Uut­ta, roh­keam­paa Tiinaa

Toivon, että Häpeämätön-biisi antaa voimaa, rohkeutta ja tsemppiä jokaiselle olemaan ihan oma itsensä, sanoo maaliskuussa uuden biisin julkaissut Tiina Pitkänen. Kuva: Elsa Wellamo Arts

Kel­lo­lai­nen lau­la­ja Tii­na Pit­kä­nen on jul­kais­sut uuden singlen Häpeä­mä­tön, joka edus­taa uut­ta moder­nia popis­kel­mää ja roh­keam­paa Tiinaa.

– Bii­si roh­kai­see itseä­ni ja toi­von mukaan myös kuu­li­joi­ta­ni naut­ti­maan täy­sil­lä omas­ta voi­mas­ta ja tules­ta. Tsemp­paa­maan sii­hen, että meil­lä kai­kil­la on oikeus oman­lai­siin mie­li­pi­tei­siin ja aja­tuk­siin, jot­ka ovat aivan yhtä arvok­kai­ta kuin kenen tahan­sa. On tär­ke­ää olla itsel­leen rehel­li­nen eikä pidä pelä­tä, mitä joku toi­nen ajat­te­lee sii­tä, mitä itse ajattelee.

Tii­na on tyy­ty­väi­nen laa­duk­kaas­ti teh­tyyn kap­pa­lee­seen ja kokee itse­kin onnis­tu­neen­sa lau­lus­saan ihan nap­piin. Bii­si on jo nous­sut pai­kal­lis­ra­dioi­den lis­toil­le ja sitä on kuun­nel­tu suo­ra­tois­to­pal­ve­luis­sa Spo­ti­fys­sa ja You­Tu­bes­sa ahkerasti.

– Kap­pe­le on otet­tu vas­taan niin kuin toi­voin­kin. Se on tsem­pan­nut, loh­dut­ta­nut ja vah­vis­ta­nut. Olen saa­nut pal­jon vies­te­jä, jois­sa ker­ro­taan monis­ta tun­teis­ta, joi­ta se on herättänyt.

Kap­pa­leen on sävel­tä­nyt Ant­ti Klee­mo­la, sanoit­ta­nut Eija Hink­ka­la ja sovit­ta­nut ja tuot­ta­nut Samu­li Turu­nen. Tii­na Pit­kä­nen pää­si ensim­mäis­tä ker­taa mukaan biisintekosessioon.

– Olen onnel­li­nen täs­tä mah­dol­li­suu­des­ta ja koko tii­mis­tä. Hie­noa yhteis­työ­tä, aitoa läs­nä­oloa, ammat­ti­tai­toa ja innos­tus­ta. Kaik­ki läh­töi­sin sydä­mis­tä, jot­ka halua­vat hyvää.

Bii­siä läh­det­tiin teke­mään täy­sin puh­taal­ta pöy­däl­tä. Läh­tö­tee­ma­na oli sano­ma oikeu­des­ta oman­lai­suu­teen ja val­ta­vir­ras­ta poik­kea­viin mie­li­pi­tei­siin, jot­ka voi­vat luo­da epä­var­muut­ta, pel­ko­ja ja häpe­ää­kin. Kap­pa­lees­sa riko­taan “kil­tin tytön sääntöjä”.

– Jou­duin bii­sin­teos­sa koh­taa­maan omia­kin kipei­tä tun­ne­luk­ko­ja­ni. Häpeä­mä­tön-tee­ma tun­tui itsel­le ensin vähän vai­keal­ta, mut­ta pää­tin men­nä roh­keas­ti sen syn­nyt­tä­mää epä­röin­tiä kohti.

Koro­na­vuo­si läh­ti suju­maan parem­min alkuih­me­tyk­sen ja ‑jär­ky­tyk­sen jäl­keen. Vuo­den­vaih­tees­sa tosin tun­tui, eikö tämä lopu koskaan?

– Olen perus­po­si­tii­vi­nen ihmi­nen, mut­ta välil­lä jak­sa­mis­ta on koe­tel­tu. Oma per­he ja eri­tyi­ses­ti lap­set pitä­vät kiin­ni nor­maa­lis­sa arki­ryt­mis­sä. Ulkoi­lu ja maa­il­man­pa­ran­nus puhe­li­mes­sa ystä­vän tai sis­kon kans­sa ovat paras­ta tera­pi­aa, ker­too Tiina.

Kym­me­nen vuot­ta keik­kail­leen lau­la­jan toi­vee­na tule­van suh­teen ovat lisään­ty­vät kei­kat, kon­ser­tit ja myös uuden musii­kin jul­kai­su. Ehkä jo kesäl­lä pääs­tään Sar­mas-orkes­te­rin kans­sa kei­koil­le. Tosin äsket­täin tuli tie­toa, että kevään keik­ka Kii­min­gin Ala­ky­läs­sä siir­ret­tiin syksyyn.

Val­lit­se­va tilan­ne on pysäyt­tä­nyt miet­ti­mään tule­vai­suut­ta syvällisesti.

– Olen kuu­los­tel­lut sydän­tä­ni, mitä haluan, jos en enää kos­kaan pys­tyi­si­kään laulamaan?

Nämä aja­tuk­set sii­vit­ti­vät opin­toi­hin ja suo­rit­ta­maan avoi­mes­sa OAMK:ssa mik­ro­bio­lo­gian ja pato­lo­gian perusteet.

– Haa­veet eivät tun­nu onnek­si lop­pu­van, mie­les­sä on jo uusia opin­to­ja­kin. Ehkä minus­ta voi­si tul­la vie­lä jonain päi­vä­nä psy­ko­lo­gi tai rat­kai­su­kes­kei­nen lyhyt­te­ra­peut­ti, poh­tii Tiina.

Var­maa aina­kin on, että tule­va­na kesä­nä Tii­na aikoo kes­kit­tyä yrt­tien ja tomaat­tien kas­vat­ta­mi­seen taka­pi­hal­la. Haa­vee­na on oma kasvihuone.

Aiem­pia jul­kai­su­ja: Enem­män kuin mitään 2019, sin­kut Sil­mis­sä palaa ja Sie­lua en myy 2018, Yksi­näi­sin tyt­tö kau­pun­gin 2007.