“Pai­kal­lis­tun­te­mus tuo mat­kaan syvyyt­tä” – Pau­li Nie­me­lä poh­ti Kii­min­ki-Seu­ran 20-vuo­tis­juh­las­sa koti­seu­tu­työn tär­keyt­tä

Eeva-Liisa Vilmi ja Aila Berg luovuttivat Kiiminki-Seuran pöytästandaardit Esko Pykylle ja Kiimingin seurakunnalle. Seurakunnan viirin vastaanotti kirkkoherra Pauli Niemelä. (Kuva: Teea Tunturi)

Kii­min­ki-Seu­ran 20-vuo­tis­juh­las­sa sukel­let­tiin Juha Vira­mon avul­la seu­ran men­nei­siin vuo­si­kym­me­niin sekä poh­dit­tiin puheen­joh­ta­ja Eeva-Lii­sa Vil­min myö­tä sitä, mil­lai­nen roo­li vireäl­lä koti­seu­tu­yh­dis­tyk­sel­lä voi­si tule­vai­suu­des­sa olla. Hän ver­ta­si Kii­min­ki-Seu­raa uuden edes­sä ole­vaan 20-vuo­ti­aa­seen nuo­reen, joka val­mis­tau­tuu pää­sy­ko­kei­siin.

– Kii­min­ki-Seu­ra on ikäi­sen­sä tavoin val­mii­na suun­taa­maan uusiin tavoit­tei­siin sekä vas­taa­maan ympä­ris­tön muut­tu­viin haas­tei­siin. Kiin­nos­tu­nee­na, luot­ta­vai­se­na ja kehi­tys­myön­tei­si­nä tähyäm­me seu­raa­viin vuo­si­kym­me­niin, Vil­mi sanoi.

Juh­las­sa jaet­tiin pöy­täs­tan­daar­dit yhteis­työ­kump­pa­nil­le Kii­min­gin see­ura­kun­nal­le sekä pit­kä­ai­kai­sel­le rahas­ton­hoi­ta­jal­le Esko Pykyl­le. Kii­min­gin seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa jär­jes­te­tys­sä tilai­suu­des­sa nau­tit­tiin Rus­ka­köö­rin esi­tyk­ses­tä, kuul­tiin Eerik Ohta­maan urku­musiik­kia sekä Aila Ber­gin runon­lausun­taa.

Kii­min­ki-seu­ra viet­ti lau­an­tai­na 20-vuo­tis­juh­laan­sa. Tilai­suus alkoi juma­lan­pal­ve­luk­sel­la ja kun­nia­käyn­nil­lä san­ka­ri­hau­doil­la.

Juh­la­pu­hees­saan kirk­ko­her­ra Pau­li Nie­me­lä paneu­tui seu­ra­kun­nan ja kun­nan yhteis­työn vai­hei­siin sekä koros­ti koti­seu­tu­työn tär­keyt­tä osa­na yhtei­sön kehit­ty­mis­tä.

– Pai­kal­lis­his­to­rian tun­te­mi­nen monin­ker­tais­taa koke­muk­sem­me arjes­ta. Se rikas­tut­taa, tuo elä­mään sävy­jä ja syvyyt­tä. Se antaa mit­ta­suh­teet asioil­le. Samal­la se tukee myös pai­kal­lis­ta itse­tun­te­mus­ta ja yhtei­söl­li­syyt­tä. Pai­kal­lis­tun­te­mus­ta voi ver­ra­ta vie­raan kie­len oppi­mi­seen. Kun vie­raal­la kie­lel­lä voi kes­kus­tel­la pai­kal­lis­ten kans­sa, tuo se mat­kaan pal­jon syvyyt­tä ja rik­kaut­ta. Saman tekee, kun tun­tee ja tie­tää pai­kal­lis­his­to­rian, Nie­me­lä kuvai­li koti­seu­tu­työ­tä.

Kii­min­ki-seu­ra lait­toi laa­tan Mäen­pään talon sei­nään Ala­ky­läs­sä. Heli­nä ja Ilma­ri Mäen­pää oli­vat ilah­tu­nei­ta huo­mio­no­soi­tuk­ses­ta. (Kuva: Juha Vira­mo)

Osa juhal­väes­tä suun­ta­si tilai­suu­den pää­tyt­tyä Ala­ky­läl­le, jos­sa Heli­nä ja Erk­ki Mäen­pään 1970-luvul­la kun­nos­ta­man talon sei­nään lai­tet­tiin muis­to­laat­ta kun­nioit­ta­maan Eeli Ala­ta­lon vuon­na 1871 raken­ne­tun talon enti­söin­ti­työ­tä. Kii­min­ki-Seu­ra halu­aa muis­to­laat­to­jen avul­la palaut­taa mie­liin pai­kal­lis­ta men­nei­syyt­tä. Aiem­min laa­tan ovat saa­neet muun muas­sa Oska­ri Jau­hiai­sen syn­ny­nin­ko­ti, Koi­te­lin van­ha saha-alue ja Hut­tu­ky­län van­ha kou­lu.