Paran­tu­nut työl­li­syys näkyy var­hais­kas­va­tus­paik­ko­jen kysyn­tä­nä

Varhaiskasvatuspaikkapalapeliä on saatu järjestellä ahkerasti työllisyyden parantumisen tuoman päivähoitopaikkojen kysynnän myötä kaikkialla Rantapohjan alueella.

Iis­sä on parem­pi työl­li­syys­ti­lan­ne kuin vuo­si­kym­me­niin. Se on näky­nyt vii­me syk­sys­tä asti kas­va­nee­na päi­vä­hoi­to- eli var­hais­kas­va­tus­paik­ko­jen kysyn­tä­nä.– Tilan­ne on aika tiuk­ka var­hais­kas­va­tus­paik­ko­jen suh­teen niin kun­nal­li­sel­la kuin yksi­tyi­sel­lä­kin puo­lel­la, ker­too kun­nan var­hais­kas­va­tus­joh­ta­ja Vir­pi Uute­la.

Kun­ta on vas­tan­nut tar­pee­seen muun muas­sa perus­ta­mal­la mää­rä­ai­kai­sen 21-paik­kai­sen lap­si­ryh­män Hami­nan päi­vä­ko­tiin. Tilat jär­jes­tyi­vät, kun aamu- ja ilta­päi­vä­toi­min­ta siir­tyi väliai­kai­ses­ti Hami­nan kou­lun mui­hin tiloi­hin.

Vuo­ro­hoi­don tar­ve lisään­tyi

Väliai­kai­sen ryh­män myö­tä Hami­nan päi­vä­ko­din enti­siä ja uusia lap­sia jaet­tiin uudel­leen toi­mi­viin ikä­ryh­miin. Näin alle 3-vuo­tiai­ta ja vuo­ro­hoi­to­lap­sia on voi­tu sijoit­taa kou­lun vie­res­sä ole­viin Hami­nan päi­vä­ko­din tiloi­hin. Vuo­ro­hoi­toa jär­jes­te­tään Iin kes­kus­tan alu­eel­la kun­nal­li­sis­ta päi­vä­ko­deis­ta vain Hami­nas­sa. Lisäk­si vuo­ro­hoi­toa jär­jes­te­tään Kui­va­nie­men päi­vä­ko­dis­sa.

Sekä vuo­ro­hoi­don että alle 3-vuo­tiai­den paik­ko­jen tar­ve ker­to­vat nekin paran­tu­nees­ta työl­li­syys­ti­lan­tees­ta. Vuo­ro­hoi­dos­sa on Iis­sä noin 30–40 las­ta.
– Tar­ve on kui­ten­kin vaih­te­le­vaa, joten sen jär­jes­tä­mi­nen on hyvin haas­ta­vaa. Osa lapis­ta saat­taa tar­vi­ta ilta­hoi­toa vaik­ka­pa vain ker­ran kuu­kau­des­sa. Kun­nal­la on vel­vol­li­suus se jär­jes­tää, Uute­la sanoo.

Ala­ran­nan päi­vä­ko­ti kun­nal­le

Hami­nan mää­rä­ai­kai­nen lap­si­ryh­mä on toi­min­nas­sa hei­nä­kuun lop­puun saak­ka. Sen jäl­keen Hami­nan kou­lul­ta ei löy­dy tilo­ja päi­vä­ko­din tar­pei­siin. Ope­tus- ja var­hais­kas­va­tus­lau­ta­kun­ta onkin päät­tä­nyt sel­vit­tää Ala­ran­nan enti­sen päi­vä­ko­din tilo­jen otta­mi­sen takai­sin kun­nan var­hais­kas­va­tus­pal­ve­lui­den käyt­töön.

Iin kun­nan var­hais­kas­va­tus­joh­ta­ja Vir­pi Uute­la tote­aa var­hais­kas­va­tus­paik­ka­ti­lan­teen ole­van tiuk­ka.

Kun­ta sul­ki Ala­ran­nan Sort­tee­rin­tiel­lä sijait­se­van päi­vä­ko­din hei­nä­kuun 2017 lopus­sa. Nykyi­sin tilois­sa toi­mii yksi­tyi­sen Tou­hu­la-yhtiön Met­sä­täh­ti-päi­vä­ko­ti. Ope­tus- ja var­hais­kas­va­tus­lau­ta­kun­ta on val­tuut­ta­nut Uute­lan irti­sa­no­maan vuo­kra­so­pi­muk­sen yksi­tyi­sen päi­vä­ko­din kans­sa.

Var­hais­kas­va­tuk­sen tilan­tar­pee­seen vai­kut­taa myös Iin kun­nan­val­tuus­ton pää­tös aloit­taa tänä vuon­na avoin var­hais­kas­va­tus­toi­min­ta. Sii­nä koti­hoi­dos­sa ole­vil­le lap­sil­le tar­jo­taan var­hais­kas­va­tus­ta osa-aikai­ses­ti esi­mer­kik­si muu­ta­ma tun­ti muu­ta­ma­na päi­vä­nä vii­kos­sa.
– Vie­lä ei ole pää­tet­ty, mis­sä tilois­sa ja mil­loin tar­kal­leen avoin var­hais­kas­va­tus aloi­te­taan, mut­ta alus­ta­van suun­ni­tel­man mukaan elo­kuus­sa 2019. Kun­ta­lais­ten toi­vei­ta avoi­men var­hais­kas­va­tuk­sen sisäl­lös­tä on kysyt­ty net­ti­ky­se­lyl­lä, jon­ka lisäk­si Iin alu­een van­hem­mat ry jär­jes­tää tilai­suu­den aihees­ta, Uute­la ker­too.

Iis­sä oli tam­mi­kuun tilas­ton mukaan kun­nal­li­ses­sa var­hais­kas­va­tuk­ses­sa yhteen­sä 377 las­ta. Heis­tä 296 on kun­nal­li­sis­sa päi­vä­ko­deis­sa, 30 ryh­mä­per­he­päi­vä­ko­deis­sa ja 51 per­he­päi­vä­hoi­dos­sa.

Var­hais­kas­va­tus­pai­kan haki­joi­ta on jonos­sa noin 17.
– Hake­mus­ten käsit­te­ly­ajat ovat pysy­neet nel­jän kuu­kau­den laki­sää­tei­sen mää­rä­ajan puit­teis­sa. Huol­ta­jil­le ei kui­ten­kaan ole voi­tu tar­jo­ta paik­kaa toi­vea­jan­koh­das­ta alkaen, vaan jär­jes­te­lyi­hin on jou­dut­tu käyt­tä­mään useam­pia kuu­kausia.

Uusi yksi­tyi­nen päi­vä­ko­ti tulos­sa Lies­har­juun

Iis­sä on lap­sia jonos­sa var­hais­kas­va­tuk­seen myös yksi­tyi­sel­lä puo­lel­la.

– Meil­lä on täl­lä het­kel­lä jonos­sa noin kym­me­nen las­ta. Jat­ku­vas­ti tulee kyse­ly­jä pai­kois­ta, ker­too Iin Tou­hu­la-päi­vä­ko­tien joh­ta­ja Tui­ja Ali­kos­ki.

Ali­kos­ki perus­ti Tik­kas­ko­dit Oy:n elo­kuus­sa 2013. Vii­me mar­ras­kui­sen lii­ke­toi­min­ta­kau­pan jäl­keen hän on jat­ka­nut Tou­hu­lan Iin päi­vä­ko­tien joh­ta­ja­na.

Mikä­li van­hem­mat valit­se­vat lap­sel­le yksi­tyi­sen päi­vä­hoi­don, mak­se­taan sii­tä Iis­sä Kelan yksi­tyi­sen hoi­don tuen lisäk­si kun­ta­li­sää. Iin kun­ta otti vuo­si siten käyt­töön myös yksi­tyi­sen hoi­don tuen sisa­rus­li­sän yksi­tyi­seen päi­vä­ko­ti­hoi­toon.

Yksi­tyi­ses­sä var­hais­kas­va­tuk­ses­sa oli jou­lu­kuun tilas­to­jen mukaan Iis­sä yhteen­sä 200 las­ta.

Uusi päi­vä­ko­ti val­mis­tuu kesäl­lä

Mar­ras­kuus­sa Tou­hu­la-kon­ser­niin siir­ty­nyt enti­nen Tik­kas­ko­dit Oy on suu­rin Iin nel­jäs­tä yksi­tyi­ses­tä päi­vä­ko­dis­ta.

– Tou­hu­laan kuu­luu Iis­sä kol­me­ryh­mäi­nen Tik­ka­set Tik­ka­sen­har­jus­sa ja kak­si­ryh­mäi­nen Met­sä­täh­ti Ala­ran­nal­la. Yhteen­sä näis­sä on noin sata las­ta, ker­too Ali­kos­ki.

Kesäl­lä Tou­hu­lal­le val­mis­tuu kol­me­ryh­mäi­nen päi­vä­ko­ti Har­jun­täh­ti Iin Lies­har­juun.

Yksi­tyi­nen päi­vä­ko­ti Har­jun­täh­ti val­mis­tuu kesäl­lä Har­jun­ku­jal­le.

– Tik­kas­ko­deil­la on ollut varaus päi­vä­ko­dil­le Lies­har­jus­ta jo vuo­des­ta 2015. Olem­me seu­ran­neet, mil­loin on oikea aika alkaa raken­taa sitä. Kevääl­lä teim­me raken­ta­mis­pää­tök­sen jo ennen kuin lii­ke­toi­min­ta­kau­pas­ta oli tie­toa­kaan, Ali­kos­ki ker­too.

Lies­har­juun on kaa­voi­tet­tu 80 tont­tia, jois­ta noin 20 on raken­net­tu.
– Vaik­kei alue ole vie­lä val­miik­si raken­net­tu, on päi­vä­ko­ti siel­lä hyväl­lä pai­kal­la ihmis­ten liik­ku­mis­ta aja­tel­len.

Sijain­ti tär­kein valin­ta­pe­rus­te

Iin Tou­hu­la-päi­vä­ko­deis­ta Met­sä­täh­ti on luon­to­pai­not­tei­nen, Tik­ka­set lii­kun­ta­pai­not­tei­nen ja tule­va Har­jun­täh­ti seik­kai­lu­pai­not­tei­nen.

– Har­jun­täh­teen tulee muun muas­sa sisäl­le kii­pei­ly­sei­nä, puo­la­pui­ta, köy­siä ja ren­kai­ta. Osa aida­tus­ta pihas­ta jää luon­non­ti­lai­sek­si, Ali­kos­ki luet­te­lee.

Tik­ka­sen lii­kun­ta­pai­not­tei­suus näkyy esi­mer­kik­si sii­nä, että päi­vä­ko­ti­las­ten luva­taan liik­ku­van kak­si tun­tia päi­väs­sä.
– Van­hem­mil­le lap­sil­le on tulos­sa aktii­vi­suus­ran­nek­keet, jois­ta myös van­hem­mat pää­se­vät seu­raa­maan las­ten­sa liik­ku­mis­ta.

Las­ten lii­kun­ta­mah­dol­li­suu­det ovat­kin Ali­kos­ken mukaan tär­kei­tä päi­vä­hoi­toi­käis­ten las­ten van­hem­mil­le.
– Tär­kein päi­vä­ko­din valin­ta­pe­rus­te on usein sijain­ti. Toi­se­na tulee mones­ti lii­kun­nan mer­ki­tys. Van­hem­mat kiin­nit­tä­vät nyky­päi­vä­nä huo­mio­ta myös päi­vä­ko­din tar­joa­maan ruo­kaan. Meil­lä on oma keit­tiö, jos­sa teem­me ruu­at koti­mai­sis­ta raa­ka-aineis­ta. Van­hem­mat ovat välil­lä kysy­neet resep­te­jä.

Hyvä työl­li­syys­ti­lan­ne näkyy myös yksi­tyi­sis­sä päi­vä­ko­deis­sa, ker­too Iin Tou­hu­la-päi­vä­ko­tien joh­ta­ja Tui­ja Ali­kos­ki. Pala­pe­liä kokoa­mas­sa Nii­la, Ver­ne­ri ja Vee­ra.

Tou­hu­la-päi­vä­ko­dit ovat pyr­ki­neet vas­taa­maan vuo­ro­hoi­don tar­pee­seen.
– Muu­ta­ma per­he tar­vit­see ilta­hoi­toa, joten olen itse töis­sä kah­te­na ilta­na seit­se­mään Met­sä­täh­des­sä. Muu­toin päi­vä­ko­tim­me toi­mi­vat aamu­kuu­des­ta vii­teen, Ali­kos­ki ker­too.

Lähes kaik­ki Ran­ta­poh­jan alu­een hoi­to­pai­kat täyn­nä

Hau­ki­pu­taal­la, Kel­los­sa, Mar­tin­nie­mes­sä, Kii­min­gis­sä, Jää­lis­sä, Yli-Iis­sä ja Yli­kii­min­gis­sä lähes kaik­ki päi­vä­hoi­to­pai­kat ovat täyn­nä. Vii­me aiko­jen parem­pi työl­li­syys­ti­lan­ne on sel­väs­ti lisän­nyt hoi­don tar­vet­ta.

– Kysei­sel­lä alueil­la myös yksi­tyi­set päi­vä­ko­dit ovat täyn­nä. Yksi­tyi­sil­lä per­he­päi­vä­hoi­ta­jil­la voi olla vie­lä muu­ta­ma paik­ka vapaa­na, ker­too var­hais­kas­va­tuk­sen pal­ve­luoh­jauk­sen tii­mi­vas­taa­va Marian­ne Kok­ko­mä­ki.

Lap­sil­le on jou­dut­tu tar­joa­maan Oulun Ran­ta­poh­jan alu­eel­la hoi­to­paik­ko­ja myös kau­em­paa kotoa, esi­mer­kik­si van­hem­pien työ­mat­ko­jen var­rel­ta.
– Kii­reel­li­sis­sä hake­muk­sis­sa pyrim­me jär­jes­tä­mään hoi­to­pai­kan kah­den vii­kon kulues­sa. Muu­ten hake­mus­ten käsit­te­ly voi kes­tää nel­jä kuu­kaut­ta, Kok­ko­mä­ki sanoo.

Kysyn­tään rea­goi­tu

Oulun poh­joi­sen alu­een alue­pääl­lik­kö Pir­jo Koret ker­too, hänen alu­eel­laan eli Hau­ki­pu­taal­la, Raja­ky­läs­sä ja Rita­har­jus­sa on pys­tyt­ty jon­kin ver­ran vas­taa­maan lisään­ty­nee­seen kysyn­tään.

– Olem­me pys­ty­neet lisää­mään hie­man resurs­sia. Olem­me aukais­seet muu­ta­mia uusia ryh­miä ja pal­kan­neet lisä­vah­vis­tus­ta niin, että eri­tyi­sen tuen tar­pees­sa ole­vat lap­set eivät jää huo­mioi­mat­ta.

Uusia tilo­ja ei nyt ilmen­neen kysyn­nän aika­na ole poh­joi­sen alu­eel­la otet­tu käyt­töön. Suu­rin kysyn­tä pai­kois­ta on uusil­la asu­tusa­lueil­la kuten esi­mer­kik­si Län­si­tuu­len ja Rita­har­jun alu­eel­la.

Kaik­ki eivät poh­joi­sel­la alu­eel­la­kaan saa päi­vä­hoi­to­paik­kaa siel­tä mis­tä haluai­si­vat. Tie­to päi­vä­hoi­to­pai­kas­ta voi tul­la myös mel­ko myö­hään.
– Nyt on aika nor­maa­li tilan­ne, että tie­don pai­kas­ta saa vas­ta viik­koa ennen hoi­to­pai­kan tar­vet­ta. Jos päi­vä­hoi­to­pai­kan saa kau­em­paa, jät­tää osa siir­toa­no­muk­sen. Näin voi hakea syk­syl­lä las­ten kou­luun­läh­te­mi­sen myö­tä vapau­tu­via paik­ko­ja, Koret sanoo.