Olha­van ja Kui­va­nie­men ohi­tus­kais­to­jen urak­ka vii­väs­tyy

Valtatie 4:n ohituskaistaurakka Olhavan ja Kuivaniemen välillä viivästyy lisätöiden vuoksi. Kello-Räinänperä-osuuden urakointi jatkuu aikataulussaaikataulussa.

Olha­van ja Kui­va­nie­men välil­le tekeil­lä ole­vien ohi­tus­kais­to­jen urak­ka vii­väs­tyy. Syy­nä on tar­ve var­mis­taa ohi­tus­kais­to­jen toi­mi­vuut­ta.

– Itse ajo­kais­tat ovat riit­tä­vän levei­tä, mut­ta eri­kois­kul­je­tus­ten toi­mi­vuu­den var­mis­ta­mi­sek­si jou­du­taan uusi­maan tien­reu­nan pen­ger­kai­tei­ta. Lisäk­si levi­te­tään pien­ta­rei­ta sekä jon­kin ver­ran pääl­lys­tei­tä, ker­too pro­jek­ti­vas­taa­va Juk­ka Päk­ki­lä.

Näi­den muu­tos­ten vuok­si ohi­tus­kais­to­jen val­mis­tu­mi­nen siir­tyy suun­nit­te­lus­ta syys-loka­kuun vaih­tees­ta muu­ta­mal­la vii­kol­la eteen­päin. Val­mis­tu­mi­sai­ka­tau­lu riip­puu sää­olo­suh­teis­ta ja kai­tei­den siir­toon tar­vit­ta­vien joh­to- ja lai­te­siir­to­jen aika­tau­luis­ta.

Muu­toin han­ke alkaa olla val­mis. Pai­kal­lis­ten ihmis­ten kysy­myk­siin met­sä­tie­liit­ty­mis­tä ja por­teis­ta sekä ris­teys­saa­rek­keis­ta Päk­ki­lä vas­taa, että ne on raken­net­tu muu­al­la­kin maas­sa käy­tet­ty­jen mitoi­tus­ten ja ohjeis­tuk­sen mukaan.

Por­tit ja liit­ty­mät ovat vakio­le­vei­tä. Osa liit­ty­mis­tä on teh­ty vain yhteen suun­taan lii­ken­nöi­tä­vik­si. Täl­lai­sis­sa ris­teys­sä käy­te­tään saa­rek­kei­ta tai maa­lauk­sia, joil­la var­mis­te­taan, että ris­teyk­sis­tä pää­see kään­ty­mään vain yhteen suun­taan.

Jouk­ko val­ta­tie 4:n paran­nus­töi­den mui­ta ura­koi­ta val­mis­tuu syk­syn mit­taan aika­tau­lun mukai­ses­ti. Oulun koh­dal­la urak­ka Kaak­ku­rin ja Pate­nie­men välil­lä val­mis­tui syys­kuun lopul­la lii­ken­net­tä häi­rit­se­vien töi­den osal­ta. Täl­lä vii­kol­la on palau­tet­tu nopeus­ra­joi­tuk­set ennal­leen ja esi­mer­kik­si moot­to­ri­tiel­lä on nopeus­ra­joi­tuk­se­na 100 km/h lukuun otta­mat­ta Oulu­joen sil­to­jen koh­taa. Loka­kuun aika­na teh­dään Kaak­ku­rin ja Pate­nie­men välil­lä vie­lä vähäi­siä vii­meis­te­ly­töi­tä, mut­ta niil­lä ei ole vai­ku­tus­ta lii­ken­tee­seen.

Nykyi­sel­le moot­to­ri­tie­jak­sol­le on asen­net­tu kaik­ki uudet opas­teet. Seu­raa­vak­si käyn­nis­tyy tele­ma­tiik­ka­jär­jes­tel­män tes­taus­jak­so, jon­ka jäl­keen jär­jes­tel­mä ote­taan käyt­töön lop­pu­vuo­den aika­na. Tele­ma­tiik­ka­ko­ko­nai­suus sisäl­tää mm. muut­tu­via nopeus­ra­joi­tus­merk­ke­jä, tie­do­tuso­pas­tei­ta sekä lii­ken­ne­ka­me­roi­ta ja sää­ase­mia.

Tal­vi­kuu­kausi­na töi­den pain­opis­te on Oulu­joen sil­loil­la ja Hau­ki­pu­taan Kel­lon ja Iin Räi­nän­pe­rä -välin töis­sä. Moot­to­ri­tie­o­suus saa­daan lii­ken­teen käyt­töön myö­hem­min tänä syk­sy­nä. Kemin pääs­sä on alka­nut syys­kuus­sa Simon Vian­tien­jo­ki-Maks­nie­mi -urak­ka, joka on myös osa isoa val­ta­tie 4:n paran­nus­ko­ko­nai­suut­ta.

– Työt ete­ne­vät suun­nit­te­lus­ti ja val­mis­tu­vat koh­teet paran­ta­vat lii­ken­teen suju­vuut­ta. Ensi vuon­na käyn­nis­ty­vät vii­mei­set koh­teet ja koko­nai­suu­des­saan han­ke val­mis­tuu syk­syl­lä 2021, Juk­ka Päk­ki­lä tote­aa.