal­lis­tui­vat kokouk­seen net­tiyh­tey­den väli­tyk­sel­lä sai­vat arvioi­ta­vak­seen kysy­mys­pa­re­ja, jois­ta he valit­si­vat mie­les­tään tärkeämmän.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus