Alue­kult­tuu­ri nos­taa esiin aito­ja vah­vuuk­sia, ihmi­siä ja tarinoita

Oulun kulttuurijohtaja Samu Forsblomin mielestä on upea havaita, että erilaiset kaupunginosatapahtumat luovat ympärilleen yhteishenkeä ja kohottavat yhteisöllisyyden tunnetta. 

Oulun kult­tuu­ri­joh­ta­ja Samu Fors­blom myön­tää, että taan­noi­nen kun­ta­lii­tos aiheut­ti sen, että kult­tuu­ri- ja tapah­tu­ma-avus­tuk­set eivät seu­ran­neet liit­ty­vien kun­tien muka­na Oulun pot­tiin. Laa­jen­tu­nees­sa ken­täs­sä men­tiin enti­sen Oulun avus­tus­mää­ril­lä. – Muun muas­sa tämä sekä jot­kin raken­teel­li­set ongel­mat ovat rasit­ta­neet näi­tä vuo­sia, hän sanoo. Nyt kult­tuu­ria­lan teke­mis­tä Oulus­sa mää­rit­tää Euroo­pan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­han­ke, joka on Fors­blo­min mukaan mer­kit­tä­vä mah­dol­li­suus selkeään… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus