Toi­mit­ta­jal­ta: Vai­kea somemaailma

Van­hem­pien, iso­van­hem­pien ja mik­sei nuor­ten itsen­sä­kin kan­nat­taa lukea tänään Ran­ta­poh­jas­ta hau­ki­pu­taa­lai­sen sosi­aa­li­sen median asian­tun­ti­jan Har­to Pön­kän haas­tat­te­lu. Jutus­ta voi löy­tää vas­tauk­sia sii­hen, miten las­ten ja nuor­ten tie­to­ko­nei­den ja puhe­li­mien käyt­töön pitäi­si suhtautua.

Luul­ta­vas­ti meil­lä kai­kil­la on lähi­pii­ris­tään havain­to lap­ses­ta tai nuo­res­ta, joka uppou­tuu puhe­li­men­sa tai tie­to­ko­neen­sa käyt­töön niin, että ulko­maa­il­ma unoh­tuu täy­sin ja käy­tös­tä näyt­tää kehit­ty­neen suo­ra­nai­nen riip­pu­vuus. Käy­tön rajoit­ta­mi­nen voi joh­taa rii­toi­hin ja rasit­ta­vaan jat­ku­vaan käs­kyt­tä­mi­seen. Eten­kin puhe­li­mien viih­de­käyt­töön jou­du­taan kou­luis­sa puut­tu­maan päi­vit­täin. Arjes­sa väsy­neen aikui­sen on help­po antaa digi­maa­il­man olla lap­sen­sa hoitaja.

Aikui­sen on hyvä tie­tää, mitä hänen lap­sen­sa tou­hu­aa lait­teil­laan. Har­to Pön­kä kehot­taa­kin aikui­sia kysy­mään lap­sel­ta aina­kin vii­koit­tain sosi­aa­li­sen median asiois­ta ja tutus­tu­maan lap­sen käyt­tä­miin sovelluksiin.

Sosi­aa­li­sen median pal­ve­lut eivät myös­kään ole vaa­rat­to­mia. Ver­kon kaut­ta las­ta voi lähes­tyä joku vää­räl­lä nimel­lä pahat mie­les­sään. Kan­nat­taa myös muis­taa, että eri­lai­sia sovel­luk­sia ei teh­dä aivan pyy­teet­tö­mäs­ti. Lop­pu­jen lopuk­si niil­lä on tar­koi­tus ansai­ta rahaa.

Somen käyt­tö ei ole aina asial­lis­ta aikui­sil­la­kaan. Moni on jo alka­nut tym­pään­tyä some-kohui­hin, joi­ta esi­mer­kik­si kan­san­edus­ta­jat tahal­laan tai tahat­to­mas­ti herät­tä­vät. Ehkä käsi­tyk­se­ni on vää­rä, mut­ta eikös edus­ta­jiem­me tuli­si olla kan­sa­kun­nan par­haim­mis­toa ja esi­merk­ki­nä muille.

Lap­sil­la ja nuo­ril­la pitäi­si olla vapaa-aika­naan muu­ta­kin teke­mis­tä kuin kököt­tää har­tiat lysys­sä ruu­tu­jen­sa äärel­lä. Sekin on pää­tök­sen asia, jos­ta van­hem­mil­la on suu­ri vas­tuu. Esi­mer­kik­si lii­kun­ta­har­ras­tus tekee hyvää kai­kil­le. Jos kou­lu­asiat hoi­de­taan kun­nol­la ja nuku­taan riit­tä­väs­ti, ei ruu­tu­jen kat­se­lul­le jää niin pal­jon aikaa.