Per­heon­nea piha­pii­ris­sä

Tämä nelipäinen haarapääskypoikue katselee maailmaa jo ikkunankarmilta. Ruokatoimituksia ne odottavat yhä suut auki ja isoäänisesti vanhempiaan kutsuen. Jos hyvin käy ne palaavat ensi kesänä samoille tienoille perustamaan omaa poikuettaan.Tämä nelipäinen haarapääskypoikue katselee maailmaa jo ikkunankarmilta. Ruokatoimituksia ne odottavat yhä suut auki ja isoäänisesti vanhempiaan kutsuen. Jos hyvin käy ne palaavat ensi kesänä samoille tienoille perustamaan omaa poikuettaan.

Haa­ra­pääs­kyn kesä alkaa olla sii­nä vai­hees­sa, että lap­set itse­näis­ty­vät. Taka­na on puo­li kesää lap­suus­pe­sän pah­noil­la ja edes­sä len­to­har­joi­tuk­sien aika. Poi­ka­set ovat pääs­seet ulos kat­so­maan maa­il­maa ja aloit­te­le­maan aikui­sen lin­nun elä­mää. Van­hem­mat kii­dät­tä­vät yhä hyön­tei­siä jäl­ke­läi­sil­leen, mut­ta ruo­kin­ta­paik­ka ei ole pesä. Elo-syys­kuun vaih­tees­sa niin van­hem­mat kuin nuo­rem­mat­kin suun­nis­ta­vat jon­ne­kin päi­vän­ta­saa­jan tun­tu­maan.

Ennen pääs­kys­ten len­to­ta­vois­ta ennus­tet­tiin hei­nä­pou­dat ja mata­la­pai­neet. Kun piha­pii­rin pääs­ky­set ja ran­to­jen lokit pyy­dys­ti­vät päi­vit­täi­siä hyön­tei­sa­te­rioi­taan kor­keal­ta tai­vaal­ta, luvas­sa oli aurin­kois­ta ja sel­ke­ää sää­tä. Mata­la­pai­neen ennus­merk­ki oli puo­les­taan mata­la­len­to. Ennus­merk­ki toi­mii yhä ja syy­nä sii­hen on len­tä­vien hyön­teis­ten tavat len­tää eri­lai­sil­la säil­lä.

Pääs­ky­set vii­py­vät Suo­mes­sa vain pari kuu­kaut­ta vuo­des­ta, mut­ta ne näky­vät ja kuu­lu­vat niin hyvin, että ilman nii­tä maa­lais­ky­lien kesäs­tä puut­tui­si jotain tui­kio­leel­lis­ta.

Pääs­kys­ten lau­lu­ää­ni on ilois­ta tirs­kun­taa. Ne ovat ihmi­ses­tä riip­pu­vai­sia ja pesi­vät vajo­jen ja lato­jen raken­teis­sa tai räys­täi­den alla, joten nii­tä näkee, vaik­ka kan­nat ovat­kin hei­ken­ty­neet sitä mukaa kuin maa­ti­lo­jen mää­rä on las­ke­nut.

Var­maa on kui­ten­kin se, että pääs­ky­set ovat koti­seu­tu-uskol­li­sia ja pesi­vät mie­lui­ten vuo­des­ta toi­seen samois­sa piha­pii­reis­sä ja jopa samois­sa pesi