Lii­ken­ne seis, kou­lu­lai­sia tiel­lä

Minna Willman ohjasi aamulla liikennettä Martinniemessä.

Kou­lu alkoi Ran­ta­poh­jan alu­een kou­luis­sa tänään. Useim­mat eka­luok­ka­lai­set kul­ke­vat ensim­mäi­set kou­lu­mat­kat yhdes­sä van­hem­man kans­sa. Van­hem­pien lisäk­si ensim­mäis­ten päi­vien kou­lu­mat­kaa on monen kou­lun lähei­syy­des­sä tur­vaa­mas­sa vapaa­eh­toi­set. Mar­tin­nie­men kou­lun lähei­syy­des­sä pysäh­ty­mis­merk­kiä nos­te­li­vat tänä aamu­na Min­na Will­man, Tiia Ukko­la ja Hei­di Kopo­nen Mar­tin­nie­men kou­lun koti­kou­lu­toi­mi­kun­nas­ta.

– Olem­me tääl­lä tänään ja huo­men­na kou­lun alka­mi­sen ja lop­pu­mi­sen aikaan pysäyt­tä­mäs­sä lii­ken­net­tä, että kou­lu­lai­set pää­se­vät tur­val­li­ses­ti ylit­tä­mään tei­tä, Will­man ker­too.

Myös polii­si val­voo tehos­te­tus­ti kou­lu­jen alun lii­ken­net­tä. Polii­si kiin­nit­tää huo­mio­ta eri­tyi­ses­ti suo­ja­tei­hin ja kou­lu­jen lähei­syy­teen.

Min­na Will­man, Tiia Ukko­la ja Hei­di Kopo­nen Mar­tin­nie­men kou­lun koti­kou­lu­toi­mi­kun­nas­ta.