Seu­ra­kun­tien uudet luot­ta­mus­hen­ki­löt valit­tu

Linnea Vengasaho ja Anna-Loviisa Lohi äänestivät ensimmäistä kertaa elämässään seurakuntavaaleissa ja ylipäätään vaaleissa. Äänioikeus seurakuntavaaleissa oli 16 vuotta täyttäneillä. Linnea äänesti sunnuntana Haukiputaan kirkossa, kaverina ollut Anna-Loviisa oli äänestänyt jo aiemmin Taivalkoskella. Ehdokkaan valinnassa molempia auttoi vaalikone.

Seu­ra­kun­tien uudet luot­ta­mus­hen­ki­löt tule­val­le neli­vuo­tis­kau­del­le 2019–2022 on valit­tu.  Äänes­ty­sak­tii­vi­suus las­ki edel­li­siin vaa­lei­hin ver­rat­tu­na kaut­taal­taan, myös Oulun seu­ra­kun­nis­sa. Iin seu­ra­kun­nas­sa sen sijaan äänes­ty­sak­tii­vi­suus nousi hie­man.

Äänes­tys­pro­sent­ti oli Oulun seu­ra­kun­nis­sa 12,3 kun se edel­li­sis­sä vaa­leis­sa oli 12,6. Iin seu­ra­kun­nas­sa äänes­tä­mäs­sä kävi 16,4 pro­sent­tia äänioi­keu­teuis­ta, kun edel­lis­vaa­leis­sa luku oli 14,6.

Oulus­sa valit­tiin jäse­net ylin­tä pää­tös­val­taa käyt­tä­vään Oulun seu­ra­kun­tayh­ty­män kirk­ko­val­tuus­toon. Samal­la valit­tiin luot­ta­mus­hen­ki­löt seu­ra­kun­tien omiin seu­ra­kun­ta­neu­vos­toi­hin, jot­ka joh­ta­vat pai­kal­li­ses­ti seu­ra­kun­tien toi­min­taa. Ehdok­kai­ta oli kah­del­la eri lis­tal­la ja äänes­tä­mi­nen tapah­tui kah­del­la eri lipul­la. Ehdol­la saat­toi olla sekä kirk­ko­val­tuus­ton että seu­ra­kun­ta­neu­vos­toon.

Iis­sä valit­tiin ainoas­taan jäe­se­net Iin seu­ra­kun­nan kirk­ko­val­tuus­toon.

Uusia kas­vo­ja on tulos­sa luot­ta­mus­teh­tä­viin niin Hau­ki­pu­taal­la, Kii­min­gis­sä kuin Iis­sä­kin.  Valit­tu­jen luot­ta­mus­hen­ki­löi­den kes­ki-ikä on yli 51 vuot­ta, mut­ta myös uusia nuo­ria päät­tä­jiä on astu­mas­sa kehiin.

Käl­kä­jä ääni­ha­ra­va Kii­min­gis­sä

Yli-Iin ja Yli­kii­min­gin alu­eet siir­re­tään Oulu­joen seu­ra­kun­nas­ta Kii­min­gin seu­ra­kun­taan vuo­den 2019 alus­ta lukien.  Nyt käy­dyis­sä vaa­leis­sa yli-iiläi­set, yli­kii­min­ki­läi­set ja kii­min­ki­läi­set äänes­ti­vät  Kii­min­gin seu­ra­kun­nan lis­toil­la ole­via ehdok­kai­ta Oulun seu­ra­kun­tayh­ty­män yhtei­seen kirk­ko­val­tuus­toon ja Kii­min­gin seu­ra­kun­nan seu­ra­kun­ta­neu­vos­toon.

Kii­min­gin seu­ra­kun­nan alu­eel­ta yhtei­seen kirk­ko­val­tuus­toon pää­see kuusi edus­ta­jaa. Ääni­ha­ra­va­na ja uute­na ehdok­kaa­na val­tuus­toon nousi kii­min­ki­läi­nen sosio­no­mi Mik­ko Käl­kä­jä 381 äänel­lä Kris­til­li­sen perus­ar­vo­jen puo­les­ta -ehdo­kas­lis­tal­ta. Uusi­na kirk­ko­val­tuu­tet­tui­na aloit­ta­vat val­tuus­toon nuo­rim­pi­na edus­ta­ji­na kii­min­ki­läi­nen 18-vuo­tias opis­ke­li­ja  Kal­le Pyky (129 ään­tä) ja 19-vuo­tias yli­kii­min­ki­läi­nen myy­jä ja opis­ke­li­ja Toni Holap­pa (122 ään­tä). Yli­kii­min­gis­tä yhtei­seen kirk­ko­val­tuus­toon valit­tiin myös työn­opet­ta­ja Heik­ki Mäki­kan­gas, joka jat­kaa val­tuu­tet­tu­na.

Yli-Iis­tä saa­tiin kak­si edus­ta­ja Oulun yhtei­seen kirk­ko­val­tuus­toon, he ovat eläk­keel­lä ole­va las­ten­hoi­ta­ja Kai­su Kor­te­sal­mi ja elä­ke­läi­nen Ahti Ala­ta­lo, jot­ka jat­ka­vat val­tuu­tet­tui­na.

Kii­min­gin seu­ra­kun­nan seu­ra­kun­ta­neu­vos­toon valit­tiin 14 edus­ta­jaa, jois­ta puo­let on uusia. Suu­rim­man ääni­mää­rän (143) kerä­si­vät kii­min­ki­läi­nen ter­vey­den­hoi­ta­ja ja kotiäi­ti Eli­na Tii­ro­la ja puhe­te­ra­peut­ti Saa­ra Pen­ti­käi­nen (131), jot­ka molem­mat jat­ka­vat luot­ta­mus­toi­mis­sa ja valit­tiin Kris­til­lis­ten perus­ar­vo­jen puo­les­ta -lis­tal­ta. Kol­man­nek­si eni­ten ääniä kerä­si Elä­vä seu­ra­kun­ta — lähel­lä ihmis­tä -lis­tal­ta uute­na ehdok­kaa­na  Toni Holap­pa (106).

Kuja­la uusi nimi Hau­ki­pu­taal­ta

Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­nas­ta  Oulun yhtei­seen kirk­ko­val­tuus­toon valit­tiin kuusi edus­ta­jaa, jois­ta kak­si on uut­ta. Kirk­ko­val­tuus­toon valit­tiin suu­rim­mal­la ääni­mää­räl­lä ja uute­na edus­ta­ja­na insi­nöö­ri Pek­ka Kuja­la, joka kerä­si 148 ään­tä Kris­til­lis­ten arvo­jen puo­les­ta -lis­tal­la.

Samal­ta ehdo­kas­lis­tal­ta kirk­ko­val­tuus­toon pon­nah­ti myös uute­na edus­ta­ja­na elä­ke­läi­nen Lau­ri Kouk­ka­ri 114 äänel­lä. Kirk­ko­val­tuus­tos­sa jat­ka­vat edel­leen tutut kas­vot sai­raan­hoi­ta­ja Tert­tu Iso­hoo­kana, sosio­no­mi Irja Lah­den­si­vu, muusikko,opiskelija Jan­ne Ala­kiut­tu ja kir­ves­mies Pek­ka Tak­ku­la. Hau­ki­pu­taa­lais­ten kirk­ko­val­tuu­tet­tu­jen kes­ki-ikä on 55 vuot­ta.

51-jäse­ni­ses­sä Oulun yhtei­ses­sä kirk­ko­val­tuus­tos­sa uusia val­tuu­tet­tu­ja on 24. Val­tuu­tet­tu­jen kes­ki-ikä on 57 vuot­ta.

Omaan pai­kal­li­seen Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­ta­neu­vos­toon valit­tiin 14 edus­ta­jaa. Heis­tä suu­rim­man ääni­mää­rän 99 kerä­si yrit­tä­jä Keith Hak­so Kris­til­li­sen arvo­jen puo­les­ta -ehdo­kas­lis­tal­ta.  Seu­ra­kun­ta­neu­vos­toon vali­tuis­ta vii­si on uusia. Seu­ra­kun­ta­neu­vos­ton jäse­nien kes­ki-ikä on 54 vuot­ta.

Iin kirk­ko­val­tuus­tos­sa yli puo­let uusia jäse­niä

Iin seu­ra­kun­nas­sa valit­tiin luot­ta­mus­hen­ki­löt 23-paik­kai­seen kirk­ko­val­tuus­toon. Vali­tuis­ta 12 on uusia. Valit­tu­jen val­tuu­tet­tu­jen kes­ki-ikä on 52 vuot­ta. Heis­tä nai­sia on 13 ja mie­hiä 10.

Iis­sä ääni­ha­ra­va oli Kris­til­lis­ten perus­ar­vo­jen puo­les­ta -lis­tal­ta valit­tu uusi ehdo­kas,  var­hais­kas­va­tuk­sen opet­ta­ja Jon­na Kla­si­la. Hän kerä­si 60 ään­tä. Vali­tuk­si tuli samal­ta lis­tal­ta myös uute­na ehdok­kaa­na dosent­ti Pek­ka Sipi­lä, joka sai vaa­lien toi­sek­si suu­rim­man ääni­mää­rän 49.

Uusi­na edus­ta­ji­na kirk­ko­val­tuus­toon valit­tiin Min­na Paak­ko­la, Esko Tur­ti­nen, Soi­li Tau­riai­nen, Oili Kale­va, Mika Juti­la, Heli-Han­ne­le Haa­pa­nie­mi, Sirk­ka-Lii­sa Tur­ti­nen, Meri­ta Mäen­pää, Satu Sas­si ja Jaak­ko Maa­nin­ka.

Kirk­ko­val­tuus­tos­sa jat­kaa suu­hy­gie­nis­ti Riit­ta-Lii­sa Ala­raa­sak­ka, joka sai vaa­leis­sa kol­man­nek­si eni­ten ääniä. Hän oli ehdol­la Koti­seu­ra­kun­nan puo­les­ta -lis­tal­la ja kerä­si 47 ään­tä.

Kirk­ko­val­tuus­tos­sa jat­ka­vat edel­leen myös Han­nu Kehus, Hil­ja Pauk­ke­ri, Jari-Juk­ka Joke­la, Kir­si­ma­ria Pako­nen, Pek­ka Kos­ke­la, Pent­ti Puo­lak­ka, Sai­la Paka­nen, Ant­ti Lapin­kan­gas, Mark­ku Vitik­ka ja Sal­me Kal­lio.

Hau­ki­pu­taan kir­kos­sa oli äänes­tä­jiä jonok­si asti heti kir­kon­me­no­jen jäl­keen ja seu­raa­va ryy­sis tuli puo­len­päi­vän jäl­keen. Vaa­li­toi­mit­si­joi­na Eija Olli­la, Pirk­ko Perk­kiö, Mau­no Han­he­la ja Pek­ka Kan­niai­nen. Äänes­tys­tu­lok­set ovat jo tie­dos­sa, mut­ta lopul­li­ses­ti ne vah­vis­te­taan kes­ki­viik­ko­na 21.11.