Haukipudas

Vau­vo­ja

Hei­ni Lei­no­sen ja Mik­ko Helan­de­rin rakas esi­kois­tyt­tö syn­tyi ter­vee­nä 27.5 Var­jak­kaan Oulun­sa­loon. Mitat oli­vat 3915 gram­maa ja 50 sent­tiä.

Lue lisää

50 vuot­ta täyt­tä­vä sote-mies Mat­ti Vähä­kuo­pus tart­tuu roh­keas­ti uusiin ohjak­siin – Teat­te­rin teke­mi­nen puo­les­taan on täy­del­lis­tä vas­ta­pai­noa vir­ka­mies­työl­le

Kun hau­ki­pu­taa­lai­nen Mat­ti Vähä­kuo­pus alkaa ker­to­maan uran­sa vai­hei­ta tähän päi­vään asti, on sil­min­näh­tä­vää, että sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­la on hänen jut­tun­sa. Rova­nie­mel­lä syn­ty­neen mut­ta Kuusa­mon maa­lais­mai­se­mis­sa kas­va­neen Vähä­kuo­puk­sen aivan ensim­mäi­nen ammat­ti oli kui­ten­kin maa­ta­lous­ko­nea­sen­ta­ja. Nii­tä töi­tä hän ei ehti­nyt teh­dä, kun tie vei nuo­ren mie­hen monien mui­den ikä­to­ve­rei­den­sa tavoin pää­kau­pun­ki­seu­dul­le 90-luvun alus­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Häy­ry­sen­nie­mel­lä kou­lu­tet­tiin perin­ne­mai­se­mien inven­toin­tiin – Ympä­ris­tö­mi­nis­te­riö on myön­tä­nyt hank­keen aloit­ta­mis­ta var­ten 351 000 euroa

Hau­ki­pu­taan Häy­ry­sen­nie­mel­le kokoon­tui vii­me vii­kol­la rei­lu kol­mi­sen­kym­men­tä luon­non­tie­tei­li­jää ympä­ri Suo­men otta­maan oppia perin­ne­mai­se­mien inven­toin­tia var­ten. ELY-kes­kuk­sen kesä­kuus­sa käyn­nis­tä­mää perin­ne­mai­se­mien inven­toin­ti­han­ket­ta koor­di­noi ympä­ris­tö­mi­nis­te­riö, joka on myön­tä­nyt kol­men vuo­den aika­na toteu­tet­ta­van hank­keen aloit­ta­mis­ta var­ten 351 000 euroa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Uljas julk­kis Ukko-Pek­ka kävi kyläs­sä

Vii­me kes­ki­viik­ko­aa­mu­na täyt­tyi yleen­sä niin hylät­ty ja apea Iin rau­ta­tie­a­se­ma het­kek­si hen­kiin. Väkeä tun­gek­si kuin vuo­si­kym­me­niä sit­ten, kame­rat ja kän­ny­kät.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausHau­Pan mie­het jat­koi­vat voi­tok­kaas­ti

Hau­Pan mies­ten edus­tus­jouk­kue otti nel­jän­nen peräk­käi­sen voit­ton­sa mies­ten Kol­mo­ses­sa. Raa­he­lai­nen AS Moon kaa­tui vie­ra­sot­te­lus­sa kes­ki­viik­ko­na 2–3 luke­min. Otte­lu pelat­tiin lois­ta­vis­sa…