Haukipudas

Muut­to­voit­to kas­vat­ti väki­lu­kua

Tilas­to­kes­kuk­sen ennak­ko­tie­to­jen mukaan Suo­men väki­lu­ku oli syys­kuun lopus­sa 5 525 487. Maam­me väki­lu­ku kas­voi tam­mi-syys­kuun aika­na 7 568 hen­gel­lä. Syy väes­tön­li­säyk­seen oli muut­to­voit­to ulko­mail­ta: maa­han­muut­to­ja oli 13 388 enem­män kuin maas­ta­muut­to­ja. Syn­ty­nei­tä oli 5 387 vähem­män kuin kuol­lei­ta.

Lue lisää

Tal­vi­no­peus­ra­joi­tuk­set voi­maan Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Kai­nuus­sa

Tal­vi- ja pimeän ajan nopeus­ra­joi­tuk­set tal­vi­kau­del­la 2019–20 ote­taan käyt­töön koko maas­sa vii­kol­la 44. Poh­jois-Poh­jan­maan ja Kai­nuun maa­kun­tien alu­eel­la rajoi­tuk­set ase­te­taan Väy­lä­vi­ras­ton ohjeen mukai­ses­sa laa­juu­des­sa vii­meis­tään kes­ki­viik­ko­na 30.10.2019. Merk­kien vaih­to aloi­te­taan tiis­tai­na 29.10.2019.

Lue lisää

Ran­ta­poh­jal­la 50-vuo­tis­juh­lat

Ran­ta­poh­ja juh­lii 50-vuo­­tis­­tai­­val­­taan per­jan­tai­na ja lau­an­tai­na Teat­te­ri­kuo­pal­la Hau­ki­pu­taal­la. Molem­mat juh­lat ovat kai­kil­le avoi­met, mut­ta nii­hin oli ennak­koil­moit­tau­tu­mi­nen. Juh­lis­ta on jut­tua…

Lue lisää

Kan­san­edus­ta­ja kuu­li hevos­ti­lay­rit­tä­jien huo­lia. “Kyl­lä tääl­lä maal­la hymyil­lää­kin ja ollaan onnel­li­sia”

Kan­san­edus­ta­ja Jen­na Simu­la (ps.) tapa­si hau­ki­pu­taa­lai­sen Alar­mi Stable­sin hevos­ti­lan yrit­tä­jät Jut­ta ja Sep­po Pek­ka­lan Taa­tan­pe­räl­lä. Pek­ka­lat ovat Simu­lan kum­miy­rit­tä­jiä, joil­ta kan­san­edus­ta­ja halu­aa kuul­la mitä on pie­ny­rit­tä­jän elä­mä ja mitä haas­tei­ta arjes­sa koh­da­taan. Maa­nan­tai-ilta­päi­vään kuu­lui tal­li­tu­vas­sa käy­dyn jut­tu­tuo­kion ohel­la myös rat­sas­tus­ret­ki maas­toon.


Aut­ta­mis­ha­lu yllät­ti

Punai­sen Ris­tin Hau­ki­pu­taan osas­to osal­lis­tui Asunn­ot­to­mien yön tapah­tu­man jär­jes­tä­mi­seen Hau­ki­pu­taal­la vii­me tors­tai­na. Päi­vä oli kan­sain­vä­li­nen YK:n köy­hyy­den ja syr­jäy­ty­mi­sen vas­tai­nen päi­vä. Tar­koi­tuk­se­na oli tar­jo­ta apua lähel­le. Vapaa­eh­toi­sia tapah­tu­maa jär­jes­tä­mäs­sä oli kym­men­kun­ta.


Enti­sen kun­nan­vi­ras­ton pai­kal­le asuin­ker­ros­ta­lo­ja

Oulun kau­pun­gin raken­nus­lau­ta­kun­ta on hyväk­sy­nyt Oulun PM-Raken­nus Oy:n raken­nus­lu­pa­ha­ke­muk­sen asuin­ker­ros­ta­lo­jen raken­ta­mi­seen enti­sen kun­nan­vi­ras­ton pai­kal­le Hau­ki­pu­taan kes­kus­taa­ja­maan. Hau­ki­pu­taan kun­nan­vi­ras­to on puret­tu syk­syl­lä 2016.


Vähem­män raken­nus­lu­pia

Kesä-elo­kuun aika­na raken­nus­lu­pia myön­net­tiin asuin­ra­ken­ta­mi­seen 2,8 mil­joo­naa kuu­tio­met­riä, joka oli 16,6 pro­sent­tia vähem­män kuin vuot­ta aiem­min, ker­too Tilas­to­kes­kus. Asuin­ra­ken­ta­mi­ses­sa kaik­kien talo­tyyp­pien kuu­tio­mää­rät vähe­ni­vät vuo­den­ta­kai­ses­ta. Asuin­ker­ros­ta­lo­jen kuu­tio­mää­rä vähe­ni 19,7 pro­sent­tia, rivi- ja ket­ju­ta­lo­jen 14,4 pro­sent­tia ja eril­lis­ten pien­ta­lo­jen 11,8 pro­sent­tia.


Poh­jois-Poh­jan­maal­la run­saas­ti avoi­mia työ­paik­ko­ja

Poh­jois-Poh­jan­maal­la oli syys­kuun lopus­sa 17 200 työ­tön­tä työn­ha­ki­jaa (ml. lomau­te­tut), mikä on 550 (-3,1 %) vähem­män kuin vuo­si sit­ten. Työt­tö­myy­den ale­ne­mi­nen on hidas­tu­nut vii­me vuo­teen ja tämän vuo­den alkuun ver­rat­tu­na. Työ­voi­mal­le on kui­ten­kin edel­leen run­saas­ti kysyn­tää. Avoi­mia työ­paik­ko­ja oli TE-toi­mis­tos­sa tar­jol­la syys­kuun aika­na kaik­ki­aan 8 500, mikä on rei­lu 2 000 enem­män kuin vuo­si sit­ten. Uusia työ­paik­ko­ja ilmoi­tet­tiin avoi­mek­si 900 enem­män (+27 %) kuin vii­me vuo­den syys­kuus­sa.


Ohjeet muka­na

EU-ruo­ka-avun jake­lu­pis­teis­sä on tänä syk­sy­nä tar­jol­la Mart­to­jen teke­mään resep­ti­vih­koa. Mau­kas­ta EU-ruo­ka­kas­sis­ta -vih­ko sisäl­tää help­po­ja resep­te­jä, jot­ka perus­tu­vat ruo­ka-avun tuot­tei­den käyt­töön. Resep­tien raa­ka-aine­luet­te­lot ovat lyhyi­tä, ja ruo­kien val­mis­ta­mi­seen tar­vi­taan EU-ruo­ka­kas­sin sisäl­tä­mien tuot­tei­den lisäk­si kor­kein­taan muu­ta­maa aines­ta, kuten kanan­mu­nia, kas­vik­sia tai maus­tei­ta.