Artikkelit joiden kirjoittaja on Takaluoma Leena

Kala­lii­ke Kuhan uusi aika

Julk­kis­kok­ki Jan­ne Pek­ka­la alkoi työs­ken­nel­lä puo­li vuot­ta sit­ten iiläi­ses­sä Kala­lii­ke Kuhal­la. Hänen kok­kaus­tai­ton­sa ja ravin­to­lao­saa­mi­sen­sa halu­taan kes­kit­tää muun muas­sa tuotekehittelyyn.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

His­to­rial­li­nen tul­va­syk­sy Kuivajoella

Perä­me­ren ran­ni­kol­la on tus­kai­tu run­sai­den satei­den ja kor­kei­den meri‑, jär­­vi- ja joki­ve­sien kans­sa. Syk­sy kir­ja­taan ennä­tyk­sel­li­sen veti­sek­si myös Sanas­kos­ken rannoilla.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Perin­ne­pi­ha ilot­te­lee väreissä

Maa­lais­mai­suus ja perin­ne­ku­kat. Ne nouse­vat ensim­mäi­sek­si mie­leen kui­va­nie­me­läis­ten Vie­no ja Yrjö Kehuk­sen pihal­la. Piha saa­kin täy­den­tää liki sata­vuo­tiai­den raken­nus­ten tunnelmaa.…… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Per­heon­nea pihapiirissä

Haa­ra­pääs­kyn kesä alkaa olla sii­nä vai­hees­sa, että lap­set itse­näis­ty­vät. Taka­na on puo­li kesää lap­suus­pe­sän pah­noil­la ja edes­sä len­to­har­joi­tuk­sien aika. Poikaset…


Auto­bin­go oli menestys

Kui­va­nie­men nuo­ri­so­seu­ra oli yksi koro­nan vuok­si bin­goil­lat lak­kaut­ta­nut yhdis­tys. Nyt, kun olot ovat vapau­tu­neet nuo­ri­so­seu­ras­sa pää­tet­tiin kokeil­la auto­bin­goa. Sun­­nun­­tai-illan peli.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kau­ris­kan­ta vahvistuu

Tähän aikaan vuo­des­ta met­säs­tä­jät voi­si­vat läh­teä vaa­ni­maan met­sä­kau­rii­ta. Uros­kau­rii­den eli puk­kien met­säs­ty­sai­ka jat­kuu 15. kesä­kuu­ta asti. Kau­ris­kan­ta on elin­voi­mai­nen ja…


Lam­mas­ti­lal­la usko­taan tulevaisuuteen

Iiläi­nen Kor­pi­nii­tyn lam­mas­ti­la on avan­nut hil­jan oman tila­puo­din ja lam­pu­ri Olli Häy­ry­nen uskoo tule­vai­suu­teen. Koro­na­pan­de­mia ei ole hil­jen­tä­nyt lihakauppaa. –.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausJää­kä­rei­den jäljillä

Iin kylil­lä pidet­tä­vis­sä perin­ne­po­ri­nois­sa käsi­tel­lään kuta­kin kul­ma­kun­taa lähel­lä ole­via asioi­ta. Kui­va­nie­men sun­nun­tai-illan pori­nois­sa teh­tiin mat­kaa suo­ma­lais­ten jää­kä­rei­den jäljillä.Ajatus aseel­li­ses­ta vas­ta­rin­nas­ta venä­läis­tä val­taa vas­taan kieh­toi ennen kaik­kea nuo­ri­soa. Ensim­mäi­se­nä asial­la oli­vat opis­ke­li­jat. Jouk­ko halusi tosi­toi­min ja sota­tai­to­jen oppiin. Se sai tukea mal­til­li­sem­mal­ta ja vai­ku­tus­val­tai­sem­mal­ta tahol­ta. Sota­tai­to­ja lupau­tui opet­ta­maan Sak­sa. Tosin Sak­sal­la oli oma leh­mä ojas­sa, sil­lä yhteis­työ suo­ma­lais­ten kans­sa näh­tiin pot­ku­na vihol­lis­maa Venä­jän nilkkaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus