Opin­to- ja ura­pol­ku­ja hae­taan yhdes­sä

Miten löy­dän oikean väy­län opin­tou­ral­le ja työ­elä­mään? Ryh­tyi­sin­kö yrit­tä­jäk­si? Näi­hin kysy­myk­siin sai ohjaus­ta ja vas­tauk­sia OSAO:n Hau­ki­pu­taan yksi­kös­sä eilen jär­jes­te­tyil­lä työ­elä­mä- ja jat­ko-opin­to­mes­suil­la.

Muka­na oli jär­jes­tä­vän oman yksi­kön kou­lu­tus­tar­jon­nan esit­te­li­jöi­den ohel­la kaik­ki­aan noin 25 toi­mi­jaa eri pis­teis­sä. Pai­kal­la oli kat­ta­vas­ti muka­na ammat­ti­kor­kea­kou­lu­ja sekä autoa­lan ja pal­ve­lua­lo­jen yri­tyk­siä. Tie­toa sai myös kou­lu­tus­hank­keis­ta sekä kevy­ty­rit­tä­jyy­des­tä, mikä voi olla mata­lan kyn­nyk­sen väy­lä oman yri­tyk­sen perus­ta­mi­seen.

Ilo­uu­ti­nen on, että työl­lis­ty­mis­nä­ky­mät ovat monil­la aloil­la hyvät.

Maan­ra­ken­nus Kerä­nen Oy:n pis­tees­sä kul­je­tus­pääl­lik­kö Ulla Kan­gas­luo­ma ja viher­työn­te­ki­jä Vee­ra Ete­läi­nen innos­ti­vat opis­ke­li­joi­ta hake­maan kesä­töi­hin ja töi­hin yri­tyk­seen. Maan­siir­tou­ra­koin­tia ja viher­töi­tä teke­vän Kerä­sen toi­mi­paik­ka sijait­see Rus­kos­sa ja työ­koh­tei­ta on laa­jal­ti Oulun seu­dul­la. Yri­tyk­sel­lä on myös kor­jaa­mo.

Ulla Kan­gas­luo­ma (vas.) ja Vee­ra Ete­läi­nen Maan­ra­ken­nus Kerä­nen Oy:stä ker­toi­vat, että alal­la on hyvät työl­lis­ty­mis­nä­ky­mät.

– Meil­lä on nyt tal­viai­kaan pari­kym­men­tä työn­te­ki­jää, mut­ta seson­gin alkaes­sa kevääl­lä tar­vi­taan pal­jon enem­män. Meil­lä on töi­tä koneen- ja auton­kul­jet­ta­jil­le ja asen­ta­jil­le, ker­toi Kan­gas­luo­ma.

Vee­ra Ete­läi­nen työs­ken­te­lee viher­puo­lel­la ja hän on tykän­nyt työs­tään. Sii­hen kuu­luu vaih­te­le­via teh­tä­viä kuten puu­tar­han­hoi­to, kit­ke­mi­nen, siis­ti­mi­nen ja istut­ta­mi­nen.

OSAO:n Hau­ki­pu­taan yksi­kös­sä maan­ra­ken­nus­ko­neen­kul­jet­ta­jak­si opis­ke­le­va Han­na Jauk­ku­ri oli Kerä­sel­lä työs­sä­op­pi­mis­jak­sol­la vii­me kevääs­tä syk­syyn. Hän on aikuis­opis­ke­li­ja ja kokee, että on nyt omal­la alal­laan. Hän on tyy­ty­väi­nen niin opis­ke­luun kuin har­joit­te­luun­kin työ­pai­kal­la. Pian ammat­tiin val­mis­tu­val­la Jauk­ku­ril­la on jo työ­paik­ka tie­dos­sa.

Hyvien työl­lis­ty­mis­nä­ky­mien ohel­la tapah­tu­man toi­nen posi­tii­vi­nen vies­ti oli, että tätä­ny­kyä opin­tou­ria voi­daan raken­taa aiem­paa enem­män oppi­lai­den toi­vei­den ja tavoit­tei­den mukaan. Oulun seu­dul­la on alka­nut yhteis­työ kol­men kou­lu­tusas­teen; OSAO:n, ammat­ti­kor­kea­kou­lun ja yli­opis­ton kes­ken. Tämä tar­koit­taa sitä, että opis­ke­li­joil­le voi­daan rää­tä­löi­dä opin­to­pol­ku­ja ja kurs­se­ja voi­daan tar­jo­ta ris­tiin. Kun esi­mer­kik­si amma­til­li­ses­sa kou­lu­tuk­ses­sa ole­val­la opis­ke­li­jal­la on jat­ko­suun­ta tie­dos­sa, voi­daan oikeil­la kurs­si­va­lin­noil­la vai­kut­taa niin, että opin­not hyö­dyn­tä­vät jat­ko-opis­ke­lua ja voi­daan hyväk­si­lu­kea. Amma­til­li­ses­sa kou­lu­tuk­ses­sa voi­daan puo­les­taan tar­jo­ta ammat­ti­kor­kea­kou­lun opis­ke­li­joil­le oppia käy­tän­nön käden­tai­toi­hin liit­ty­vis­sä teh­tä­vis­sä.

Yhtei­siä opin­pol­ku­ja kol­mel­la eri kou­lu­tusas­teel­la raken­ne­taan esi­mer­kik­si auto­puo­lel­la ja talon­ra­ken­nusa­lal­la, ker­toi­vat autoa­lan kou­lu­tus­pääl­lik­kö Mar­ko Hyy­ry­lä­nen ja opin­to­pääl­lik­kö Jor­ma Uusi­ta­lo OSAO:n Hau­ki­pu­taan yksi­kös­tä.

Kou­lu­tuk­sen ja työ­elä­män yhteis­työ ja sen mer­ki­tys vah­vis­tuu edel­leen, uskoo Jor­ma Uusi­ta­lo.

– Yri­tyk­sis­sä on huo­mat­tu, että ammat­ti­tai­tois­ten ja moti­voi­tu­nei­den työn­te­ki­jöi­den saa­mi­sek­si pitää ja kan­nat­taa olla muka­na jo opis­ke­lu­vai­hees­sa. Usein käy­kin niin, että työ­har­joit­te­lu­pai­kas­ta tulee myö­hem­min työ­paik­ka.

– Autoa­lal­la yri­tyk­set jär­jes­tä­vät myös yhä enem­män rää­tä­löi­tyä kou­lu­tus­ta tar­pei­siin­sa yhteis­työs­sä oppi­lai­tok­sen kans­sa, ker­toi Hyy­ry­läi­nen.

Opin­to-ohjaa­ja Erja Sep­pä­lä ker­toi, että toi­sen asteen kou­lu­tuk­ses­ta ammat­tiin val­mis­tu­vis­ta noin puo­let jat­kaa jat­ko-opin­toi­hin esi­mer­kik­si ammat­ti­kor­kea­kou­luun. Puo­let suun­tau­tu­vat suo­raan työ­elä­mään, osa menee armei­jaan.

Myös yrit­tä­jyys on tänä päi­vä­nä vah­vas­ti yksi vaih­toeh­to nuo­ril­le esi­mer­kik­si pal­ve­lu- ja muo­tia­loil­ta tai tai ravin­to­la- ja cate­rin­ga­lal­ta val­mis­tu­vil­le. Kou­lu­tuk­seen sisäl­tyy­kin yrit­tä­jyy­so­pin­to­ja.

– Yhä useam­mal­la nuo­rel­la on roh­keut­ta vali­ta myös yrit­tä­jyys.

Sep­pä­län mukaan kes­kias­teen amma­til­li­nen kou­lu­tus antaa vah­van kivi­ja­lan tule­vai­suu­teen ja suun­tau­tua vaik­ka mihin.

Kevy­ty­rit­tä­jyy­des­tä mes­suil­la ker­to­mas­sa ollut Mat­ti Jääs­ke­läi­nen Oma­pa­ja-pal­ve­lus­ta uskoi, että jat­kos­sa “alus­ta­ta­lous” lisään­tyy. Oma­pa­ja on esi­merk­ki mata­lan kyn­nyk­sen pal­ve­lus­ta, joka tar­jo­aa kevy­ty­rit­tä­jäk­si ryh­ty­väl­le las­ku­tus- ja kir­jan­pi­to­pal­ve­lua ilman, että teki­jäl­lä tar­vit­see olla omaa y-tun­nus­ta.

Pal­ve­lu tar­jo­aa alus­tan myös työn mark­ki­noin­tiin. Alus­tat kokoa­vat niin pal­ve­lui­den tar­vit­si­jat kuin nii­den teki­jät.