Hei­ton pai­ni­me­nes­tys­tä juhlistettiin

Haukiputaan Heiton puheenjohtaja Jouni Huttuneen (vas.) piti onnittelupuheen ja jakoi stipendit viime vuonna ja tŠmŠn vuoden tammikuussa menestyneille painijoille. KeskellŠ eturivissŠ Aino Veijola ja Atte Suhonen (oik.). TakarivissŠ vasemmalla Juho Pahikainen, Leevi Ukkola ja Einari Ukkola (oik.). Juho Huttunen ei tyšesteiden vuoksi pä䊊ssyt paikalle.

Pai­ni on kaut­ta aiko­jen ollut Hau­ki­pu­taan Hei­ton lip­pu­lai­va ja Hau­ki­pu­das tun­net­tu pai­ni­jaos­tos­sa. Kisa­me­nes­tyk­sen valos­sa pai­nin tule­vai­suus näyt­tää lupaavalta.

Uusi vuo­si alkoi pai­nis­sa menes­tyk­sek­kääs­ti. Tam­mi­kuus­sa Vaa­ja­kos­kel­la kisa­tuis­sa kreik­ka­lais-roo­ma­lai­sen pai­nin aikuis­ten Suo­men­mes­ta­ruus­ki­sois­sa Juho Pahi­kai­nen pai­ni kul­taa 87-kilois­ten sar­jas­sa. Pahi­kai­nen palaut­ti Hei­ton kul­ta­kan­taan Juuso Ukko­lan kym­me­nen vuo­den takai­sen pai­ni­kul­lan jälkeen.

Vaa­ja­kos­kel­la Lee­vi Ukko­la (67 kg) ja Eina­ri Ukko­la (82 kg) pai­ni­vat molem­mat prons­sil­le. Pet­te­ri Kuk­ko­lan sijoi­tus oli hie­nos­ti 5:s.

Pai­ni­vä­ki kokoon­tui juh­lis­ta­maan SM-mita­lis­te­ja kak­ku­kah­vien mer­keis­sä Hei­ton talol­le tors­tai-ilta­na. Samal­la jaet­tiin vuo­sit­tain myön­net­tä­vät urhei­lus­ti­pen­dit vuo­den 2019 pai­ni­me­nes­ty­jil­le. Sti­pen­deil­lä pal­kit­tiin Juho Hut­tu­nen, Eina­ri Ukko­la, Juho Pahi­kai­nen, Atte Suho­nen ja Aino Vei­jo­la.

Hei­tol­la on täl­lä het­kel­lä noin 60 eri-ikäis­tä pai­ni­har­ras­ta­jaa, jois­ta tyt­tö­jä on tois­ta­kym­men­tä. Nuo­rin pai­ni­ja­nal­ku on 2‑vuotias Nal­le­pai­ni­ryh­mäs­sä. Täs­sä pie­nim­pien ryh­mäs­sä osa­not­ta­jat ovat muka­na aikui­sen kans­sa. Seu­raa­vak­si nuo­rim­mat har­joit­te­le­vat nas­sik­ka­ryh­mäs­sä, jon­ka jäl­keen ryh­miä ikä­luo­kit­tain ovat pai­ni­kou­lu, väli­ryh­mä sekä junio­rit ja aikuiset.

Hau­ki­pu­taan Hei­ton puheen­joh­ta­ja Jou­ni Hut­tu­nen sanoi, että Hei­tol­la vah­vuu­te­na on hyvä pai­ni­val­men­nus, sil­lä rem­mis­sä on asian­sa osaa­via, innos­tu­nei­ta ja koke­nei­ta painijoita.

 

Koh­ti tavoitteita

Juho Pahi­kai­sel­la oli tuo­mi­se­na Vaa­ja­kos­ken pai­neis­ta SM-kulta.

– Voit­toa tie­ten­kin läh­det­tiin hake­maan, mut­ta kyl­lä se kul­ta oli kui­ten­kin yllä­tys, myhäi­lee 19-vuo­tias Pahikainen.

Mat­ti Pahi­kai­nen ja Jon­ne Ukkola.

Pai­ni­har­ras­tuk­sen hän aloit­ti Hei­tos­sa 4‑vuotiaana isän Mat­ti Pahi­kai­sen esi­mer­kis­tä ja jalanjäljillä.

Juho ker­too, että pai­ni on anta­nut hänel­le pal­jon. Laji­na pai­ni on moni­puo­li­nen ja lisäk­si sen puit­teis­sa on saa­nut pal­jon ystä­viä ja kave­rei­ta. Hän on pääs­syt kil­pai­le­maan ja mat­kus­ta­maan yli 10 maahan.

Opis­ke­lun suh­teen 19-vuo­ti­aal­la kel­lo­lai­sel­la abi­tu­rien­til­la on nyt edes­sä luku­lo­ma, mut­ta täl­le kesäl­le on myös pai­nin suh­teen tavoit­tei­ta. Täh­täi­mes­sä on paik­ka alle 20-vuo­tiais­sa EM- ja MM-kisoi­hin. Pahi­kais­ta val­men­ta­vat Jon­ne Ukko­la, Juuso Ukko­la ja Pet­ri Isokoski.

–Kor­kein tavoi­te pai­ni­jal­le on tie­ten­kin olym­pia­kul­ta. Omal­ta koh­dal­ta olym­pia­ki­sat 2024 tai 2028 voi­vat olla täh­täi­mes­sä, pal­jas­taa Pahikainen.

 

Pik­ku­kak­kos­ta innos­tus painiin

Iiläi­nen Aino Vei­jo­la aloit­ti pai­ni­har­ras­tuk­sen Hei­tos­sa 6‑vuotiaana. Innos­tus läh­ti hänen kat­soes­saan 5‑vuotiaana Pik­ku­kak­kos­ta, jos­sa Jark­ko Ala­huis­ku esit­te­li kar­hu­pai­nia. Aino tapit­ti ohjel­maa aina innois­saan ja ilmoit­ti koti­väel­le, että halu­aa alkaa pai­nia. Hyvä ja vah­va pai­ni­seu­ra löy­tyi naa­pu­ri­kun­nas­ta Haukiputaalta.

Pian 16 vuot­ta täyt­tä­vä Aino voit­ti vii­me vuon­na vapaa­pai­nis­sa kade­teis­sa SM-pronssia.

– Aina on tie­ten­kin kiva voit­taa, mut­ta pai­nis­sa pitää oppia myös häviä­mään. Matol­le menee aina kak­si, jois­ta toi­nen voit­taa ja toi­nen hävi­ää, poh­dis­ke­lee Aino.

Urhei­lus­sa on tär­ke­ää olla tavoit­tei­ta, joi­ta koh­ti men­nään. Ainol­la nii­tä ovat aikuis­ten SM-mita­lit ja myö­hem­min kan­sain­vä­li­set saa­vu­tuk­set. Mie­len­kiin­nol­la hän on seu­ran­nut pai­ni­ja Pet­ra Ollin pai­niu­raa ja menestystä.

Pai­ni on fyy­si­nen ja laji­na ras­kas­kin, edel­ly­tyk­se­nä on hyvä ja moni­puo­li­nen kunto.

– Ei voi myös­kään aja­tel­la, että “en pai­ni poi­kien kans­sa”, tote­aa Aino.

Hänel­le itsel­leen laji on tuo­nut hyvää kes­tä­vyys­kun­toa ja paran­ta­nut kehon koor­di­naa­tio­ta. Liik­keet ja otteet on osat­ta­va teh­dä oikein ja tur­val­li­ses­ti. Har­joit­te­lus­sa muka­vaa on esi­mer­kik­si volt­tien tekeminen.

Hyväs­tä kun­nos­ta ja kehon hal­lin­nas­ta on hyö­tyä kou­lu­lii­kun­nas­sa kuin jal­ka­pal­los­sa­kin. Aino on osal­lis­tu­nut myös Iis­sä jär­jes­tet­tä­vään ylei­sur­hei­lun kesä­har­joit­te­luun, mis­tä on ollut pai­nis­sa­kin hyötyä.

 

Pitää oppia myös häviämään

Atte Suho­nen, 13 oli nuo­rin sti­pen­dil­lä pal­ki­tuis­ta. Hänen saa­vu­tuk­se­na oli vii­me vuon­na kou­lu­lii­kun­ta­lii­ton mes­ta­ruus­kul­ta ja kade­teis­sa SM-hopea.

Pai­nia Atte alkoi har­ras­taa 5‑vuotiaana seu­rat­tu­aan sitä ennen kiin­nos­tu­nee­na vel­jen­sä Arto Suho­sen pai­nia maton reunalla.

– Pai­nis­sa kun menee matol­le, pitää haas­taa ensik­si itsen­sä, poh­tii Atte.

Tavoit­teet ja onnis­tu­mi­set kan­nus­ta­vat eteen­päin, myös val­men­ta­jan mer­ki­tys ja yhteis­työn suju­mi­nen hänen kans­saan on rat­kai­se­van tär­ke­ää, kiit­te­lee Atte val­men­ta­jan­sa Pete Iso­kos­ken roolia.

Pai­ni on Aten mie­les­tä hyvin moni­puo­li­nen ja fyy­si­nen laji, jos­sa myös itse­puo­lus­tus­ky­ky para­nee. Hän on har­ras­ta­nut myös ylei­sur­hei­lua, mut­ta kos­ka tree­nit meni­vät usein pääl­lek­käin, piti teh­dä valinta.

– Tun­tui, että pai­ni on mun juttu.

Pai­nin mer­keis­sä Atte­kin on voi­nut kisa­ta ympä­ri Suo­mea ja saa­nut pal­jon kavereita.

– Toi­sil­ta kysel­lään, että tulet­ko sit­ten sin­ne lei­ril­le tai kisoi­hin. Voin kyl­lä suo­si­tel­la pai­nia muil­le­kin, roh­kai­see Atte.

Hän tie­tää, että pai­nis­sa kuten muus­sa­kin urhei­lus­sa on ylä- ja ala­mä­kiä, ja ne pitää hyväksyä.

Täs­tä ker­toi myös pai­ni­ja Mar­ko Yli­han­nuk­se­la, jon­ka elä­män­ker­ran Atte on luke­nut. Hän sai kir­jas­ta pal­jon moti­vaa­tio­ta ja innostusta.

Hau­ki­pu­taan Hei­ton puheen­joh­ta­ja­na vuo­den 2019 alus­ta lukien toi­mi­nut Jou­ni Hut­tu­nen ker­toi, että teh­tä­vä ison seu­ran joh­dos­sa on haas­ta­va hänen ryh­tyes­sään teh­tä­vään seu­raa 22 vuot­ta joh­ta­neen Juk­ka Ukko­lan jäl­keen. Astut­ta­va oli isoi­hin saap­pai­siin. Seu­ras­sa Hut­tu­nen on tosin toi­mi­nut jo pit­kään, vara­pu­heen­joh­ta­ja­na ja painijaostossa.

– Onnek­si Jukal­ta saa apua ja neu­vo­ja tar­vit­taes­sa ja seu­ran jaos­tois­sa on osaa­via toi­mi­joi­ta, kiit­te­lee Huttunen.

Menes­ty­neet ja palkitut

SM-mita­lis­tit, tam­mi­kuu 2020:

Juho Pahi­kai­nen

Kul­ta 87kg sarja

Lee­vi Ukkola

Prons­si 67kg sarja

Eina­ri Ukkola

Prons­si 82kg sarja

Sti­pen­dit vuo­den 2019 menestyksestä:

Juho Hut­tu­nen

SM-prons­si aikui­set 65kg vapaapaini

Eina­ri Ukkola

Hopea, CSIT Työ­väe­nur­hei­lu­liit­to­jen maa­il­man­ki­sa, kreik­ka­lais-roo­ma­lai­nen paini

Juho Pahi­kai­nen

SM-hopea, junio­rit, 87kg, kreik­ka­lais-roo­ma­lai­nen paini

Kul­ta, UWW-tur­naus Itä­val­ta, junio­rit, kreik­ka­lais-roo­ma­lai­nen paini

Atte Suho­nen

Kul­ta, KLL Kou­lu­lii­kun­ta­lii­ton mes­ta­ruus, alle 13v. 38kg, kreik­ka­lais-roo­ma­lai­nen paini

SM-hopea, kade­tit 45kg, vapaapaini

Aino Vei­jo­la

SM-prons­si, kade­tit, vapaapaini.

Lee­vi Ukko­la (vas.) Atte Suho­nen, Juho Pahi­kai­nen ja Eina­ri Ukko­la (oik.).