Ihmi­sen kokoi­nen eliit­ti­lu­kio 50 vuot­ta

Kii­min­gin lukion toi­min­ta pää­si alka­maan vuon­na 1968 tilois­sa, jot­ka nykyi­sin tun­ne­taan Joki­ran­nan kou­lu­na, ja ensim­mäi­set 17 yli­op­pi­las­ta val­mis­tui­vat opi­nah­jos­ta kevääl­lä 1971. Tuon ajan jäl­keen on run­saas­ti vet­tä ehti­nyt Kii­min­ki­joes­sa vir­ra­ta, ja lukios­ta­kin on tähän men­nes­sä val­mis­tu­nut yli­op­pi­laik­si kaik­ki­aan 2582 opis­ke­li­jaa. Lukio on his­to­rian­sa aika­na myös siir­ty­nyt Kuusa­mon­tien toi­sel­le puo­lel­le, kun uudet nime­no­maan lukio­ta var­ten raken­ne­tut…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus