Punai­nen Ris­ti kou­lut­ti ystä­viä Hau­ki­pu­taal­la

Jopa joka vii­des suo­ma­lai­nen tun­tee itsen­sä yksi­näi­sek­si, aina­kin toi­si­naan. Yksi­näi­syys voi tun­tua näky­mät­tö­myy­del­tä, tyh­jyy­del­tä tai se voi ilme­tä jopa fyy­si­se­nä kipu­na. Punai­nen Ris­ti vas­taa haas­tee­seen lie­vit­tää yksi­näi­syyt­tä kou­lut­ta­mal­la ja välit­tä­mäl­lä ystä­viä toi­sen ihmi­sen seu­raa kai­paa­vil­le.

Punai­nen Ris­ti jär­jes­ti ystä­vä­toi­min­nan kurs­sin vapaa­eh­toi­sil­le Hau­ki­pu­taal­la Poin­tis­sa lau­an­tai­na. Muka­na oli kym­men­kun­ta osa­not­ta­jaa, jot­ka ker­toi­vat ryh­ty­vän­sä innol­la ystä­vik­si tar­vit­si­joil­le. Osal­le ystä­vä- tai muu vapaa­eh­tois­toi­min­ta oli jo entuu­des­taan tut­tua.

Ystä­vä­toi­min­taan ja yleen­sä­kin vapaa­eh­tois­työ­hön innos­taa halu aut­taa – omal­la toi­min­nal­la voi tuot­taa pal­jon iloa toi­sel­le ihmi­sil­le. Iloa antaes­sa sitä saa myös itseen.

Ystä­vä­toi­min­ta on taval­lis­ten ihmis­ten vapaa­eh­tois­toi­min­taa. Ystä­vä­toi­min­nan kurs­sin käy­nyt voi toi­mia Punai­sen Ris­tin vapaa­eh­toi­se­na ikäih­mi­sen, nuo­ren tai min­kä ikäi­sen tahan­sa ystä­vä­nä, vaik­ka kotiäi­dil­le, joka kai­paa jut­te­lu­ka­ve­ria arjen kes­kel­lä.

Ystä­vät tapaa­vat toi­si­aan ja viet­tä­vät aikaa heil­le itsel­leen sopi­val­la taval­la esi­mer­kik­si kah­vi­tel­len tai ulkoil­len. Tapaa­mis­ker­rois­ta sovi­taan, ja ne voi­vat vaih­del­la.

– Ystä­vä­toi­min­taan mukaan läh­te­vät mää­rit­te­le­vät itse, miten pal­jon ystä­vä­toi­min­ta voi vie­dä aikaa. Joil­le­kin sopii tapaa­mi­nen esi­mer­kik­si ker­ran kah­des­sa vii­kos­sa ja toi­sel­le ker­ran vii­kos­sa. Koh­taa­mi­set voi­vat olla myös ker­ta­luon­tei­sia, ker­toi sosi­aa­li­pal­ve­lusuun­nit­te­li­ja Pau­lii­na Rasin­kan­gas Punai­sen Ris­ti Oulun pii­ris­tä.

Hau­ki­pu­taan kou­lu­tuk­ses­sa käy­tiin läpi ystä­vä­toi­min­taan liit­ty­viä perus­asioi­ta. Jat­ko­kurs­sit ovat myös mah­dol­li­sia, ja lisäk­si vapaa­eh­toi­set saa­vat apua ja tukea toi­min­taan­sa.

 

Ystä­vä kuun­te­lee ja kan­nus­taa

Ystä­vä­toi­min­nan kou­lut­ta­ja Meri Ilves­vii­ta opas­ti kurs­si­lai­sia, että ystä­vät toi­mi­vat ystä­vi­nä, hoi­to­vas­tuu asiak­kaas­ta on aina ammat­ti­hen­ki­lös­töl­lä. Tär­kein­tä ystä­vä­toi­min­nas­sa on, että kuun­te­lee, ymmär­tää ja kan­nus­taa.

Ystä­vä voi olla muka­na kave­ri­na kaup­pa­reis­suil­la tai yhdes­sä voi­daan käy­dä kir­jas­tos­sa, elo­ku­vis­sa tai muis­sa har­ras­tuk­sis­sa, tai ystä­vän kans­sa voi jutel­la ja kah­vi­tel­la tämän koto­na. Ystä­vä­toi­min­nas­sa muka­na ole­vil­la on vai­tio­lo­vel­vol­li­suus ja ystä­vyys perus­tuu luot­ta­muk­seen.

Ystä­vän teh­tä­viin ei kuu­lu sii­vous, las­ten­kait­sen­ta tai esi­mer­kik­si auton­kul­jet­ta­ja­na ole­mi­nen.

Vapaa­eh­toi­ses­sa ystä­vä­toi­min­nas­sa muka­na ole­vien on tär­ke­ää pitää huol­ta myös omas­ta jak­sa­mi­ses­ta. Hyviä peri­aat­tei­ta on muis­taa, että vapaa­eh­tois­toi­min­nal­la ei rat­kais­ta kaik­kia ongel­mia ja mur­hei­ta eikä autet­ta­van hyvin­voin­ti ole kos­kaan vapaa­eh­toi­sen vas­tuul­la. Riit­tää, kun toi­mii taval­li­sen ihmi­sen tai­doin ja on omal­la taval­laan tuke­na ja ystä­vä­nä toi­sel­le.

Punai­nen Ris­ti jär­jes­tää ystä­vä­toi­min­nan kurs­se­ja ja jat­ko­kurs­se­ja. Vapaa­eh­toi­set saa­vat tar­vit­taes­sa apua ja tukea toi­min­taan­sa.

 

Ystä­viä tar­vi­taan kipe­räs­ti

Yksi­näi­syys ja ystä­vien tar­ve on lisään­ty­nyt kai­ken ikäis­ten kes­kuu­des­sa, poh­dit­tiin Hau­ki­pu­taan kou­lu­tuk­ses­sa. Syy­nä voi olla osin myös net­ti­maa­il­ma, johon sul­keu­du­taan yksik­seen nel­jän sei­nän sisäl­le. Net­ti ei kui­ten­kaan kor­vaa kas­vo­tus­ten tapah­tu­vaa kans­sa­käy­mis­tä.

Kyläi­ly­kult­tuu­ri on myös muut­tu­nut, enää ei pis­täy­dy­tä naa­pu­riin tai tut­ta­vien luok­se kylään kuten ennen aikaan. Jokin aika sit­ten kyläyh­dis­tyk­sis­sä toteu­tet­tu Kylä­luu­ta-kam­pan­ja oli muka­va, sii­nä vie­tiin luu­taa talos­ta taloon, samal­la vaih­det­tiin kuu­lu­mi­sia ja tutus­tut­tiin toi­siin kylä­läi­siin.

Punai­sen Ris­tin ystä­vien väli­tys tapah­tuu yhtys­hen­ki­lön kaut­ta. Punai­sen Ris­tin Hau­ki­pu­taan osas­tos­sa ystä­vä­toi­min­nan välit­tä­jä on itse­kin vapaa­eh­toi­se­na toi­mi­va Mar­jo Salo­maa, jol­le voi ilmoit­taa, mikä­li toi­voo vapaa­eh­toi­ses­ta ystä­vää. Säh­kö­pos­tio­soi­te on sprystavatoimintahaukipudas@gmail.com

Punai­sen Ris­tin Hau­ki­pu­taan osas­ton ystä­vä­toi­min­taan kuu­luu myös joka vii­kon tiis­tai­na Poin­tis­sa (Revon­tie 13) kel­lo 13.–14.30 jär­jes­tet­tä­vä pori­na­pii­ri, jota vetää Pir­jo Han­he­la.