Hau­ki­pu­das kukois­ta­maan yhteisvoimin

Kukkaistutuksia saadaan vähän lisää tulevana kesänä, kertoo aktiivi Maija Kumpula ympäristöteemaa ylläpitävästä Haukiputaan asukasyhdistyksestä.. Keskustan torialueen hankkeet näyttävät venyvän edelleen, mutta Kirkkotien kunnostus etenee ja hyvää kannattanee odottaa.

Mitä voi­tai­siin teh­dä, jot­ta Hau­ki­pu­taan kes­kus­taa­ja­man ilme saa­tai­siin parem­mak­si ja viih­tyi­säm­mäk­si? mie­tit­tiin Hau­ki­pu­taan suur­alu­een asu­ka­syh­dis­tyk­ses­sä syk­syl­lä 2019. Huo­li ei ollut uusi, sil­lä asia on ollut tape­til­la jo pit­kään eri tahoil­la. Asu­ka­syh­dis­tyk­ses­sä teh­tä­vää sai hoi­taak­seen Mai­ja Kum­pu­la, joka on otta­nut yhteyk­siä ylei­sis­tä alueis­ta vas­taa­vaan Oulun kau­pun­kiin, lii­ken­neym­py­röi­den hal­ti­jaan ELY:yyn ja myös pai­kal­li­siin yhteistyökumppaneihin.

Asias­sa on edet­ty pie­nin, mut­ta toi­veik­kain aske­lin. Kun asuk­kail­ta ja pai­kal­li­sil­ta yrit­tä­jil­tä pyy­det­tiin ideoi­ta kylä­ku­van kau­nis­ta­mi­sek­si, kuk­kais­tu­tuk­set sai­vat run­saas­ti kan­na­tus­ta: “Kuk­kais­tu­tuk­set voi­si­vat olla näyt­tä­viä, sel­lai­sia kuin Oulun kau­pun­gin kes­kus­tas­sa­kin on.”

Vii­me kesä­nä toria­lu­eel­le saa­tiin kau­pun­gil­ta jäl­leen kol­me kau­nis­ta kuk­ka­laa­tik­koa ja tule­va­na kesä­nä luvas­sa on muu­ta­mia lisää Ran­nan­tien ja Revon­tien kul­mal­le sekä Revon­tien var­rel­le väri­lii­ket­tä vastapäätä.

– Kau­pun­ki on hank­ki­nut uusia kuk­ka­laa­ti­koi­ta kau­pun­ki­kes­kus­taan ja me saam­me tän­ne varas­tos­sa ole­via van­ho­ja, ker­too Kumpula.

Hau­ki­pu­taan torin kuk­kais­tu­tuk­sis­ta kau­pun­ki huo­leh­tii, mut­ta lisä­ruuk­kui­hin on hom­mat­ta­va kukat ja mul­lat ja hoi­det­ta­va istut­ta­mi­nen itse. Täs­tä huo­leh­tii asu­ka­syh­dis­tys yhdes­sä Hau­ki­pu­taan yrit­tä­jäyh­dis­tyk­sen kanssa.

Mai­ja Kum­pu­la on ollut yhteyk­sis­sä myös Kel­lon asu­ka­syh­dis­tyk­seen, jon­ka kans­sa on suun­ni­tel­tu tule­vaa. Kel­loon­kin on luvat­tu kuk­ka­laa­ti­koi­ta. Vireil­lä on aja­tus, jos työl­lis­tä­mis­ko­kei­lun puit­teis­ta lii­ke­ni­si teki­jää kuk­kais­tu­tus­ten hoi­toon Hau­ki­pu­taal­le ja Kelloon.

– Asu­ka­syh­dis­tyk­sil­lä ei ole lii­em­mäl­ti varo­ja han­kin­toi­hin, mut­ta mie­tin löy­tyi­si­kö pai­kal­li­sia yhteis­työ­kump­pa­nei­ta yri­tyk­sis­tä spon­so­roi­maan tai lah­joit­ta­maan mul­taa ja kuk­kia, poh­tii Kum­pu­la. Hän on itse myös val­mis upot­ta­maan sor­men­sa mul­taan jos tar­ve vaatii.

Vii­me kesä­nä, yhtey­den­ot­to­jen jäl­keen, ELY siis­ti Hau­ki­pu­taan­tien ison lii­ken­neym­py­rän ryös­täy­ty­nyt­tä kas­vus­toa. Ympy­rään on aikoi­naan istu­tet­tu kor­kei­ta pyl­väs­haa­po­ja ja vuo­ri­män­ty­jä. Tänä kesä­nä paik­kaa on luvat­tu siis­tiä lisää. Lii­ken­neym­py­rää hal­koo kivis­tä muo­toil­tu “puro”, joka on hyvä pitää näky­vil­lä. Vuo­ri­män­nyt tar­vit­se­vat vuo­sit­tain siis­ti­mis­tä, jot­ta ne eivät kas­va lii­an suuriksi.

Hau­ki­pu­taal­la on odo­tet­tu enti­sen kun­nan­vi­ras­ton pai­kan ja toria­lu­een raken­ta­mis­ta ja kun­nos­ta­mis­ta kuin kuu­ta nouse­vaa, mut­ta hank­keet näyt­tä­vät ole­van edel­leen pit­käs­sä kuuses­sa. Vireil­lä on myös kirk­ko­ran­nas­ta Ukon­kai­vok­sen suun­taan joki­ran­taa myö­täi­le­vä virkistysreitti.

Kir­kon koh­dal­la joki­ran­nas­sa pusi­koi­ta siis­tit­tiin näky­mien paran­ta­mi­sek­si vii­me syk­sy­nä. Asial­la oli­vat Oulun kau­pun­ki, Oulun seu­ra­kun­tayh­ty­mä, Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­ta ja kir­kon­ky­län asukasyhdistys.

Kau­pun­gin han­ke, Kirk­ko­tien ja ympä­ris­tön kun­nos­ta­mi­nen saa­daan pää­tök­seen tänä kesä­nä, mut­ta istu­tuk­set ja vii­meis­te­lyt tien­var­teen pääs­tään teke­mään vas­ta kesäl­lä 2022, on Mai­ja Kum­pu­lal­le ker­rot­tu hänen tie­dus­tel­les­saan tilan­net­ta. Toria­luet­ta voi­daan ryh­tyä kun­nos­ta­maan vas­ta sen jäl­keen, kun Kirk­ko­tie on val­mis. Toria­lu­een koh­ta­lo­kin riip­puu sii­tä, onko sitä hyväk­syt­ty kau­pun­gin inves­toin­tioh­jel­maan ja riit­tää­kö mää­rä­ra­ho­ja. Toria­lu­een suun­ni­tel­miin kuu­luu myös esiin­ty­mis­la­va tapah­tu­mia varten.

Mai­ja Kum­pu­la on iloi­nen, että hau­ki­pu­taa­lai­set ovat olleet aktii­vi­sia ja halua­vat paran­taa yhteis­tä eli­nym­pä­ris­töä. Myös yrit­tä­jil­le on tär­ke­ää, että taa­ja­ma on veto­voi­mai­nen. Vii­me kesä­nä huo­mat­tiin, että monet yri­tyk­set oli­vat kau­nis­ta­neet liik­kei­den edus­to­ja kuk­kais­tu­tuk­sin aiem­paa enem­män. Ulko­te­ras­se­ja ja istui­mia myös ilmaan­tui. Kau­pun­ki voi antaa kuk­ka­laa­ti­koi­ta vain ylei­sil­le alueil­le, joten lii­ke­ti­lo­jen edus­tat ovat yrit­tä­jien omal­la kon­tol­la. Aiem­min on kuu­lu­nut myös vies­tiä, että koris­tuk­sis­ta on luo­vut­tu, kos­ka ne jou­tu­vat ilki­val­lan koh­teek­si eivät­kä säily.

Hau­ki­pu­taan asu­ka­syh­dis­tyk­sen ympä­ris­tö­kam­pan­jan var­rel­la kun­ta­lai­set ovat anta­neet palau­tet­ta, että he ovat kat­so­neet ja näh­neet ympä­ris­töä uusin silmin.

– Jokai­nen voi myös omal­ta osal­taan vai­kut­taa siis­tey­teen niin ylei­sil­lä pai­koil­la kuin omas­sa kotiym­pä­ris­tös­sään, kan­nus­taa Kumpula.

Sii­vous­tal­koi­siin kau­pun­gil­ta jäte­säk­ke­jä ja roskapihtejä

Nyt kun lumet ovat sula­neet, ympä­ris­tös­tä pal­jas­tuu tal­ven aika­na maa­han ker­ty­nyt­tä ja sin­ne hei­tet­tyä ros­kaa. Oulun kau­pun­ki kan­nus­taa asuk­kai­ta jäl­leen yhtei­siin kevät­tal­koi­siin. Oulun Infra ‑lii­ke­lai­tos aut­taa yhtei­sö­jä ja yksit­täi­siä asuk­kai­ta tal­koi­lus­sa tar­joa­mal­la tal­koi­siin jäte­säk­ke­jä ja lai­naa­mal­la roskapihtejä.

Tal­koi­den jäl­keen jäte­sä­kit hae­taan maas­tos­ta. Tal­koot voi­vat olla ros­kien­sii­vouk­sen lisäk­si esi­mer­kik­si vie­ras­la­jien tor­jun­taa. Tal­kooil­moi­tus teh­dään Oulun palau­te­pal­ve­luun hyvis­sä ajoin ennen tal­koi­ta, jol­loin ura­koit­si­ja on yhtey­des­sä vas­tuu­hen­ki­löön ja sopii jät­tei­den noutopaikan.

Tal­kois­sa on tar­koi­tus sii­vo­ta kau­pun­gin ylei­siä aluei­ta, ei tont­te­ja tai piho­ja. Metal­li ja ongel­ma­jä­te laji­tel­laan erikseen.

Tal­koo-ohjeis­tus ja lisä­tie­toa löy­tyy kau­pun­gin verk­ko­si­vuil­ta: www.ouka.fi/oulu/ymparisto-ja-luonto/yllapito

Työ Hau­ki­pu­taan ympä­ris­tön ilmeen paran­ta­mi­sek­si jat­kuu, ker­too Mai­ja Kum­pu­la Hau­ki­pu­taan asu­ka­syh­dis­tyk­ses­tä. Sii­hen tar­vi­taan eri taho­jen yhteis­työ­tä ja myös asuk­kai­den aktiivisuutta.