Suos­ta syn­tyy 20 000 ton­nia hyttysiä

Hyttyset jaetaan aikuistalvehtijoihin ja kesälajeihin. Kesälajien lentoaika on kolme viikkoa, jos lintu ei nappaa niitä kesken lennon.Hyttyset jaetaan aikuistalvehtijoihin ja kesälajeihin. Kesälajien lentoaika on kolme viikkoa, jos lintu ei nappaa niitä kesken lennon.

Hömö­tiais­pa­ris­kun­ta syö kesäs­sä tois­ta­kym­men­tä kiloa hyt­ty­siä. Syy­tä on syö­dä­kin, sil­lä yhdel­tä suo­ne­liöl­tä kuo­riu­tuu nor­maa­li­na hyt­tys­ke­sä­nä 5 000 ini­si­jää. Pel­käs­tään Kai­nuun ja Poh­jois-Poh­jan­maan pin­ta-alas­ta suo­ta on 375 000 heh­taa­ria, mikä tar­koit­taa 20 000 mil­jar­dia hyt­tys­tä. Bio­mas­sak­si muu­tet­tu­na luku tar­koit­taa 20 000 ton­nia hyttysenlihaa.

– Luvut ovat mel­ko juh­la­via, ja tuo­hon tule­vat siis kaik­ki muut Suo­men hyt­ty­set pääl­le. Hyt­tys­ten huip­puai­kaan kan­nas­ta on ker­ral­laan len­nos­sa noin kol­man­nes, eli noil­la alueil­la 7 000 mil­jar­dia otus­ta, hyön­teis­tut­ki­ja Rei­ma Lei­no­nen jut­te­lee. Hän työs­ken­te­lee Kai­nuun ELY-kes­kuk­ses­sa ja on nimet­ty myös val­ta­kun­nal­li­sek­si vieraslajikoordinaattoreiksi.

Hyt­tys­ten mää­räs­sä on aina pai­kal­lis­ta vaih­te­lua. Alku­ke­sä kor­jaa nopeas­ti vähän kyl­mem­män­kin kevään vaikutuksen.

Kevään läm­pö­ti­la ei vai­ku­ta hyt­tys­ten koko­nais­mää­rään. Sil­lä on kui­ten­kin vai­ku­tus­ta hyt­tys­ten aika­tau­lui­hin. Kesä­sääl­lä, noin 15–20 asteen läm­mös­sä, hyt­ty­nen kehit­tyy kah­des­sa tai kol­mes­sa vii­kos­sa aikui­sek­si. Sään kyl­me­ne­mi­nen myö­hem­min kevääl­lä tai alku­ke­säs­tä piden­tää kehi­tyk­seen kulu­vaa aikaa, mut­ta ei rii­tä estä­mään touk­kien kehitystä.

Touk­ka­vai­hees­sa hyt­ty­nen on kui­ten­kin riip­pu­vai­nen kos­teu­des­ta, joten hyt­tys­kan­nat vaih­te­le­vat pai­kal­li­ses­ti yhtä pal­jon kuin sää­kin. Vuo­den koko­nais­mää­rä riip­puu pal­jon tavas­ta, jol­la lumet sulavat.

– Jos ne sula­vat sata­mal­la, kos­teut­ta riit­tää ja vuo­des­ta tulee hie­man tavan­omais­ta run­saam­pi. Tie­tys­ti myös edel­li­nen vuo­si vai­kut­taa, pal­jon­ko hyt­tys­naa­rai­ta oli edel­li­se­nä kesä­nä liik­keel­lä, Lei­no­nen kertoo.

Hyt­tys­ten koko­nais­kan­taan vai­kut­taa myös edel­lis­ke­sän ravin­to­ti­lan­ne. Jos ver­ta on ollut hyvin saa­ta­vil­la, poi­kas­tuot­to on parem­pi. Veri-ate­ria ei kui­ten­kaan ole vält­tä­mä­tön lisään­ty­mi­sel­le. Hyt­tys­naa­ras pys­tyy muni­maan ilman­kin, mut­ta lop­pu­tu­los ei ole yhtä hyvä. Elin­voi­mais­ten poi­kas­ten tuot­ta­mi­sek­si tar­vi­taan ver­ta. Sitä hyt­ty­nen imee ker­ral­la noin 2,5 mik­ro­lit­raa, jos se saa imeä rauhassa.

– Halu­tes­saan hyt­tys­naa­ras pys­tyi­si tank­kaa­maan ver­ta useam­man­kin ker­ran, mut­ta taval­li­sem­paa on että hyt­ty­nen pää­tyy lin­nun suu­hun ehdit­ty­ään munia kor­kein­taan kerran.

Uhrin­sa hyt­ty­nen löy­tää läm­mön, pin­ta­ve­ren­kier­ron sekä ennen kaik­kea hii­li­diok­si­din perus­teel­la. Aina uhrin ei tar­vit­se olla elos­sa­kaan, kun­han vain hii­li­diok­si­dia riittää.

– Asi­aa on tut­kit­tu kah­del­la täy­te­tyl­lä porol­la. Toi­sen sie­rai­meen lai­tet­tiin lai­te, joka tuprut­te­li hii­li­diok­si­dia. Ilman lai­tet­ta ollut poro hou­kut­te­li kak­si tai kol­me hyt­tys­tä, hii­li­diok­si­dia tuprut­te­le­va kuhi­si niitä.

Hyt­ty­set ovat hyön­teis­syö­jien ruis­lei­pää. Nii­den menes­tys on lin­nuil­le erit­täin tär­ke­ää, mikä tekee samal­la hyön­teis­syö­jäs­tä yli­voi­mai­sen tor­jun­ta­kei­non hyt­ty­siä vas­taan. Pönt­tö­jen ripus­te­lu piha­pui­hin kan­nat­taa, mut­ta osa kei­no­te­koi­sis­ta tor­jun­ta­lait­teis­ta toi­mii jopa omaa tar­koi­tus­taan vastaan.

– Hii­li­diok­si­diin perus­tu­vat tor­jun­ta­lait­teet itse asias­sa hou­kut­te­le­vat jat­ku­vas­ti uusia hyt­ty­siä pai­kal­le. Hyön­teis­syö­jät pel­käs­tään syö­vät alu­eel­la jo ole­vat hyt­ty­set. Hyt­ty­nen on näil­le lin­nuil­le niin tär­keä, että hyt­ty­siä pitäi­si oikeas­taan suo­sia, ei pyr­kiä hävit­tä­mään, hyön­teis­tut­ki­ja toteaa.