Kor­jaus jut­tuun Ollin­kor­ven tuu­li­voi­ma­lois­ta

Iin Ollin­kor­ven tuu­li­voi­ma­puis­tos­ta jär­jes­te­tään info-tilai­suu­det Iin Mic­ro­po­lik­ses­sa maa­nan­tai­na 7.1. ja tiis­tai­na 8.1. kel­lo 18 alkaen. Ran­ta­poh­jas­sa uuti­soi­tiin tors­tai­na, että tilai­suu­det ovat kel­lo 10.

Iin Ollin­kor­ven tuu­li­voi­ma­puis­to on uudel­leen käyn­nis­ty­mäs­sä 50 tuu­li­voi­ma­lan hank­kee­na. Hank­keen taka­na ole­va Ilma­tar Wind­power Oyj suun­nit­te­li kah­dek­san tuu­li­voi­ma­lan raken­ta­mis­ta Iihin jo vuon­na 2015.

– Tuol­loin han­ke­ke­hi­tys jou­dut­tiin kes­keyt­tä­mään, kos­ka tuu­li­voi­ma-alan tule­vai­suus oli epä­var­maa. Tek­no­lo­gi­sen kehi­tyk­sen myö­tä ja ilmas­to­ta­voit­tei­den sel­key­dyt­tyä pys­tym­me taas kehit­tä­mään han­ket­ta, ker­too han­ke­ke­hi­tys­joh­ta­ja Pent­ti Itko­nen Ilma­tar Wind­powe­ris­ta.

50 tuu­li­voi­ma­lan tuu­li­voi­ma­puis­ton suun­nit­te­lua­lue sijait­see Olha­van kylän kaak­kois­puo­lel­la met­sä­ta­lous­a­lu­eel­la.
– Alue on tuu­lio­lo­suh­teil­taan todel­la hyvä. Suun­nit­te­lum­me läh­tö­koh­ta­na on riit­tä­vät, kah­den kilo­met­rin etäi­syy­det asu­tuk­seen, Itko­nen ker­too.

Suun­ni­tel­lul­la Ollin­kor­ven tuu­li­voi­ma­puis­ton alu­eel­la on jopa sato­ja maa­no­mis­ta­jia. Ilma­tar jär­jes­tää ensi maa­nan­tai­na ja tiis­tai­na kel­lo 18 Iin Mic­ro­po­lik­ses­sa tilai­suu­det, jois­sa esi­tel­lään han­ket­ta. Tilai­suuk­sis­sa voi myös alle­kir­joit­taa alu­eel­le maan­vuo­kra­so­pi­muk­sia.

Ilmat­ta­ren tavoit­tee­na on saa­da hank­keen luvi­tus val­miik­si vuo­den 2020 lop­puun men­nes­sä ja aloit­taa puis­ton raken­ta­mi­nen vuon­na 2021.