Kuusa­mon­tien kehit­tä­mis­tä nykyi­sel­le pai­kal­leen sel­vi­tel­lään

Yli­kuor­mi­tet­tu Kuusa­mon­tie sai vuo­sien 2005–2008 väli­se­nä aika­na lisä­kais­tat Oulun pää­hän, mut­ta kehi­tys­työ jäi sil­leen. ELY-kes­kuk­sen suun­nit­te­lu­yk­si­kön pääl­lik­kö Ris­to Lep­pä­sen mukaan ongel­mia Kuusa­mon­tien kas­va­van lii­ken­teen kans­sa on eri­tyi­ses­ti Väli­ky­län, Jää­lin ja Kii­min­gin alueil­la. Monet alu­een asuk­kaat tus­kai­le­vat ruuh­kais­ta työ­mat­kaan­sa, eikä onnet­to­muuk­sil­ta­kaan ole väl­tyt­ty. – Kuusa­mon­tien ongel­mat ovat meil­lä tie­dos­sa ja nii­den rat­kai­se­mi­sek­si on kova pai­ne. Alu­eel­la­han…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus