Hei­ton pai­ni­me­nes­tys­tä juh­lis­tet­tiin

Haukiputaan Heiton puheenjohtaja Jouni Huttuneen (vas.) piti onnittelupuheen ja jakoi stipendit viime vuonna ja tŠmŠn vuoden tammikuussa menestyneille painijoille. KeskellŠ eturivissŠ Aino Veijola ja Atte Suhonen (oik.). TakarivissŠ vasemmalla Juho Pahikainen, Leevi Ukkola ja Einari Ukkola (oik.). Juho Huttunen ei tyšesteiden vuoksi pä䊊ssyt paikalle.

Pai­ni on kaut­ta aiko­jen ollut Hau­ki­pu­taan Hei­ton lip­pu­lai­va ja Hau­ki­pu­das tun­net­tu pai­ni­jaos­tos­sa. Kisa­me­nes­tyk­sen valos­sa pai­nin tule­vai­suus näyt­tää lupaa­val­ta.

Uusi vuo­si alkoi pai­nis­sa menes­tyk­sek­kääs­ti. Tam­mi­kuus­sa Vaa­ja­kos­kel­la kisa­tuis­sa kreik­ka­lais-roo­ma­lai­sen pai­nin aikuis­ten Suo­men­mes­ta­ruus­ki­sois­sa Juho Pahi­kai­nen pai­ni kul­taa 87-kilois­ten sar­jas­sa. Pahi­kai­nen palaut­ti Hei­ton kul­ta­kan­taan Juuso Ukko­lan kym­me­nen vuo­den takai­sen pai­ni­kul­lan jäl­keen.

Vaa­ja­kos­kel­la Lee­vi Ukko­la (67 kg) ja Eina­ri Ukko­la (82 kg) pai­ni­vat molem­mat prons­sil­le. Pet­te­ri Kuk­ko­lan sijoi­tus oli hie­nos­ti 5:s.

Pai­ni­vä­ki kokoon­tui juh­lis­ta­maan SM-mita­lis­te­ja kak­ku­kah­vien mer­keis­sä Hei­ton talol­le tors­tai-ilta­na. Samal­la jaet­tiin vuo­sit­tain myön­net­tä­vät urhei­lus­ti­pen­dit vuo­den 2019 pai­ni­me­nes­ty­jil­le. Sti­pen­deil­lä pal­kit­tiin Juho Hut­tu­nen, Eina­ri Ukko­la, Juho Pahi­kai­nen, Atte Suho­nen ja Aino Vei­jo­la.

Hei­tol­la on täl­lä het­kel­lä noin 60 eri-ikäis­tä pai­ni­har­ras­ta­jaa, jois­ta tyt­tö­jä on tois­ta­kym­men­tä. Nuo­rin pai­ni­ja­nal­ku on 2-vuo­tias Nal­le­pai­ni­ryh­mäs­sä. Täs­sä pie­nim­pien ryh­mäs­sä osa­not­ta­jat ovat muka­na aikui­sen kans­sa. Seu­raa­vak­si nuo­rim­mat har­joit­te­le­vat nas­sik­ka­ryh­mäs­sä, jon­ka jäl­keen ryh­miä ikä­luo­kit­tain ovat pai­ni­kou­lu, väli­ryh­mä sekä junio­rit ja aikui­set.

Hau­ki­pu­taan Hei­ton puheen­joh­ta­ja Jou­ni Hut­tu­nen sanoi, että Hei­tol­la vah­vuu­te­na on hyvä pai­ni­val­men­nus, sil­lä rem­mis­sä on asian­sa osaa­via, innos­tu­nei­ta ja koke­nei­ta pai­ni­joi­ta.

 

Koh­ti tavoit­tei­ta

Juho Pahi­kai­sel­la oli tuo­mi­se­na Vaa­ja­kos­ken pai­neis­ta SM-kul­ta.

– Voit­toa tie­ten­kin läh­det­tiin hake­maan, mut­ta kyl­lä se kul­ta oli kui­ten­kin yllä­tys, myhäi­lee 19-vuo­tias Pahi­kai­nen.

Mat­ti Pahi­kai­nen ja Jon­ne Ukko­la.

Pai­ni­har­ras­tuk­sen hän aloit­ti Hei­tos­sa 4-vuo­ti­aa­na isän Mat­ti Pahi­kai­sen esi­mer­kis­tä ja jalan­jäl­jil­lä.

Juho ker­too, että pai­ni on anta­nut hänel­le pal­jon. Laji­na pai­ni on moni­puo­li­nen ja lisäk­si sen puit­teis­sa on saa­nut pal­jon ystä­viä ja kave­rei­ta. Hän on pääs­syt kil­pai­le­maan ja mat­kus­ta­maan yli 10 maa­han.

Opis­ke­lun suh­teen 19-vuo­ti­aal­la kel­lo­lai­sel­la abi­tu­rien­til­la on nyt edes­sä luku­lo­ma, mut­ta täl­le kesäl­le on myös pai­nin suh­teen tavoit­tei­ta. Täh­täi­mes­sä on paik­ka alle 20-vuo­tiais­sa EM- ja MM-kisoi­hin. Pahi­kais­ta val­men­ta­vat Jon­ne Ukko­la, Juuso Ukko­la ja Pet­ri Iso­kos­ki.

–Kor­kein tavoi­te pai­ni­jal­le on tie­ten­kin olym­pia­kul­ta. Omal­ta koh­dal­ta olym­pia­ki­sat 2024 tai 2028 voi­vat olla täh­täi­mes­sä, pal­jas­taa Pahi­kai­nen.

 

Pik­ku­kak­kos­ta innos­tus pai­niin

Iiläi­nen Aino Vei­jo­la aloit­ti pai­ni­har­ras­tuk­sen Hei­tos­sa 6-vuo­ti­aa­na. Innos­tus läh­ti hänen kat­soes­saan 5-vuo­ti­aa­na Pik­ku­kak­kos­ta, jos­sa Jark­ko Ala­huis­ku esit­te­li kar­hu­pai­nia. Aino tapit­ti ohjel­maa aina innois­saan ja ilmoit­ti koti­väel­le, että halu­aa alkaa pai­nia. Hyvä ja vah­va pai­ni­seu­ra löy­tyi naa­pu­ri­kun­nas­ta Hau­ki­pu­taal­ta.

Pian 16 vuot­ta täyt­tä­vä Aino voit­ti vii­me vuon­na vapaa­pai­nis­sa kade­teis­sa SM-prons­sia.

– Aina on tie­ten­kin kiva voit­taa, mut­ta pai­nis­sa pitää oppia myös häviä­mään. Matol­le menee aina kak­si, jois­ta toi­nen voit­taa ja toi­nen hävi­ää, poh­dis­ke­lee Aino.

Urhei­lus­sa on tär­ke­ää olla tavoit­tei­ta, joi­ta koh­ti men­nään. Ainol­la nii­tä ovat aikuis­ten SM-mita­lit ja myö­hem­min kan­sain­vä­li­set saa­vu­tuk­set. Mie­len­kiin­nol­la hän on seu­ran­nut pai­ni­ja Pet­ra Ollin pai­niu­raa ja menes­tys­tä.

Pai­ni on fyy­si­nen ja laji­na ras­kas­kin, edel­ly­tyk­se­nä on hyvä ja moni­puo­li­nen kun­to.

– Ei voi myös­kään aja­tel­la, että “en pai­ni poi­kien kans­sa”, tote­aa Aino.

Hänel­le itsel­leen laji on tuo­nut hyvää kes­tä­vyys­kun­toa ja paran­ta­nut kehon koor­di­naa­tio­ta. Liik­keet ja otteet on osat­ta­va teh­dä oikein ja tur­val­li­ses­ti. Har­joit­te­lus­sa muka­vaa on esi­mer­kik­si volt­tien teke­mi­nen.

Hyväs­tä kun­nos­ta ja kehon hal­lin­nas­ta on hyö­tyä kou­lu­lii­kun­nas­sa kuin jal­ka­pal­los­sa­kin. Aino on osal­lis­tu­nut myös Iis­sä jär­jes­tet­tä­vään ylei­sur­hei­lun kesä­har­joit­te­luun, mis­tä on ollut pai­nis­sa­kin hyö­tyä.

 

Pitää oppia myös häviä­mään

Atte Suho­nen, 13 oli nuo­rin sti­pen­dil­lä pal­ki­tuis­ta. Hänen saa­vu­tuk­se­na oli vii­me vuon­na kou­lu­lii­kun­ta­lii­ton mes­ta­ruus­kul­ta ja kade­teis­sa SM-hopea.

Pai­nia Atte alkoi har­ras­taa 5-vuo­ti­aa­na seu­rat­tu­aan sitä ennen kiin­nos­tu­nee­na vel­jen­sä Arto Suho­sen pai­nia maton reu­nal­la.

– Pai­nis­sa kun menee matol­le, pitää haas­taa ensik­si itsen­sä, poh­tii Atte.

Tavoit­teet ja onnis­tu­mi­set kan­nus­ta­vat eteen­päin, myös val­men­ta­jan mer­ki­tys ja yhteis­työn suju­mi­nen hänen kans­saan on rat­kai­se­van tär­ke­ää, kiit­te­lee Atte val­men­ta­jan­sa Pete Iso­kos­ken roo­lia.

Pai­ni on Aten mie­les­tä hyvin moni­puo­li­nen ja fyy­si­nen laji, jos­sa myös itse­puo­lus­tus­ky­ky para­nee. Hän on har­ras­ta­nut myös ylei­sur­hei­lua, mut­ta kos­ka tree­nit meni­vät usein pääl­lek­käin, piti teh­dä valin­ta.

– Tun­tui, että pai­ni on mun jut­tu.

Pai­nin mer­keis­sä Atte­kin on voi­nut kisa­ta ympä­ri Suo­mea ja saa­nut pal­jon kave­rei­ta.

– Toi­sil­ta kysel­lään, että tulet­ko sit­ten sin­ne lei­ril­le tai kisoi­hin. Voin kyl­lä suo­si­tel­la pai­nia muil­le­kin, roh­kai­see Atte.

Hän tie­tää, että pai­nis­sa kuten muus­sa­kin urhei­lus­sa on ylä- ja ala­mä­kiä, ja ne pitää hyväk­syä.

Täs­tä ker­toi myös pai­ni­ja Mar­ko Yli­han­nuk­se­la, jon­ka elä­män­ker­ran Atte on luke­nut. Hän sai kir­jas­ta pal­jon moti­vaa­tio­ta ja innos­tus­ta.

Hau­ki­pu­taan Hei­ton puheen­joh­ta­ja­na vuo­den 2019 alus­ta lukien toi­mi­nut Jou­ni Hut­tu­nen ker­toi, että teh­tä­vä ison seu­ran joh­dos­sa on haas­ta­va hänen ryh­tyes­sään teh­tä­vään seu­raa 22 vuot­ta joh­ta­neen Juk­ka Ukko­lan jäl­keen. Astut­ta­va oli isoi­hin saap­pai­siin. Seu­ras­sa Hut­tu­nen on tosin toi­mi­nut jo pit­kään, vara­pu­heen­joh­ta­ja­na ja pai­ni­jaos­tos­sa.

– Onnek­si Jukal­ta saa apua ja neu­vo­ja tar­vit­taes­sa ja seu­ran jaos­tois­sa on osaa­via toi­mi­joi­ta, kiit­te­lee Hut­tu­nen.

Menes­ty­neet ja pal­ki­tut

SM-mita­lis­tit, tam­mi­kuu 2020:

Juho Pahi­kai­nen

Kul­ta 87kg sar­ja

Lee­vi Ukko­la

Prons­si 67kg sar­ja

Eina­ri Ukko­la

Prons­si 82kg sar­ja

Sti­pen­dit vuo­den 2019 menes­tyk­ses­tä:

Juho Hut­tu­nen

SM-prons­si aikui­set 65kg vapaa­pai­ni

Eina­ri Ukko­la

Hopea, CSIT Työ­väe­nur­hei­lu­liit­to­jen maa­il­man­ki­sa, kreik­ka­lais-roo­ma­lai­nen pai­ni

Juho Pahi­kai­nen

SM-hopea, junio­rit, 87kg, kreik­ka­lais-roo­ma­lai­nen pai­ni

Kul­ta, UWW-tur­naus Itä­val­ta, junio­rit, kreik­ka­lais-roo­ma­lai­nen pai­ni

Atte Suho­nen

Kul­ta, KLL Kou­lu­lii­kun­ta­lii­ton mes­ta­ruus, alle 13v. 38kg, kreik­ka­lais-roo­ma­lai­nen pai­ni

SM-hopea, kade­tit 45kg, vapaa­pai­ni

Aino Vei­jo­la

SM-prons­si, kade­tit, vapaa­pai­ni.

Lee­vi Ukko­la (vas.) Atte Suho­nen, Juho Pahi­kai­nen ja Eina­ri Ukko­la (oik.).