Tie­to­vi­sa 22.11.2018

Kysy­myk­set
1. Min­kä urhei­lu­vä­li­ne­fir­man slo­gan on Just Do it!
2. Toi­vo Sär­kän ohjaa­ma elo­ku­va v. 1941 Kul­ku­rin vals­si oli pit­kään Suo­men kat­so­tuin elo­ku­va. Mikä v. 1955 ensi-iltan­sa saa­nut elo­ku­va ohit­ti sen?
3. Ihmi­sen kehos­sa on Haver­sin kana­va? Mis­tä sen löytäisi?
4. Mikä kukan mukaan nimet­ty Mai­ja Iso­lan suun­nit­te­le­ma Mari­me­kon kuo­si tuli mark­ki­noil­le v. 1964?
5. Mis­sä pal­loi­lu­la­jis­sa on nais­ten pää­sar­jois­sa suu­rin ylei­sö­kes­kiar­vo? a) jää­kiek­ko, b) jal­ka­pal­lo, c) len­to­pal­lo, d) pesäpallo
6. Min­kä enti­sen kun­nan kun­nan­joh­ta­ja­na on toi­mi­nut Juha­ni Rajatie?
7. Mil­le val­tiol­le kuu­luu Sii­nain niemimaa?
8. Mis­tä tuot­tees­ta on Suo­mes­sa­kin tun­net­tu intia­lai­nen Dar­jee­lin­gin kaupunki?
9. Mis­sä nykyi­ses­sä Euroo­pan maas­sa pre­si­den­tin puo­li­so Mela­nia Trump on syntynyt?
10. Mikä on rah­dil­la mitat­tu­na Euroo­pan suu­rin sata­ma? a) Rot­ter­dam, b) Antwer­pen, c) Ham­pu­ri, d) Lontoo

Vas­tauk­set
1. Niken
2. Edvin Lai­neen ohjaa­ma Tun­te­ma­ton sotilas
3. Luun sisältä
4. Unikon
5. d) pesäpallossa
6. Ylikiimingin
7. Egyptille
8. Teestä
9. Sloveniassa
10. a) Rotterdam