Seu­ra­kun­ta-yhty­mä raken­taa ja remon­toi – Yli-Iin uusil­le toi­mi­ti­loil­le varat­tu rei­lu mil­joo­na euroa

Tarveselvitysvaiheessa investointisuunnitelmassa ovat muun muassa Kiimingin seurakuntakeskuksen peruskorjaus, 3,05 miljoonaa euroa ja Kiimingin kirkon peruskorjaus 1,05 miljoonaa.

Oulun seu­ra­kun­tayh­ty­mä on varau­tu­nut inves­toin­ti­suun­ni­tel­mas­saan vuo­sil­le 2019–2021 muun muas­sa vuon­na Kii­min­gin Suve­lan lei­ri­kes­kuk­sen piha-aluei­den 300 000 euron inves­toin­tiin, joka toteu­te­taan vuo­den 2019 aika­na. Ensi vuo­del­le on varat­tu 100 000 euroa Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen jul­ki­si­vu­jen uusi­mi­sen lop­puun saat­ta­mi­sek­si.

Suun­nit­te­lu­vai­hees­sa ole­vat Yli-Iin uudet toi­mi­ti­lat ovat saa­neet 1,05 mil­joo­naa euroa.

Han­ke toteu­te­taan suun­ni­tel­mien mukaan pää­osin vuo­si­na 2020–2021.

Hau­ki­pu­taan Ison­nie­meen raken­net­ta­va meren­ran­ta-lei­ri­kes­kus on niin ikään suun­nit­te­lu­vai­hees­sa. Sen kus­tan­nusar­vio on 2,85 mil­joo­naa euroa, ja raken­ta­mi­nen ajoit­tuu pää­asias­sa vuo­del­le 2020. Tavoi­te­ai­ka­tau­lu lei­ri­kes­kuk­sen val­mis­tu­mi­sel­le Iso­nie­mes­sä on tam­mi­kuu 2021.

Han­ke­suun­nit­te­lu­vai­hees­sa ole­vil­le Hau­ki­pu­taan ja Kii­min­gin kirk­ko­jen av-tek­nii­kan perus­pa­ran­nuk­sil­le on varat­tu molem­mil­le 150 000 euroa vuo­del­le 2020.

Tar­ve­sel­vi­tys­vai­hees­sa inves­toin­ti­suun­ni­tel­mas­sa ovat muun muas­sa Kii­min­gin seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen perus­kor­jaus, 3,05 mil­joo­naa euroa ja Kii­min­gin kir­kon perus­kor­jaus 1,05 mil­joo­naa euroa sekä Kel­lon seu­ra­kun­ta­ta­lon perus­kor­jaus 1,47 mil­joo­naa euroa.