Elli­län sukua kokoon­tui Kui­va­nie­mel­lä

Jo vuon­na 1963 perus­tet­tu Elli­län sukuseu­ra vaa­lii suvun perin­tei­tä muun muas­sa kokoon­tu­mal­la nel­jän vuo­den välein suku­ta­paa­mi­sen ja -kokouk­sen mer­keis­sä.

Elli­län suvun his­to­ri­aa on ahke­ran tut­ki­mus­työn ansios­ta onnis­tut­tu seu­raa­maan aina 1500 -luvun vii­mei­siin vuo­siin asti, joten sato­jen vuo­sien saa­tos­sa sukua on ehti­nyt ker­tyä run­saas­ti. Nykyi­sin eri suku­haa­ro­jen jäse­niä löy­tyy­kin Suo­men ohel­la niin Nor­jas­ta kuin USA:n Kali­for­nias­ta saak­ka.

Sukuseu­ran toi­min­taan sen perus­ta­mi­ses­ta asti osal­lis­tu­neen ja 28 vuot­ta puheen­joh­ta­jan teh­tä­vää­kin hoi­ta­neen Pek­ka Elli­län mukaan sekä Ame­ri­kan että Nor­jan suku­haa­ro­jen edus­ta­jia on suku­ta­paa­mi­sis­sa taka­vuo­si­na vie­rail­lut.

– Myös Nor­jas­sa on suku­ko­kouk­sia pidet­ty, ja kokoon­tu­mis­ten väli­si­nä vuo­si­na olem­me puo­les­taan ret­keil­leet sekä Suo­mes­sa että Poh­jois-Nor­jas­sa suvun jäse­niä tapaa­mas­sa, Elli­lä mai­nit­see.

Tämän­vuo­ti­nen suku­ta­paa­mi­nen vie­tet­tiin kak­si­päi­väi­se­nä. Lau­an­tain kepeäm­pää ohjel­maa edus­ti­vat Her­ra Alz­hei­mer -näy­tel­män seu­raa­mi­nen Kui­va­nie­men seu­ro­jen­ta­lol­la sekä illan­viet­to Pent­ti Elli­län kesä­mö­kil­lä Karin­no­kal­la. Sun­nun­tain ohjel­ma puo­les­taan sisäl­si osal­lis­tu­mi­sen mes­suun Kui­va­nie­men kir­kos­sa ja sep­pe­leen­las­kun jää­kä­ri Iiva­ri Elli­län hau­dal­le. Lou­nas­ta nau­tit­tiin ravin­to­la Meri­hel­mes­sä, mis­sä myös viral­li­nen toi­mi­kausi­ko­kous pidet­tiin.

Viral­li­nen ohjel­ma, ren­to hen­ki

Sukuseu­ra on rekis­te­röi­ty yhdis­tys, jon­ka toi­min­taa ohjaa yhdis­tys­la­ki, joten kokouk­sen viral­li­ses­sa osios­sa muun muas­sa valit­tiin seu­ral­le uusi puheen­joh­ta­ja sekä nimet­tiin hal­li­tus seu­raa­vien nel­jän vuo­den ajak­si. Viral­li­suu­des­ta huo­li­mat­ta sujui kokous ren­nos­sa hen­ges­sä, eikä äänes­tyk­siä hen­ki­lö­va­lin­nois­ta tar­vit­tu.

Sukuseu­ran puheen­joh­ta­jan viit­taa vii­mei­sim­mät vii­si vuot­ta har­teil­laan kan­ta­nut, jo toi­sen pol­ven sukuseu­ra-aktii­vi Mark­ku Toi­vo­la, halusi luo­pua teh­tä­väs­tään, ja seu­ran uudek­si puheen­joh­ta­jak­si nimet­tiin Heik­ki Elli­lä.

Men­nyt­tä ker­ra­tes­saan Mark­ku Toi­vo­la muun muas­sa muis­te­li sukuseu­ran perus­ta­mi­sen aiko­ja 1960 -luvul­la.

–Ihmet­te­lin, kuka mah­toi­kaan olla isä­ni luo­na kyläil­lyt mies, joka jut­te­li suvus­ta ja sukuseu­ran perus­ta­mi­ses­ta. Myö­hem­min sel­vi­si, että kysees­sä oli kui­va­nie­me­läi­nen kan­san­edus­ta­ja Han­nes Paa­so, jon­ka myö­tä­vai­ku­tuk­sel­la ensim­mäi­nen suku­ta­paa­mi­nen sit­ten jär­jes­tet­tiin.

Hil­jal­leen myös Toi­vo­la itse ohjau­tui mukaan sukuseu­ran toi­min­taan, mikä alkuun pääs­tyä vei­kin muka­naan.

– Sukuseu­ras­sa toi­mi­mi­sen myö­tä on tie­toa tämän moni­sa­ta­vuo­ti­sen suvun his­to­rias­ta ja asiois­ta ker­ty­nyt pal­jon enem­män kuin minul­la sitä muu­toin voi­si olla, hän ker­tai­li.

Toi­vo­lan puheen­joh­ta­ja­kau­del­la on sukuseu­ral­le muun muas­sa perus­tet­tu oma inter­net-sivus­to, jon­ka kehit­tä­mi­ses­tä on vas­tan­nut Heik­ki Elli­lä, sekä kehi­tet­ty oma pins­si, johon suvun puu­merk­ki on tal­len­net­tu.

Puu­merk­ki on suvun pii­ris­sä säi­ly­nyt aina niil­tä ajoil­ta asti, kun luku- ja kir­joi­tus­tai­toa ei maa­seu­dul­la juu­ri kukaan hal­lin­nut. Tuol­loin eri talo­jen omai­suus mer­kit­tiin puu­mer­kein, joi­hin suvun jat­kues­sa sit­ten lisät­tiin uusia saka­roi­ta uusien suku­pol­vien toi­mes­ta. Vie­lä kir­joi­tus­tai­don yleis­tyes­sä­kin tapa jon­kin aikaa jat­kui, min­kä ansios­ta esi­mer­kik­si Elli­län suvun puu­merk­ke­jä edel­leen­kin muun muas­sa raken­nus­ten kivi­ja­lois­ta on löy­det­tä­vis­sä.

Sukuseu­ran kun­nia­kir­ja luo­vu­tet­tiin täl­lä ker­taa Pent­ti Elli­läl­le (vasem­mal­la). Kuk­ka­kim­pul­la muis­tet­tiin myös päät­ty­neel­lä kau­del­la seu­ran sih­tee­ri­nä toi­mi­nut­ta Irja Save­laa, joka valit­tiin sukuseu­ran uuteen­kin hal­li­tuk­seen. Kes­kel­lä väis­ty­vä puheen­joh­ta­ja Mark­ku Toi­vo­la.