Mar­tin­nie­men ja Kel­lon seu­ra­kun­ta­ko­deis­ta luo­vu­taan lähivuosina

Martinniemen seurakuntakoti sijiatsee Repolantien varrella. Seurakuntayhtymä on lupumassa rakennuksesta, kuten myös Kellon seurakuntakodista. Toiminta siirtyy alueilla vuokratiloihin.Martinniemen seurakuntakoti sijiatsee Repolantien varrella. Seurakuntayhtymä on lupumassa rakennuksesta, kuten myös Kellon seurakuntakodista. Toiminta siirtyy alueilla vuokratiloihin.

Oulun seu­ra­kun­tayh­ty­mäs­sä tar­kas­tel­laan toi­mi­ti­lo­jen tar­peel­li­suut­ta ja pyri­tään tur­vaa­maan seu­ra­kun­tien toi­min­ta­mah­dol­li­suuk­sia tule­vai­suu­des­sa myös toi­mi­ti­lo­ja ja kiin­teis­tö­jä vähen­tä­mäl­lä. Maa­nan­tai­na kokoon­tu­nut Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­ta­neu­vos­to päät­ti yksi­mie­li­ses­ti puol­taa Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­nan toi­mi­ti­lo­jen tar­ve­sel­vi­tyk­sen vaih­toeh­toa B, jon­ka mukaan Mar­tin­nie­men seu­ra­kun­ta­ko­dis­ta luo­vu­taan vuo­teen 2023 ja Kel­lon seu­ra­kun­ta­ko­din omis­ta­mi­ses­ta vuo­teen 2026 men­nes­sä. Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­nan omas­sa käy­tös­sä säi­ly­vät kirk­ko ja seu­ra­kun­ta­kes­kus sekä Wirk­ku­la, joi­den toimintaa… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus