Muus­ta teke­mi­ses­tä huo­leh­ti­mi­nen vähen­tää las­ten ruu­tuai­kaa

Mikäli vanhempi haluaa pysyä perillä suosituista sovelluksista, kannattaa piipahtaa Google Play -kaupassa tai App Storessa katsomassa ladatuimmat sovellukset. Koko ajan suosiotaan lisäävistä sovelluksista sosiaalisen median asiantuntija Harto Pönkä vinkkaa tutustumaan ainakin TikTokiin.Mikäli vanhempi haluaa pysyä perillä suosituista sovelluksista, kannattaa piipahtaa Google Play -kaupassa tai App Storessa katsomassa ladatuimmat sovellukset. Koko ajan suosiotaan lisäävistä sovelluksista sosiaalisen median asiantuntija Harto Pönkä vinkkaa tutustumaan ainakin TikTokiin.

Ruu­tua­jan las­ke­mi­nen ja rajoit­ta­mi­nen ei ole ainoa kei­no puut­tua lap­sen ja nuo­ren netis­sä ja pelien paris­sa käyt­tä­mään aikaan. Sosi­aa­li­sen median asian­tun­ti­ja, hau­ki­pu­taa­lai­nen Har­to Pön­kä kehot­taa nou­dat­ta­maan Ter­vey­den ja hyvin­voin­nin lai­tok­sen (THL) suo­si­tus­ta liik­ku­mi­ses­ta. Sen mukaan kaik­kien 7–18-vuotiaiden tulee liik­kua vähin­tään 1–2 tun­tia päi­väs­sä moni­puo­li­ses­ti ja vält­tää yli kah­den tun­nin pitui­sia istu­mis­jak­so­ja. – Kun huo­leh­tii, että…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus